Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a Turističke zone Orašac - Vrtovi sunca

Prostorni planovi u izradi

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17 i 114/18), a u svezi s odredbom članka 62. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 39/19), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Orašac - Vrtovi sunca ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 23/18) te Zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika od 13. svibnja 2020. godine, KLASA:350-02/11-02/05, URBROJ:2117/01-01-20-133, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, kao Nositelj izrade objavljuje:

 

 

JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

Turističke zone Orašac - Vrtovi sunca

 

 

Javni uvid trajat će 15 dana, od 15. do zaključno 29. srpnja 2020. godine, svaki dan od 09:00 do 21:00 sati u Luži (ispod zvonika, kraj trgovine Kraš), Luža 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE) te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

 

Javno izlaganje održat će se u četvrtak, 16. srpnja 2020. godine, s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite te preporukama i nalozima drugih nadležnih tijela.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Orašac - Vrtovi sunca mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

> postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

> daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

> svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, od 15. do zaključno 29. srpnja 2020. godine.

 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na telefon: +385 (0)20 351 811 ili na e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr .