Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune PPU-a Grada Dubrovnika, Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika te stavljanja izvan snage DPU-a Belvedere

Prostorni planovi u izradi
Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
 
Nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš donesena je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za navedenu izmjenu prostorno-planske dokumentacije.
 
O istoj se informira javnost sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Odluku možete pogledati OVDJE.