Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 29. srpnja 2016.Objavljeno: 29.07.16.

83. Odluka o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15.), i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na  22. sjednici, održanoj 25. i 26.  srpnja 2016., donijelo je     

 

 

O  D  L  U  K  U 

o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode

udruge i druge organizacije civilnog društva

 

 

 

Opće odredbe

 

Članak 1.

 

Odlukom o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva(u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada Dubrovnika organizacijama civilnog društva ( u daljnjem tekstu: Organizacije) čije aktivnosti doprinose javnim potrebama Grada Dubrovnika, a kojima  se ispunjavaju ciljevi i prioriteti utvrđeni strateškim i planskim dokumentima Grada Dubrovnika.

 

Odredbe ove Odluke koje se odnose na udruge, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge(“Narodne novine” broj 26/15)- u daljnjem tekstu: Uredba,  na odgovarajući način se primjenjuju i na druge Organizacije koje se smatraju prihvatljivima partnerima ili prijaviteljima na javni poziv, a njihovi programi, projekti ili manifestacije  pridonose javnim potrebama Grada Dubrovnika, sukladno zakonu i drugim pozitivnim propisima te tekstu javnog poziva.

 

Odredbe ove Odluke ne odnose se na financiranje programa, projekata i manifestacija ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad Dubrovnik.

 

Odredbe ove Odluke odnose se na područja svih nadležnih upravnih odjela Grada Dubrovnika koji financiraju programe, projekte i manifestacije Organizacija, a u svrhu zadovoljenja javnih potreba Grada Dubrovnika.

 

Odredbe ove Odluke odnose se na financiranje Organizacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi koje provodi Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Zajednica) sukladno strateškim i planskim dokumentima Grada Dubrovnika.

 

Odredbe ove Odluke odnose se na financiranje Organizacija koje se financiraju u području javnih potreba Grada Dubrovnika u športu, a provodi ih Dubrovački savez športova( u daljnjem tekstu: Savez) sukladno  strateškim i planskim dokumentima Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

     provedba programa, projekata i manifestacija kojima se ispunjavaju prioriteti i ciljevi utvrđeni strateškim i planskim dokumentima,

     provedba programa javnih potreba utvrđenih zakonom,

     obavljanje određene javne  ovlasti na području Grada Dubrovnika ,

     pružanje socijalnih usluga na području Grada Dubrovnika temeljem posebnog propisa,

     sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za Organizacije s područja Grada Dubrovnika,

     podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju Organizacija s područja Grada Dubrovnika,

     donacije i sponzorstva.

 

 

Članak 3.

 

Sredstva se dodjeljuju Organizacijama i drugim prihvatljivim prijaviteljima iz članka 1. ove Odluke koje su registrirane, a sjedište im je na području Grada Dubrovnika ili na području  Republike Hrvatske i to u sljedećim područjima djelovanja:

     odgoj i obrazovanje,

     kultura,

     tehnička kultura,

      sport,

     skrb o djeci, mladima i obitelji,

     socijalna i zdravstvena skrb,

     skrb o sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima,

     skrb o udrugama proizašlim iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja,

     turizam,

     poduzetništvo,

     gospodarstvo,

     urbanizam i prostorno planiranje,

     zaštita okoliša i prirode,

     ostala područja djelovanja.

 

 

Članak 4.

 

Projektom se smatra skup aktivnosti koji je usmjeren ka ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim se ostvarenjem odgovora na uočeni problem ili javnu potrebu, te su vremenski ograničene i imaju definirane troškove i resurse.

 

Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.

Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode Organizacije, radi dodatne ponude na području Grada Dubrovnika.

 

Mogu biti sportske, kulturne, ekološke, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge.

 

 

Javni poziv

 

Članak 5.

 

Prije raspisivanja javnih poziva za dodjelu financijskih sredstava, nadležni upravni odjeli utvrđuju prioritete financiranja koji su usmjereni ispunjenju ciljeva i prioriteta javnih potreba definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 6.

 

Sredstva za financiranje programa, projekata i manifestacija osiguravaju se u proračunu Grada Dubrovnika.

