Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 29. srpnja 2016.Objavljeno: 29.07.16.

89. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2016. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj( regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, broj86/08. i 61/11.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. i 9/15.), te sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“,broj 12/13.), Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA

U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2016. GODINU

 

 

Točka 1.

 

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 1/2014.) mijenja se  članak 4. i glasi:

 

Utvrđuje se potreban broj službenika i namještenika za prijam u službu u upravna tijela na neodređeno vrijeme za 2016. godinu:

 

     1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne struke na radno mjesto viši savjetnik I za pravne poslove u Upravni odjel za poslove gradonačelnika;

     1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, računalne ili elektrotehničke struke na radno mjesto viši stručni suradnik III - GIS operater/analitičat;

     1 službenik/ca srednja stručna sprema pravne, ekonomske ili pedagoške struke na radno mjesto referent u Upravni odjel za poslove gradonačelnika;

     1 službenik/ca preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij tehničke struke na radno mjesto viši referent I za zaštitu od požara  u Upravni odjel za poslove gradonačelnika; Odsjek za opće poslove, Pododsjek za zaštitu na radu, zaštitu od požara i održavanje;

     1 službenik/ca srednja stručna sprema, pravne ili ekonomske struke, ili gimnazija na radno mjesto referent u Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Odsjek za opće poslove, Pododsjek za pisarnicu i arhivu;

     1 namještenik/ca srednja stručna sprema tehničke struke na radno mjesto Tehničar za održanje u Upravni odjel za poslove gradonačelnika; Odsjek za opće poslove; Pododsjek za zaštitu na radu, zaštitu od požara i održavanje;

     1 službenik/ca srednja stručna sprema pravne ili ekonomske struke ili gimnazija na radno mjesto referent, Upravni odjel za kulturu i baštinu;

     1 pročelnik/ca magistar ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za Upravni odjel za proračun, financije i naplatu;

     1 službenik/ca magistar ili stručni specijalist pravne struke na radno mjesto viši savjetnik II u Upravnom odjelu za Upravni odjel za proračun, financije i naplatu;

     1 službenik/ca srednja stručna sprema pravne ili ekonomske struke ili gimnazija na radno mjesto referent u Upravnog odjela za Upravni odjel za proračun, financije i naplatu;

     1 službenik/ca magistar ili stručni specijalist odnosa s javnostima, pravne ili ekonomske struke na radno mjesto viši stručni suradnik III u Upravni odjel za poduzetništvo, turizma i more;

     1 službenik/ca prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke na radno mjesto viši referent II za socijalnu skrb, u Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo;

     1 službenik/ca srednja stručna sprema pravne, ekonomske struke ili ugostiteljsko-turističke struke ili gimnazija na radno mjesto referent za financije, u Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo;

     1 službenik/ca srednja stručna sprema pravne ili ekonomske struke ili gimnazija na radno mjesto referent- administrativni tajnik, u Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, referent, Upravni odjel za obrazovanje

     1 službenik/ca magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke na radno mjesto Savjetnik I u Upravni odjel za gospodarenje nekretninama;

     1 službenik/ca magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke na radno mjesto viši stručni suradnik III u Upravni odjel za gospodarenje nekretninama;

     1 službenik/ca srednja stručna sprema pravne ili ekonomske struke ili gimnazija na radno mjesto Referent u Upravni odjel za gospodarenje nekretninama;

     1 službenik/ca magistar ili stručni specijalist građevinske ili druge tehničke struke na radno mjesto Savjetnik I za gradnju u Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte;

     2 službenik/ca magistar ili stručni specijalist prometne ili građevinske struke na radno mjesto viši stručni suradnik III za promet i infrastrukturu u Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte;

     1 službenika/ce srednja stručna sprema pravne, ekonomske, turističke ili ugostiteljske ili tehničke struke, ili gimnazija radno mjesto Referent- komunalni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu; Odsjek za mjesnu samoupravu, komunalno i prometno redarstvo, Pododsjek za komunalno redarstvo;

     1 službenik/ca srednja stručna sprema, ekonomske, građevinske ili prometne struke na radno mjesto referent, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, javnu rasvjetu i energetiku;

     1 službenik/ca  magistar ili stručni specijalist ekonomske ili tehničke struke na radno mjesto viši savjetnik II u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, javnu rasvjetu i energetiku;

     1 službenik/ca  magistar ili stručni specijalist ekonomske struke na radno mjesto viši stručni suradnik I za javne površine u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, javnu rasvjetu i energetiku;

     1 službenik/ca magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke na radno mjesto viši stručni suradnik III za komunalnu naknadu i komunalni doprinos u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu u Odsjek za naplatu i razrez komunalnih pristojbi:

     1 službenik/ca magistar ili stručni specijalist pravne struke na radno mjesto savjetnik II za pravna pitanja u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu;

     1 službenik/ca sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili prometne struke na radno mjesto Voditelj Pododsjeka u Odsjeku za mjesnu samoupravu, komunalno i prometno redarstvo; Pododsjek za komunalno redarstvo u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

     1 službenik/ca magistar arhitektonske, građevinske, pravne ili ekonomske struke na radno mjesto Viši stručni suradnik III u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornoga uređenja i gradnje;

     1 službenik/ ca magistar arhitektonske ili građevinske struke na radno mjesto Viši stručni suradnik III u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornoga uređenja i gradnje;

     1 službenik/ca sveučilišni prvostupnik pravne ili ekonomske struke na radno mjesto Viši referent I u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornoga uređenja i gradnje;

     1 službenik/ca srednja stručna sprema građevinske, pravne ili ekonomske struke na radno mjesto administrativni referent u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornoga uređenja i gradnje;

     1 službenik/ca magistar ili stručni specijalist arhitektonske struke  na radno mjesto Savjetnik I za urbanizam i prostorno planiranje u Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša;

 

Točka 2.

 

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 1/2014.) mijenja se  članak 5. i glasi:

 

Utvrđuje se potreban broj vježbenika za 2016. godinu:

     1 vježbenik/ca magistar ili stručni specijalist pravne struke na radno mjesto viši stručni suradnik III za imovinsko pravne poslove u Upravni odjel za gospodarenje nekretninama;

     1 vježbenik/ca, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne, građevinske ili ekonomske struke na radno mjesto viši referent I u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje:

     1 vježbenik/ca, magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke na radno mjesto viši stručni suradnik III za komunalnu naknadu za stambeni i garažni prostor u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu:

 

Točka 3.

 

Ove izmjene i dopune Plana prijma objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

Točka 4.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 112-01/16-01/05

URBROJ: 2117/01-01-16-16

Dubrovnik, 04. srpnja 2016.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------