Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika

Obavještavamo javnost da je, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13. i 65/17.), izrađeno Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.

 

Javna rasprava trajala je od 6. lipnja do zaključno 20. lipnja 2019. godine. U sklopu javne rasprave, 13. lipnja 2019. godine s početkom u 13:00 sati, održano je javno izlaganje u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika.

 

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika oglašava se na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE) te na mrežnim stranicama Informacijskog sustava prostornog uređenja (ispu.mgipu.hr) u razdoblju od 31. srpnja do uključivo 28. rujna 2019. godine.