 

Za provedbu odredbi ove Odluke te za provedbu financiranja pojedinih prioritetnih područja nadležni i odgovorni su upravni odjeli Grada Dubrovnika, ovisno o kojem se prioritetnom području radi.

 

Za provedbu odredbi ove Odluke pri financiranju Organizacija temeljem javnih potreba u tehničkoj kulturi, nadležna i odgovorna je Zajednica koja raspisuje te provodi javni poziv.

 

Za provedbu odredbi ove Odluke pri financiranju Organizacija temeljem javnih potreba Grada Dubrovnika u sportu, nadležan i odgovoran je Savez koji raspisuje te provodi javni poziv.

 

 

Članak 7.

 

Dužnosti nadležnih upravnih odjela, Zajednice i Saveza, u postupku pripreme i provedbe javnih poziva za dodjelu financijskih sredstava su sljedeće:

     predlaganje ciljeva i prioriteta za pojedino područje,

     predlaganje uvjeta prijave na javne pozive,

     predlaganje obvezne dokumentacije za prijavu na javne pozive,

     provedba javnih poziva te objava rezultata,

     utvrđivanje prijedloga sastava povjerenstava za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija osim u slučajevima kad je sastav povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata utvrđen posebnim propisom,

     utvrđivanje prijedloga odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija Organizacija,

     praćenje provedbe programa, projekata i manifestacija,

     priprema izvještaja o provedbi i rezultatima javnih poziva koji se dostavljaju Uredu za udruge.

 

 

Mjerila za financiranje

 

Članak 8.

 

Grad Dubrovnik putem javnih poziva dodjeljuje sredstva za financiranje programa, projekata i manifestacija Organizacijama, uz uvjet:

     da su prijavitelji upisani u odgovarajuće registre,

     da su prijavitelji registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija svrha nije stjecanje izravne dobiti (organizacije civilnog društva),

     da su prijavitelji svojim statutom ili osnivačkim aktom, ovisno o pravnoj osobnosti prijavitelja, ovlaštene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonskim propisima,

     da program, projekt ili manifestaciju koju prijavitelji dostave na javni poziv Grada Dubrovnika, bude ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i ispunjenje javnih potreba Grada Dubrovnika sukladno razvojnim, planskim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima pojedinog javnog poziva,

     da su prijavitelji uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Dubrovnika i drugih javnih izvora,  

     da se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa, projekta ili manifestacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela  koja su propisana Uredbom,

     da prijavitelji imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice Organizacije ili drugi prikladan način)

     da prijavitelji imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa, projekta ili manifestacije temeljem programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanja socijalnih usluga,

     da prijavitelji imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, donacije, sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr. ) te

     da prijavitelji uredno predaju sva izvješća Gradu Dubrovniku i drugim institucijama i tijelima.

 

Članak 9.

 

Osim uvjeta iz prethodnog članka ove Odluke, javnim pozivom se mogu propisati i dodatni uvjeti za prijavitelje.

 

 

Članak 10.

 

Programi, projekti i manifestacije  financirat će se putem provedenih javnih poziva, koje raspisuju i provode nadležni upravni odjeli, Zajednica i Savez, ovisno o nadležnosti u pojedinom području, a sukladno Uredbi te odredbama ove Odluke.

 

Programi, projekti i manifestacije koje provode Organizacije u područjima navedenim ovom Odlukom, financiraju se putem javnih poziva, osim u iznimnim slučajevima kada se projekti i programi Organizacija mogu financirati izravnom dodjelom sredstava sukladno stavku 3. i 4. članka 6. Uredbe.

 

Sve odredbe ove Odluke, Uredbe i drugih pozitivnih propisa primjenjuju se na odgovarajući način i u slučajevima kada se financijska sredstva proračuna Grada Dubrovnika dodjeljuju bez raspisivanja javnog poziva, u kojem slučaju Grad Dubrovnik i korisnik sredstava sklapaju ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava kojim se definiraju aktivnosti na koje će se sredstva utrošiti, pri čemu se poštuju osnovni standardi financiranja vezani uz planiranje financijskih sredstava, praćenje financiranja, provedbe programa, projekta ili manifestacije, javno objavljivanje, izvještavanje te kontrola i nadzor.

