Djelokrug rada upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom obavlja sljedeće poslove: 

 

 • ustroj i vođenje registra svih nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Grada te s pravom korištenja Grada; 
 • ustroj i vođenje registra svih pokretnina i prava u vlasništvu Grada i drugih stvarnih prava, osim pokretnina za potrebe rada gradske uprave; 
 • svi imovinskopravni poslovi glede nekretnina u vlasništvu Grada kada god je to potrebno, a posebno radi stjecanja nekretnina u vlasništvo Grada, radi pripreme zemljišta za gradnju i drugo ulaganje; 
 • gospodarenje i upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu Grada; 
 • gospodarenje i upravljanje poslovnim prostorima, skloništima i ostalim prostorom u vlasništvu Grada; 
 • gospodarenje i upravljanje zemljištem, koje nije javna površina, u vlasništvu Grada; 
 • sudjelovanje u gospodarenju i upravljanju javnim površinama u vlasništvu Grada; 
 • svi poslovi u svezi s obnovom i održavanjem nekretnina u vlasništvu Grada, ako isto nije u nadležnosti drugog upravnog odjela; 
 • u ime Grada usklađivanje poslova i upravljanje obnovom ratom oštećenih i uništenih objekata na gradskom području; 
 • priprema nacrta akata kojima se uređuje gospodarenje nekretninama, najam gradskih stanova, zakup poslovnih i ostalih prostora i zakup javnih površina te provođenje postupaka za dodjelu stambenog, poslovnog i ostalog prostora, zemljišta i javnih površina na korištenje u skladu sa zakonom i Statutom te drugim aktima Grada; 
 • suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka; 
 • drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.