Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika KLASA: 401-01/14-05/22, URBROJ: 2117/01-09-14-5 od 7. travnja 2014.

Prijedlog akta

.
Dokumenti uz članak
1411128879_339_m.doc
1411128879_339_m.doc
1411128879_339_m.doc