 

 

Članak 11.

 

Obvezna dokumentacija javnih poziva sastoji se od:

 

1. teksta javnog poziva,

2. uputa za prijavitelje

3. obrazaca za prijavu programa, projekta ili manifestacije koji sadrže:

   opis programa, projekta ili manifestacije

   obrazac proračuna programa, projekta ili manifestacije

   popis priloga koji se prilažu prijavi

   izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

4. obrazac ugovora o financiranju programa, projekta ili manifestacije

       5. ocjene kvalitete programa, projekta ili manifestacije

       6. obrazaca za izvještavanje:

a) opisni izvještaj provedbe programa, projekta ili manifestacije

b) financijski izvještaj provedbe programa, projekta ili manifestacije

 

Javnim pozivom može se zatražiti dodatna dokumentacija koja je potrebna za provedbu javnog poziva:

        izjava o partnerstvu, kada je primjenjivo,

        životopis voditelja programa, projekta ili manifestacije,

        izjava o programima, projektima ili manifestacijama Organizacije  financiranim iz javnih izvora,

        izjava izvoditelja aktivnosti da su upoznati s programom, projektom ili manifestacijom i svojim sudjelovanjem u provedbi

        druga dokumentacija, ovisno o potrebama javnog poziva.

 

 

Članak 12.

 

Pripremu dokumentacije potrebne za provedbu javnih poziva te raspisivanje istih provode nadležni upravni odjeli Grada Dubrovnika, ovisno o nadležnosti za pojedino područje temeljem odredbi ove Odluke, Uredbe te drugih pozitivnih propisa.

 

Pripremu dokumentacije, raspisivanje te provedba javnih poziva u području javnih potreba u športu Grada Dubrovnika provodi Savez, sukladno odredbama ove Odluke, Uredbe te drugih pozitivnih propisa.

 

Pripremu dokumentacije, raspisivanje te provedba javnih poziva u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika provodi Zajednica, sukladno odredbama ove Odluke,  Uredbe i drugih pozitivnih propisa.

 

Troškovi provedbe javnih poziva osiguravaju se u proračunu Grada Dubrovnika.

 

 

Objava javnog poziva

 

Članak 13.

 

Tekst javnog poziva za predlaganja programa, projekata ili manifestacija objavljuje se u dnevnom ili tjednom tisku, te na web stranicama Grada Dubrovnika, web stranicama Zajednice i na web stranicama Saveza, ovisno o području javnog poziva uz svu potrebnu dokumentaciju te obrasce za prijavu programa, projekta ili manifestacija.

 

Godišnji plan javnih poziva za financiranje programa, projekata ili manifestacija bit će objavljen na web stranicama Grada Dubrovnika i Ureda za udruge.

 

 

Podnošenje prijava na javni poziv

 

Članak 14.

 

Prijava na javni poziv mora sadržavati svu obveznu dokumentaciju propisanu tekstom javnog poziva.

 

Prijavitelj je dužan prijaviti svoj projekt, program ili manifestaciju na predloženim obrascima koji su propisani javnim pozivom.

 

Prijava na javni poziv podnosi se u zatvorenoj omotnici sa naznakom „ne otvaraj“, preporučeno poštom, kurirom ili putem osobne dostave u pisarnicu Grada Dubrovnika, na adresu definiranu javnim pozivom.

 

 

Članak 15.

 

Obrasci koji čine obveznu i dodatnu dokumentaciju popunjavaju se putem računala te se šalju u papirnatom obliku.

 

Ako je javnim pozivom predviđeno, prijava se podnosi i u elektroničkom obliku, pri čemu će dostava prijave u elektroničkom obliku biti definirana tekstom javnog poziva u kojem se ista traži.

 

Svi obrasci nužni za prijavu programa, projekta ili manifestacije na javni poziv moraju biti potpisani od osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i/ili voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom.

 

 

Tijela za provedbu javnog poziva

 

Članak 16.

