Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 29. srpnja 2016.Objavljeno: 29.07.16.

84. Pravilnik o pretovarnoj zoni

Na temelju članka 19. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 6/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), članka 56. a Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj: 10/09., 2/10., 6/11., 2/12., 5/14., 8/14., 9/15. i 9/16.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 25. i 26. srpnja 2016.,  donijelo je

 

 

PRAVILNIK O PRETOVARNOJ ZONI

 

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i način  korištenja prostora parkirališta, na čest. zem. 1660 K.O.  Dubrovnik (dalje u tekstu: Pretovarna zona) koji je rezerviran za pretovar robe za opskrbu Povijesne jezgre Grada Dubrovnika kao i prekršajne sankcije za postupanje suprotno odredbama ovog Pravilnika.

 

 

Članak 2.

 

U Pretovarnu zonu mogu ulaziti samo dostavna vozila i posebna vozila kojima se obavlja opskrba Povijesne jezgre grada Dubrovnika (elektrovučna vozila i karići) (dalje u tekstu: posebna vozila).

 

 

Članak 3.

 

Prostor Pretovarne zone služi za iskrcaj robe s dostavnih vozila, ukrcaj robe na posebna vozila te  parkiranje istih nakon obavljene opskrbe.

 

Dostavna vozila mogu se zadržavati u prostoru Pretovarne zone samo u svrhu istovara robe, te su dužna isti napustiti odmah po istovaru robe, a najdalje u roku od 20 minuta od kada su ušli u prostor Pretovarne zone.

 

 

Članak 4.

Ulazak dostavnih vozila u prostor Pretovarne zone u svrhu istovara robe vrši se u periodu od 05:00  do 08:00 sati, te od 17:00 do 19:00 sati.

 

U vremenu od 08:00 do 17:00 sati, te od 19:00 do 05:00 ulaz u Pretovarnu zonu biti će zatvoren.

 

Posebna vozila odvoze robu iz Pretovarne zone u područje Povijesne jezgre Grada Dubrovnika u vremenu od 05:00 do 09:00 sati te od 17:00 do 19:00 sati.

 

U vremenu od 10:00 do 17:00 sati, te od 19:00 do 05:00 izlaz iz Pretovarne zone biti će zatvoren.

Sva posebna vozila koja koriste prostor Pretovarne zone za ukrcaj robe te parkiranje po obavljenoj opskrbi dužni su nakon 10:00 odnosno 19:00 sati biti uredno parkirani unutar prostora Pretovarne zone.

 

Članak 5.

 

Poslove organizatora parkiranja u Pretovarnoj zoni obavlja trgovačko društvo Sanitat Dubrovnik d.o.o.

 

Iznimno, u slučaju potrebe za obavljanjem opskrbe izvan vremena definiranog u članku 4. ovog Pravilnika, djelatnici društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. mogu odobriti ulazak dostavnog vozila u prostor Pretovarne zone  te izlaz posebnih vozila iz iste.

 

Za otvaranje Pretovarne zone  u svrhu ukrcaja i iskrcaj robe kojom se opskrbljuje Povijesna jezgra Grada Dubrovnika,  izvan vremena navedenog u članku 4. ovog Pravilnika, podnositelj zahtjeva dužan je platiti naknadu od 300,00 kuna.

 

Osobi koja posebnim vozilom obavlja opskrbu iz stavka 2. i 3. ovog članka, djelatnik društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. izdati će Potvrdu.

 

Djelatnici društva Sanitata Dubrovnik d.o.o. mogu dozvoliti obavljanje opskrbe  iz stavka 2. i 3. ovog članka samo na način da istovremeno u Povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika ne budu prisutna više od 2 posebna vozila.

 

 

Članak 6.

 

Vlasnici ili korisnici posebnih vozila koji se koriste prostorom Pretovarne zone dužni su voditi brigu o urednosti Pretovarne zone.

 

Zabranjeno je na prostoru Pretovarne zone ostavljati građevinski materijal, građevinski, ambalažni te ostali otpad.

 

Zabranjeno ja robu kojom se vrši opskrba trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika odlagati na prostoru izvan Pretovarne zone.

 

Sva posebna vozila koja nakon 10:00 odnosno 19:00 sati budu izvan prostora Pretovarne zone, na javnoj površini,  biti će premještena o trošku vlasnika odnosno korisnika istog.

 

 

Članak 7.

 

Nadzor nad primjenom odredbi ovog Pravilnika obavljati će komunalno redarstvo i/ili prometno redarstvo  Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 8.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kazniti će se  za svaki prekršaj pravna osoba;

vlasnik ili korisnik posebnog vozila:

     ako ne vodi računa o urednosti Pretovarne zone

     odlaže građevinski materijal na prostoru Pretovarne zone

     ostavlja na prostoru Pretovarne zone građevinski, ambalažni i ostali otpad

     odloži robu kojom se vrši opskrba trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada  izvan prostora Pretovarne zone

     parkira posebno vozilo nakon 10:00 odnosno 19:00 sati  na javnoj površini, izvan prostora Pretovarne zone

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članak kazniti će se fizička osoba-obrtnik koji je vlasnik ili korisnik posebnog vozila novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članak kazniti će se i fizička osoba vlasnik ili korisnik posebnog vozila novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kazniti će se za svaki prekršaj pravna osoba vlasnik dostavnog vozila:

     ako se zadržava na prostoru Pretovarne zone nakon što je obavio iskrcaj robe

     ako se zadržava na prostoru Pretovarne zone nakon proteka 20 minuta od ulaska u Pretovarnu zonu

 

Za prekršaje iz stavka 4. ovog članka kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

 

Za prekršaje iz stavka 4. ovog članak kazniti će se i fizička osoba-obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn.

 

Za prekršaje iz stavka 4. ovog članak kazniti će se i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn.

 

 

Članak 9.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

   

KLASA: 363-01/16-09/09

URBROJ: 2117/01-09-16-3

Dubrovnik, 25. i 26. srpnja 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------