JAVNI POZIV za dodjelu kredita za školovanje za akademsku 2018./2019. godinu


Na temelju članaka 4. i 5. Pravilnika o ostvarivanju prava na kredit za školovanje (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 6/10, 8/11 i  13/13), objavljuje se
 
JAVNI POZIV za dodjelu kredita za školovanje za akademsku 2018./2019. godinu
 
I.
Pozivaju se studenti koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje tri godine prije objavljivanja ovog poziva, na podnošenje prijava za dodjelu kredita za školovanje za 2018./2019. akademsku godinu.
 
II.
Kredit je namjenski, za plaćanje troškova života i/ili za plaćanje školarine.
 
III.
Pravo na kredit ostvaruju svi studenti stručnih, preddiplomskih, diplomskih, integriranih i poslijediplomskih studija, uz uvjet da u roku upisuju godinu za godinom.
 
IV.
Visina kredita za plaćanje troškova života ugovara se ovisno o mjestu školovanja, te iznosi:
- za studente preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija koji studiraju u    Dubrovniku od 70,00 do 150,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti
- za studente preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija koji studiraju na nekom od visokih učilišta izvan Dubrovnika, a u Republici Hrvatskoj od 70,00 do 400,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti;
- za studente preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija koji studiraju u inozemstvu od 70.00 do 550,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.
 
Visina kredita za plaćanje troškova školarine:
- ugovara se do najviše 24.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, a isplaćuje se sukladno njenom stvarnom trošku.
 
V.
Postupak dodjele kredita provodi Stručno povjerenstvo za provođenje postupka dodjele kredita (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
 
 
 
 
VI.
Uvjeti kreditiranja su sljedeći:
- vrijeme korištenja kredita: broj godina korištenja kredita jednak je broju godina potrebnih za redovni završetak studija, uz uvjet upisa godine za godinom, računajući od dana podnošenja prijave za dodjelu kredita;
- prestanak prava na kredit: završetak studija, promjena mjesta prebivališta ili neispunjenje uvjeta za upis u narednu višu godinu studija;
- rok povrata kredita ugovara se do najviše 120 mjeseci od dana završetka studijskog programa za koji je kredit odobren, s mogućnošću korištenja počeka otplate od 12 mjeseci;
- ukoliko nastupi prekid korištenja kredita, iskorišteni iznos kredita odmah se prenosi u otplatu kredita koja dospijeva u roku od 15 dana nakon gubitka prava na kredit;
- sredstva osiguranja: sudužništvo ili solidarno jamstvo roditelja/staratelja ili druge pravne ili fizičke osobe u skladu s propisima banke.
 
VII.
Prijave za dodjelu studentskog kredita podnose studenti osobno ili opunomoćena osoba na adresu: Grad Dubrovnik - Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Gundulićeva poljana 10, 20000 Dubrovnik.
 
VIII.
Uz prijavnicu za kredit (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, odnosno na službenim stranicama Grada Dubrovnika) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:
1. Domovnicu (preslik),
2. Potvrdu o prebivalištu (ne stariju od 3 mjeseca), te
3. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij.
 
IX.
Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.
 
X.
Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata:
- redoviti upis 2018./2019. akademske godine.
 
XI.
Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija Povjerenstvo će predložiti gradonačelniku da donese zaključak s popisom studenta koji će biti korisnici kredita.
Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijet će zaključak o dodjeli kredita koji će Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo proslijediti poslovnoj banci na daljnje postupanje.
XII.
Obavijest o ovom javnom pozivu objavit će se u Dubrovačkom vjesniku, a tekst javnog poziva na službenim stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr
.
 
 
KLASA: 604-01/18-01/04
UR.BROJ: 2117/01-05-18-01
Dubrovnik,  18. srpnja 2018. godine