Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a "Komolac" i Strateške studije o utjecaju UPU-a "Komolac" na okoliš

Prostorni planovi u izradi

Obavještavamo javnost da je, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), izrađeno Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Komolac" i Strateške studije o utjecaju Urbanističkog plana uređenja "Komolac" na okoliš.

 

Javna rasprava trajala je od 29. kolovoza do zaključno 27. rujna 2019. godine, u sklopu koje je održano javno izlaganje 13. rujna 2019. godine, s početkom u 17:00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika.

 

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Komolac" i Strateške studije o utjecaju Urbanističkog plana uređenja "Komolac" na okoliš oglašava se na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika, mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE) te mrežnim stranicama Informacijskog sustava prostornog uređenja u trajanju od 60 dana, tj. u razdoblju od 24. ožujka do uključivo 22. svibnja 2020. godine.