Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a naselja Suđurađ

Prostorni planovi u izradi

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša izradio je Nacrt Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ. Sukladno članku 64. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj: 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), za sve strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini, provodi se postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

Jednako tako, sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša, Grad Dubrovnik je dužan zatražiti mišljenje nadležnog upravnog odjela za poslove zaštite okoliša na regionalnoj razini o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš. Isto je zatraženo 5. travnja 2018. godine, KLASA:351-01/18-01/42, URBROJ:2117/01-06/13-18-1, te je 26. travnja 2018. godine zaprimljeno mišljenje Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode, da je potrebna provedba ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, KLASA:351-01/18-01/64, URBROJ:2117/1-09/2-18-2-17-02.

 

Postupak ocjene provodi se na način uređen Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj: 3/17), a započinje donošenjem predmetne Odluke.

 

Obzirom se obuhvat Plana nalazi unutar područja ekološke mreže HR2001010 Paleoombla-Ombla, u sklopu ocjene o potrebi strateške procjene provodi se i Prethodna ocjena Plana na ekološku mrežu sukladno članku 26. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj: 80/13 i 15/18), te je izrađen i Zahtjev za Prethodnom ocjenom Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ na ekološku mrežu koji će se uputiti nadležnom Ministarstvu na ocjenu.

 

Slijedom navedenog, gradonačelnik Grada Dubrovnika je donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ koju možete pogledati OVDJE.