Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika u predmetu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju dvojne stambeno poslovne građevine B investitora TIM PROJEKT d.o.o.