Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika, na radno mjesto Viši referent I - 1 izvršitelj(ica)


Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci  radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika, na radno mjesto Viši referent I - 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
 
Na temelju članka 29., a u svezi s člankom 19. Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.) pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika objavila je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika, na radno mjesto Viši referent I - 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
 
Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.
Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za oglas za prijam u službu na određeno  vrijeme na radno mjesto Viši referent I u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika – NE OTVARAJ.
 
Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 23. listopada 2018. do 31. listopada 2018. godine.
Prijave se dostavljaju zaključno do 31. listopada 2018. godine.
 

 1. Opis poslova radnog mjesta Viši referent I
 • Poslovi prikupljanja, sređivanja, evidentiranja i obrada podataka prema metodološkim i drugim uputama za potrebe pročelnika upravnog odjela, pregled i raspored pošte u dostavnoj knjizi, izdavanje putnih naloga za službenike odjela i dužnosnike te postupanje po istima:
 • Poslovi organizacije i praćenja termina za sastanke pročelnika;
 • Administrativni i drugi poslovi za potrebe pročelnika, organizacija komunikacije sa drugim upravnim tijelima;
 • Drugi poslovi po nalogu pročelnika.
 
 
 1. Podaci o plaći
Plaću radnog mjesta Viši referent I čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (1,90) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
 1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti
Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz oglasa te stekle status kandidata prijavljenog na oglas.
Kandidat iz prethodnog stavka koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Kandidati će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja, najmanje pet dana prije održavanja istog.
Za pismeni dio testiranja dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
S kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.
 
 1. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13. – pročišćeni tekst 137/15 i 123/17.)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.)
 • Zakon o općem upravnom postupku  („Narodne novine“ broj 47/09.)
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09.)
 
U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.
Molimo da detaljno pročitate tekst oglasa koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u oglasu, i to u obliku navedenom u oglasu.
Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u oglasu, automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.
Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.
Kandidat može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.