Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika

 

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17 i 114/18), a u svezi s odredbom članka 62. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 39/19), Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 5/18, 7/18 i 14/18) te Zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika od 27. svibnja 2019. godine, KLASA: 350-02/18-01/02 URBROJ: 2117/01-01-19-55, Grad Dubrovnik kao Nositelj izrade objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

 

 

Javni uvid trajat će 15 dana, od 6. lipnja 2019. do zaključno 20. lipnja 2019. svaki radni dan od 09:00 do 15:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE) te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

 

Javno izlaganje održat će se 13. lipnja 2019. u 13:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

> postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

> daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

> svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, od 6. lipnja 2019. do zaključno 5. srpnja 2019.

 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na telefon +385 (0)20 351 811 ili na e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr .