Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik II za europske fondove u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme


Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik II za europske fondove u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
 
Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika objavila je natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik II za europske fondove u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
 
Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.
 
Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku d 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik II za europske fondove u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika – NE OTVARAJ“
 
Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 95 od 26. listopada 2018.godine.
 
Prijave se dostavljaju zaključno do 05. studenog 2018. godine
 

 1. Opis poslova radnog mjesta - Viši stručni suradnik II za europske fondove
 
 • Stručna obrada natječaja Europske unije i priprema projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije te njihova provedba
 • Suradnja s institucijama nadležnim za provedbu programa i projekata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
 • Obavljanje  poslova vezanih uz sklapanjem partnerstva povezanih s programima i projektima Europske unije kao i na druge oblike suradnje usmjerene korištenju sredstava iz fondova Europske unije
 • Koordiniranje aktivnosti s razvojnom agencijom Grada Dubrovnika DURA-om
 • Drugi poslovi po nalogu pročelnika.
 
 1. Podaci o plaći
 
Plaću radnog mjesta Viši stručni suradnik II čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (2,50) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
 1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.
 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata prijavljenog na javni natječaj.
Kandidat iz prethodnog stavka koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Kandidati će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja, najmanje pet dana prije održavanja istog.
Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.
S kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.
 
 1. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru
 
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13. – pročišćeni tekst)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.)
 • Zakon o općem upravnom postupku  („Narodne novine“ broj 47/09.)
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09.)
 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. (Narodne novine, broj 92/14.)
 • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (Narodne novine, broj 107/14, 23/15, 15/17, 18/17)
 • Priprema programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Kriteriji%20odabira%20-%202014-2020/MRRFEU%20Sazetak.pdf
 • Europski strukturni i investicijski fondovi – Komunikacijska strategija Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za razdoblje 204.-2020.
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Strukturni%20fondovi%202014.%20%E2%80%93%202020/Komunikacijska%20strategija.pdf
 
U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.
 
Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju, i to u obliku navedenom u natječaju.
Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u javnom natječaju, automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.
 
Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.
 
Kandidat može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.