Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

Upravni odjel za proračun i financije i naplatu
Ćira Carića 3
20 000 Dubrovnik
tel. 020 351-800
fax. 020 640-895
 
Pročelnica: Anita Burić, dipl. oec.
telefon: 020 333-268