 

Ukoliko zakonom ili drugim pozitivnim propisom nije drukčije utvrđeno, za provođenje postupaka javnih poziva, na prijedlog nadležnog odjela, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika imenuje:

     Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva

     Povjerenstvo za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija

 

Za provođenje postupaka javnih poziva u području javnih potreba u športu Grada Dubrovnika, Gradsko vijeće imenuje:

     Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva

     Povjerenstvo za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija

 

Za provođenje postupaka javnih poziva u području javnih potreba tehničke kulture Grada Dubrovnika, Gradsko vijeće imenuje:

     Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva,

     Povjerenstvo za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija.

 

 

Članak 17.

 

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva imenuje se za svako pojedino područje, prema nadležnosti pojedinog upravnog odjela, Zajednice i Saveza.

 

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.

 

Za članove povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva u pravilu se imenuju zaposlenici nadležnog upravnog odjela, Zajednice i Saveza.

 

Članovi povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva nemaju pravo na naknadu.

 

Zadaće Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva su:

     otvaranje zaprimljenih prijava,

     utvrđivanje je li prijava dostavljena na pravi javni poziv i u zadanom roku,

     utvrđivanje jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obrasci i dokumentacija,

     utvrđivanje jesu li prijavitelj i partnerske organizacije prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje,

     utvrđivanje je li lokacija provedbe programa, projekta ili manifestacije prihvatljiva,

     utvrđivanje je li program, projekt ili manifestacija sukladan uvjetima javnog poziva,

     provjera ispunjavanja drugih propisanih uvjeta javnog poziva,

     donošenje odluke o neispunjavanju propisanih uvjeta javnog poziva,

     utvrđivanje popisa prijava koje se upućuju na razmatranje i ocjenjivanje povjerenstvu za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija

 

Povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva.

 

 

Članak 18.

 

Svi prijavitelji čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva, o toj činjenici moraju biti obaviještene pisanim putem, u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

 

Prijavitelj čija prijava bude odbijena ima pravo podnijeti prigovor Gradskom vijeću Grada Dubrovnika u roku osam dana od dana primitka odluke.

 

Prijavitelj čija prijava bude odbijena u sklopu javnih poziva Saveza ima pravo podnijeti prigovor Gradskom vijeću Grada Dubrovnika.

 

Prijavitelj čija prijava bude odbijena u sklopu javnih poziva Zajednice ima pravo podnijeti prigovor Gradskom vijeću Grada Dubrovnika

 

U slučaju da je prigovor, pravovremen, izjavljen od ovlaštene osobe i utemeljen, prijava se upućuje u daljnju proceduru, te se dostavlja povjerenstvu za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata ili manifestacija, a u slučaju da je prigovor neutemeljen, prijava će biti odbijena.

 

 

Članak 19.

 

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata ili manifestacija je neovisno stručno ocjenjivačko tijelo koje se imenuje prema prioritetima i području financiranja, za pojedine javne pozive, sukladno zakonu i drugim pozitivnim propisima, ovoj Odluci te Uredbi.

 

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata ili manifestacija ima predsjednika i četiri člana koji se imenuju iz redova predstavnika Grada Dubrovnika, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisnih stručnjaka i predstavnika Organizacija, ako zakonom ili drugim pozitivnim propisom nije drukčije propisano.

 

Zadaća povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata ili manifestacija je:

     razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete javnog poziva sukladno kriterijima javnog poziva,

     izrada prijedloga odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava za programe i projekte.

 

Članovi povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija imaju pravo na primjerenu naknadu za rad koju utvrđuje gradonačelnik na prijedlog nadležnog odjela, ukoliko zakonom ili drugim pozitivnim propisom nije drukčije propisano.

 

Na prvoj sjednici povjerenstvo za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija usvaja poslovnik kojim se pobliže opisuju ovlasti i dužnosti članova povjerenstva.

 

Članovi povjerenstva vrednuju program, projekt ili manifestaciju temeljem obrasca kriterija za ocjenjivanje i vrednovanje programa, projekta ili manifestacije koji se utvrđuju javnim pozivom.

 

 

Članak 20.

 

Članovi povjerenstava koja sudjeluju u provedbi javnog poziva ne smiju biti u sukobu interesa.

 

Sukob interesa postoji:

     ukoliko član povjerenstva, ili član njegove obitelji (bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj), njegov zaposlenik, je član prijavitelja/partnera na javni poziv,

      ukoliko član povjerenstva ima bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes, protivan javnom interesu u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa.

