Informacija o izradi strateške studije utjecaja na okoliš UPU-a "Komolac"

Prostorni planovi u izradi

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na 3. sjednici, održanoj 21. srpnja 2017. godine, donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja "Komolac".

 

Sukladno odredbama članka 63. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj: 80/13, 153/13 i 78/15) strateška procjena obvezno se provodi za strategije, planove i programe, uključujući njihove izmjene i dopune koji se donose na državnoj, područnoj te lokalnoj razini iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, energetike, industrije, rudarstva, prometa, elektroničkih komunikacija, turizma, prostornog planiranja, regionalnog razvoja, gospodarenja otpadom i vodnog gospodarstva, kada daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš.

 

Jednako tako, sukladno odredbama članka 66. Zakona o zaštiti okoliša, Grad Dubrovnik je dužan zatražiti mišljenje nadležnog upravnog odjela za poslove zaštite okoliša na regionalnoj razini o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš. Isto je zatraženo dopisom od 6. prosinca 2016. godine, KLASA:351-01/16-01/68, URBROJ:2117/01-06/13-17-1 te je, 6. lipnja 2017. godine, zaprimljeno mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije, KLASA:351-01/17-01/21, URBROJ:2117/1-53/1-17-02, da je potrebna provedba strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

Postupak strateške procjene provodi se na način uređen Zakonom o zaštiti okoliša, Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj: 3/17) i Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj: 64/08 i 80/13), a započinje donošenjem Odluke.

 

Obzirom se obuhvat Urbanističkog plana uređenja "Komolac" nalazi unutar područja ekološke mreže HR2001010 Paleoombla-Ombla, prije započinjanja postupka strateške procjene proveden je postupak Prethodne ocjene Plana na ekološku mrežu sukladno članku 26. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj: 80/13) temeljem kojeg je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 31. kolovoza 2017. godine donijelo Rješenje; KLASA:UP/I-612-07/17-71/292, URBROJ:517-07-2-2-17-2, da je planirani Urbanistički plan uređenja "Komolac" prihvatljiv za ekološku mrežu.

 

Slijedom navedenog, gradonačelnik Grada Dubrovnika je donio Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja "Komolac" (OVDJE), koja je stupila na snagu objavom u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" (broj: 19/17) od 2. listopada 2017. godine.

Informaciju o izradi možete pogledati OVDJE.