Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 29. srpnja 2016.Objavljeno: 29.07.16.

88. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja 2.2. „Sv. Jakov“

Na temelju članka 48.  Zakona o lokalnoj i područnoj /regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.)  i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. i 9/15.), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja 2.2. „Sv. Jakov“

 

I.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje  i zaštitu okoliša proveo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja 2.2. „Sv. Jakov“,  sukladno  Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja 2.2. „Sv. Jakov“, (KLASA: 351-01/16-01/37, URBROJ:2117/01-01-16-1, od 23. ožujka 2016).

 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno da predmetni Plan neće imati vjerovatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

II.

 

Razlozi za donošenje UPU-a,  ciljevi, programska polazišta te obuhvat plana   utvrđeni su u Odluci o izradi UPU-a  2.2. „Sv. Jakov“ koju je donijelo Gradsko vijeće  12. ožujka 2016. godine („Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj X/16)

 

U članku 4. Odluke o izradi UPU-a  2.2. „Sv. Jakov“ navedeni su sljedeći razlozi za donošenje Plana:

     Obveza iz Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika kojim su definirane granice obuhvata UPU-a,

     Zaključak Gradonačelnika o prihvaćanju pisama namjere KLASA:350-02/15-01/07 URBROJ: 2117/01-01-16-3 od 12. siječnja. 2016.,

     Osiguranje preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, uvjetima korištenja i zaštite prostora te stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata,

     Utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina sukladno smjernicama konzervatorske i krajobrazne studije, a u odnosu na zaštitu zone niske izgradnje u zelenilu - M15 (vile u zelenilu) kao cjeline,

     Usklađenje infrastrukturnih i drugih uvjeta sa ciljevima i planskim rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

 

Ciljevi i programska polazišta dani su u člancima 7.i 8. Odluke o izradi UPU-a.

 

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

     Osnovni cilj Plana je uređenje neizgrađene zone, mješovite pretežito stambene namjene u kojoj se mogu graditi niske samostojeće građevine. Postojeće parcele moraju formirati česticu od min. 2000 m2 uz obaveznu rekultivaciju vrtova i autohtonih elemenata krajobraza kako bi se nova izgradnja maksimalno uklopila u krajolik uvažavajući dominantnost i izloženost ovog prostora.

     Obzirom na izuzetno vrijednu i vizualno izloženu lokaciju potrebno je vrlo pažljivo pristupiti ovom zahvatu u prostoru. Izgradnjom novih struktura nužno je ostvariti harmonični sklad cjeline uz očuvanje ambijentalnih karakteristika prostora i uvažavanje kulturno-povijesne cjeline (samostan i crkvu sv. Jakova kao nepokretno kulturno dobro pod potpunom zaštitom građevine u izvornom obliku i kuću Kojaković koja je kao civilna građevina preventivno zaštićeni spomenik kulture).

     U cilju izbjegavanja prostornih konflikata na ovoj izuzetno osjetljivoj lokaciji, a nastojeći uskladiti zatečeno stanje s novom izgradnjom potrebno je planirati novu izgradnju uz maksimalno poštivanje svih ograničavajućih elemenata u prostoru sukladno planskim obvezama iz GUP-a.

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti slijedeća programska polazišta:

     Osnovno polazište za izradu Plana predstavlja GUP Grada Dubrovnika, Konzervatorska studija te Krajobrazna studija budući da je područje obuhvata Plana (prema karti 4.3. „Područja posebnih ograničenja u korištenju – Krajobraz“) osobito vrijedan predio-kultivirani krajobraz, a djelomično u sjevernom dijelu obuhvata ulazi u zonu stroge zaštite povijesne jezgre i kontaktnog područja.

     Temeljem članka 52., točka 5.2.5. Uvjete i način gradnje u zonama mješovite namjene - vile u zelenilu (M15), stavak 6. GUP-a Grada Dubrovnika koji definira uvjete gradnje niskih građevina u zelenilu,

     Utvrditi prostorne i ostale uvjete potrebne za gradnju niskih građevina te utvrditi uvjete za priključenje istih na javno prometnu površinu,

     Utvrditi mogućnosti planiranja i uređenja postojeće šetnice (bivši karavanski put) uz sjeveroistočni dio obuhvata Plana u uređenu (kolno) pješačku površinu koja bi povezivala ulice Vlaha Bukovca i Frana Supila, a s koje bi se ostvarili iznimni pogledi na stari Grad i otok Lokrum,

     Utvrditi uvjete za priključenje planiranih građevina na komunalnu infrastrukturu (vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda, elektroopskrba, telekomunikacijska infrastruktura, otpad i drugo),

     Uvažavati oblikovno vrijedno područje, osobito vrijedan predio - kultivirani krajobraz i zaštićeno područje uz posebno vrijedne spomenike i spomeničke cjeline - zona stroge zaštite,

     Uvažavati kvalitetne i vrijedne vidike s ove i na ovu lokaciju te s time u vezi vrlo pažljivo pristupiti zaštiti vizura predmetnog područja,

     Osigurati druge preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

 

III.

 

U cilju utvrđivanja vjerovatno značajnog utjecaja na okoliš Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša zatražio je mišljenja tijela određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. Zaprimljena su slijedeća mišljenja:

     Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni odjel za zaštitu i spašavanje Dubrovnik (KLASA:350-02/16-01/08, URBROJ:543-04-01-16-04, zaprimljeno 6. travnja 2016.) očituje se da nije nadležna za davanje ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

     Ministarstvo unutarnjih poslova, policijska uprava Dubrovačko-neretvanske županije, Služba upravnih i inspekcijskih poslova (BROJ:511-03-06/4-3/15-16, zaprimljeno 18. travnja 2016.) daje mjere zaštite od požara te popis propisa koje je potrebno poštivati, slično kao kod davanja prethodnog mišljenja za izradu premetnog plana.

     Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku (KLASA:612-08/16-10/0129, URBROJ:532-04-02-17/8-16-2, zaprimljeno 2. svibnja 2016.) smatra opravdanim pokretanje postupka izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš obzirom se dio obuhvata Plana koji se odnosi na neizgrađeni dio zemljišta, nalazi unutar zone B zaštićene kulturno-povijesne cjeline – Gradski predjel Sv. Jakova na koji bi nova izgradnja mogla značajno utjecati.

     Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje (KLASA:351-03/16-04/351, URBROJ:517-06-2-1-2-16-2, zaprimljeno 2. svibnja 2016.) daje mišljenje da je za planove koje se donose na lokalnoj razini nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno da Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ne sudjeluje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a 2.2. „Sv. Jakov“.

     Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA:350-03/16-01/06, URBROJ:2117/1-21/1-16-4, zaprimljeno 11. svibnja 2016. – izvan roka) smatra potrebnim pokretanje postupka izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš na sastavnice okoliša krajolik i kulturnu baštinu.

     Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirodu (KLASA:351-01/16-01/39, URBROJ:2117/1-53/3-16-02, zaprimljeno 17. svibnja 2016. – izvan roka) smatra potrebnim pokretanje postupka izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš zbog vrijednosti i osjetljivosti područja i to posebno na prirodna obilježja i kulturno-povijesnu baštinu.

     Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana (KLASA:351-03/16-01/089, URBROJ:374-24-3-16-2/SM, zaprimljeno 18. svibnja 2016. – izvan roka) smatraju da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš sa stanovišta vodnog gospodarstva.

     Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode (KLASA:612-07/16-58/80, URBROJ:517-07-2-1-2-16-2, zaprimljeno 29. lipnja 2016.- izvan roka) daje mišljenje da za planirani Urbanistički plan uređenja 2.2. „Sv. Jakov“ ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš te da je planirani Urbanistički plan uređenja 2.2. „Sv. Jakov“ prihvatljiv za ekološku mrežu.

     Nakon zaprimljenog mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode, a obzirom su mišljenja drugih tijela koja su smatrala da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš temeljena na utjecaju na kulturnu baštinu i krajolik provedene su konzultacije s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku. Dana 5. srpnja  2016. dogovoreno je s gđom. Žanom Baćom kako vezano za izradu podloga ua UPU Sv. Jakov nije potrebna Strateška procjena utjecaja na okoliš te će se, slijedom njihovih zahtjeva, izraditi Konzervatorska dokumentacija i na temelju navedene dokumentacije i Studija utjecaja na baštinu kao poseban dokument. Predviđena je i izrada Krajobrazne studije.

 

IV.

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja 2.2. „Sv. Jakov“, donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja Plana na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja.

 

Naime, područje obuhvata Plana nalazi se u zoni zaštite nepokretnih kulturnih dobara (zona „B“ – djelomična zaštita povijesnih struktura) i to kao dio oblikovno vrijedne cjeline „povijesna jezgra i kontaktno područja“, a prostorno planskom dokumentacijom štiti se i kao osobito vrijedan predjel – kultivirani krajobraz što je naglašeno i u Odluci o izradi Plana te je predviđena izrada Konzervatorske dokumentacije i Krajobrazne studije te Studija utjecaja na baštinu.

 

Osim toga, područje obuhvata plana se ne nalazi u području ekološke mreže niti unutar zaštićenih područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode, a predmetni plan ne predstavlja okvir za provedbu zahvata za koje se provodi postupak procjene utjecaja na okoliš sukladno Prilozima Uredbe kojom se uređuje postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, a  Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode je također dala je  mišljenje da je planirani Urbanistički plan uređenja 2.2. „Sv. Jakov“ prihvatljiv za ekološku mrežu.

 

Osim toga utvrđeno je da će se vrijednosti i osjetljivosti prostora zaštititi Konzervatorskom dokumentacijom i Krajobraznom studijom na kojima bi se temeljio budući Plan, te Studiji utjecaja na baštinu .

V.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša će sukladno čl. 160. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i čl.5. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) po donošenju ove Odluke o istoj informirati javnost putem mrežnih stranica Grada Dubrovnika.

 

VI.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA:351-01/16-01/37

URBROJ:2117/01-06/13-16-20

Dubrovnik, 11. srpnja 2016.   

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------