 

Članovi povjerenstva moraju biti upoznati sa popisom prijavitelja koji su se javili na javni poziv, a nakon toga potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivosti kojom potvrđuju da ni oni, ni njihovi članovi obitelji nisu u sukobu interesa.

 

Temeljem izjave o nepristranosti i povjerljivosti član povjerenstva se obvezuje da će u obavljanju dužnosti postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući povjerljivost podataka i informacija.

 

Ukoliko član povjerenstva tijekom provedbe javnog poziva utvrdi da je u sukobu interesa dužan je obavijestiti pročelnika nadležnog upravnog odjela, predsjednika Zajednice ili predsjednika Saveza, ovisno o javnom pozivu koji se provodi, da je u sukobu interesa.

 

Član povjerenstva koji je u sukobu interesa bit će izuzet od daljnjeg postupanja i provedbe javnog poziva.

 

 

Članak 21.

 

Po donošenju odluke odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava, nadležni upravni odjel će na internetskoj stranici Grada Dubrovnika javno objaviti podatke o odobrenim programima i projektima kojima su odobrena financijska sredstva te odobreni iznosi za pojedini program, projekt ili manifestaciju.

 

Po donošenju odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava, Zajednica će na svojoj internetskoj stranici javno objaviti podatke o odobrenim programima, projektima ili manifestacijama kojima su odobrena financijska sredstva te odobreni iznosi za pojedini program, projekt ili manifestaciju.

 

Po donošenju odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava, Savez će na svojoj internetskoj stranici javno objaviti podatke o odobrenim programima, projektima ili manifestacijama kojima su odobrena financijska sredstva te odobreni iznosi za pojedini program, projekt ili manifestaciju.

 

Prijaviteljima kojima nisu odobrena financijska sredstva, će se u roku od osam dana od dana donošenja odluke, dostaviti obavijest u kojoj se navode razlozi nefinanciranja njihova projekta, programa ili manifestacije, ostvareni broj bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženje iz opisnog dijela ocjene, ocjenjivanog programa, projekta ili manifestacije.

 

 

Članak 22.

 

Prijaviteljima kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od osam dana od dana primitka obavijesti o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa, projekta ili manifestacije.

 

 

Članak 23.

 

Na odluku o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava, prijavitelji imaju pravo prigovora.

 

Prigovor se može podnijeti samo zbog povrede postupka odobravanja financijskih sredstava.

 

Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu odobrenih sredstava.

 

 

Članak 24.

 

Prigovor se podnosi nadležnim upravnim odjelima koji su raspisali i provode javni poziv, u pisanom obliku u roku od osam dana od dana objave odluke o odobravanju sredstava odnosno dostave odluke o  neodobravanju sredstava, a odluku o prigovoru donosi pročelnik nadležnog odjela.

 

Sukladno stavku 1. ovoga članka, na odluku o odobravanju sredstava odnosno odluke o neodobravanju sredstava u sklopu javnog poziva javnih potreba u športu, prigovor se podnosi Savezu u roku od osam dana od dana objave prijedloga odluke o odobravanju sredstava, a odluku o prigovoru donosi pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika.

 

Sukladno stavku 1. ovoga članka, na odluku o odobravanju sredstava odnosno odluke o neodobravanju sredstava u sklopu javnog poziva javnih potreba u tehničkoj kulturi, prigovor se podnosi Zajednici u roku od osam dana od dana objave odluke o odobravanju sredstava, a odluku o prigovoru donosi pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika.

 

Rok za donošenje odluke po prigovoru temeljem ovog članka je osam dana od dana primitka prigovora.

 

 

Članak 25.

 

Konačnu odluku o odobravanju financijskih sredstava donosi gradonačelnik ili Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, sukladno zakonu i drugim pozitivnim propisima.

 

 

Članak 26.

 

Rok za podnošenje prijave na javni poziv iznosi minimalno 30 dana od dana objave javnog poziva, a javnim pozivom može se propisati i duži rok, ovisno o vrsti javnog poziva.

 

 

Ugovor o financiranju

 

Članak 27.

