Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlozima Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika te Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage DPU-a Belvedere

Prostorni planovi u izradi

Na temelju članka 89. stavak 3. i članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13 i 65/17), zajedničke Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 11/16), te Zaključaka Gradonačelnika Grada Dubrovnika, KLASA:350-02/16-01/07, URBROJ:2117/01-01-17-54, URBROJ:2117/01-01-17-55 i URBROJ:2117/01-01-17-56, od 28. studenoga 2017. godine, Grad Dubrovnik kao Nositelj izrade objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU
(javni uvid i javno izlaganje)
o Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i
Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te
Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere

 

Javna rasprava o Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere provodi se u jedinstvenom postupku.

 

Javni uvid trajat će 15 dana, od 8. prosinca do zaključno 22. prosinca 2017. godine, svaki radni dan od 08:00 do 16:00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik te na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE).

 

Javno izlaganje održat će se 13. prosinca 2017. godine, u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, s početkom u 17:00 sati.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedloge Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

- daju prijedloge i primjedbe  u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

- dostave prijedloge i primjedbe u pisanom obliku. od 8. prosinca do zaključno 29. prosinca 2017. godine, na adresu:

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik

 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane, te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti:

- u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik

- na telefon: +385 (0)20 351 811 ili

- na e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr