Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 29. srpnja 2016.Objavljeno: 29.07.16.

85. Pravilnik o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 25. i 26. srpnja 2016., donijelo je     

 

 

P  R  A  V  I  L  N  I  K

o sufinanciranju nabave udžbenika

učenicima/cama srednjih škola

 

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, postupak i način ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola s prebivalištem na području Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 2.

 

Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika mogu ostvariti učenici/ce čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje 6 (šest) mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranje nabave udžbenika za srednju školu, te koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

 

 1. Imovinski cenzus:

     samohrani roditelji……………………………….2.000,00 kuna po članu kućanstva,

     tročlana obitelj……………………………………1.700,00 kuna po članu kućanstva,

     četveročlana obitelj……………………………….1.850,00 kuna po članu kućanstva i

     obitelji s troje i više djece koja su na

redovnom školovanju …………………………… 2.000,00 kuna po članu obitelji.

 1. Ukoliko je učenik/ica koja podnosi zahtjev osoba s invaliditetom,
 2. Ukoliko član uže obitelji učenika/ce (roditelj/skrbnik, brat i sestra) boluje od maligne bolesti
 3. Učenici/ce koji su na državnim natjecanjima u sustavu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta osvojili jedno od prva tri mjesta.

 

 

Članak 3.

 

Prihodom obitelji u smislu ovog Pravilnika smatraju se kumulativno svi prihodi koje ostvaruju članovi obitelji i to:

     prosječna mjesečna neto plaća, odnosno naknada plaće s osnova zaposlenja ostvarena u prethodna 3 mjeseca,

     mirovina sa zaštitnim dodatkom i drugim dodacima ili novčana naknada mirovine ostvarena u prethodna 3 mjeseca

     dohodak od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, dohodak od samostalnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva), dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i drugi porezu podložni prihodi prema dobiti, odnosno prihodi iz prethodne godine utvrđeni za poreznu osnovicu poreza na dohodak za prethodnu godinu te

     sva materijalna sredstva koja obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine, naknada ili primitaka prema drugim propisima u ili izvan Republike Hrvatske.

 

 

Članak 4.

 

U prihode iz članka 3. ovog Pravilnika ne uračunavaju se novčane naknade i potpore po Zakonu o socijalnoj skrbi, novčane naknade i  potpore koje obitelj ostvaruje sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika ili Programu javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika, doplatak za djecu te posebne naknade i druge slične pomoći po odredbama drugih zakona.

 

 

Članak 5.

 

Učenici koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike temeljem zakona i drugih propisa, ne mogu biti korisnici financijskih sredstava sukladno ovom Pravilniku.

 

 

Članak 6.

 

Nabava udžbenika sufinancira se u iznosu pune cijene udžbenika, uz predočenje originalnog računa za kupnju udžbenika, te preostale potrebne dokumentacije koja se traži u zahtjevu za ostvarivanje prava sufinanciranja nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola.

 

 

Članak 7.

 

Zahtjev za sufinanciranje nabave školskih udžbenika temeljem ovog Pravilnika dostavlja se na obrascu koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo ili s web stranice Grada Dubrovnika.

 

Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi roditelj/skrbnik ili učenik/ca ukoliko je punoljetan/na.

 

 

Članak 8.

 

Uz ispunjen obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje za nabavu školskih udžbenika učenicima/cama srednjih  škola potrebno je priložiti:

 

 1. Uvjerenje o prebivalištu na području Grada Dubrovnika – roditelja/skrbnika ili učenika/ce, ne starije od šest mjeseci za oba roditelja/skrbnika i učenika/ce,
 2. Potvrdu/potvrde o redovitom školovanju djece,
 3. Potvrdu o nezaposlenosti koju je izdala ispostava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili potvrda o mirovinskom stažu
 4. Potvrdu o primanjima roditelja/skrbnika:

potvrda o prosječnoj mjesečnoj neto plaći, odnosno naknadi plaća s osnova zaposlenja ostvarenoj u protekla 3 mjeseca i/ili preslika odreska o isplati mirovine sa zaštitnim dodatkom i drugim dodacima i/ili

     potvrdu o dohotku od samostalne djelatnosti (dohotku od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, dohotku od slobodnih zanimanja i dohotku od poljoprivrede i šumarstva), dohotku od imovine i imovinskih prava, dohotku od kapitala i drugih porezu podložnih prihoda prema dobiti, odnosno prihodu iz prethodne godine utvrđenom za poreznu osnovicu poreza na dohodak za prethodnu godinu,

 1. Dokaz o statusu samohranog roditelja,
 2. Presliku broja IBAN računa podnositelja zahtjeva
 3. Rješenje o stupnju invaliditeta sukladno članku 2. ovog Pravilnika,
 4. Medicinska dokumentacija kojom se potvrđuje dijagnoza sukladno članku 2. ovog Pravilnika – ne starija od šest (6) mjeseci
 5. Potvrdu o ostvarenom uspjehu na državnom natjecanju sukladno članku 2. ovog Pravilnika.

 

 

Članak 9.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

   

KLASA: 602-01/16-02/08

URBROJ: 2117/01-09-16-3

Dubrovnik, 25. i 26. srpnja 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------