 

Po isteku roka za prigovore na provedbu javnog poziva te na bodovanje određenog kriterija, a nakon donošenja konačne odluke o odobravanju financijskih sredstava za programa, projekte i manifestacije, Grad Dubrovnik potpisuje ugovor o dodjeli financijskih sredstava u roku propisanim Uredbom.

 

U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, nadležni upravni odjel Grada Dubrovnika, Zajednica ili Savez, ovisno o području za koje se javni poziv raspisuje,  pregovara o stavkama proračuna programa, projekta ili manifestacije te aktivnostima navedenim u prijavnim obrascima.

 

Po potrebi, prijavitelj dostavlja izmijenjeni obrazac proračuna programa, projekta ili manifestacije koji sukladno prethodnom stavku ovog članka postaje sastavni dio ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

 

 

Članak 28.

 

Ugovore o dodjeli financijskih sredstava priprema upravni odjel Grada Dubrovnika nadležan za područje javnog poziva, Zajednica i Savez.

 

Ugovor se sastoji od općih uvjeta i posebnih uvjeta.

 

Opći uvjeti ugovora definirani su temeljem Uredbe i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i Grada Dubrovnika.

 

Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli financijskih sredstava utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvještaja, odgovornost, sukob interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora, rješavanje sporova, plaćanje, računi i tehničke i financijske provjere, konačni iznos financiranja od strane davatelja financijskih sredstava te povrat sredstava.

 

Posebni dio ugovora o dodjeli financijskih sredstava sastoji se od podataka vezanih za program, projekt ili manifestaciju, ugovaratelje te druge odredbe koje nisu utvrđene općim uvjetima ugovora.

 

 

Članak 29.

 

Praćenje provedbe programa vršit će se odobravanjem opisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava te kontrolom na licu mjesta od strane službenika nadležnog upravnog odjela Grada Dubrovnika, Zajednice i Saveza, ili tijela koje on ovlasti, u dogovoru s korisnikom sredstava.

 

Izvješća se dostavljaju na propisanim obrascima i u rokovima predviđenim ugovorom o dodjeli financijskih sredstava.

 

U financijskom izvješću navode se svi troškovi programa, projekta ili manifestacije, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani te udio troškova financiranih sredstvima Grada Dubrovnika u ukupnim troškovima.

 

Uz financijsko izvješće obavezno se prilažu i dokazi o nastanku troška iz sredstava Grada Dubrovnika ( preslici računa, ugovora uz obračune) te dokazi o plaćanju istih (preslik naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).

 

 

Članak 30.

 

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa, projekta ili manifestacije Grad Dubrovnik neće financirati programe, projekte ili manifestacije koji se već financiraju iz državnog proračuna i po posebnim propisima, kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

 

 

Članak 31.

 

Odobrena sredstva financijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju programa, projekta ili manifestacije utvrđene obrascem proračuna i ugovorom.

 

Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenih ugovorom.

 

 

Članak 32.

 

Financijska sredstva koja dodjeljuje Grad Dubrovnik putem javnih poziva, u pravilu se odnose na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju, što će se definirati javnim pozivom.

 

U slučaju raspisivanja javnog poziva za financiranje višegodišnjih programa i projekata, financiranje će se ugovarati na godišnjoj razini.

 

Organizacije kojima Grad odobri višegodišnju potporu mogu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad istekne prethodna višegodišnja potpora Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 33.

 

Korisnikom financiranja smatraju se Organizacije koje su ostvarile financijska sredstva temeljem provedenog javnog poziva.

 

Korisnici višegodišnjih potpora Grada Dubrovnika mogu se u periodu trajanja te potpore javiti na druge javne pozive isključivo predlaganjem drugih programa, projekata i manifestacija u tom i ostalim programskim područjima.

 

 

Financijsko praćenje i provedba programa, projekta ili manifestacija

 

Članak 34.

 

Korisnik financiranja obvezan je voditi precizne i redovite račune vezane uz provedbu programa, projekta ili manifestacije korištenjem odgovarajućih računovodstvenih sustava sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

 

Računi i troškovi vezani uz program, projekt ili manifestaciju moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi, a to se može postići korištenjem odvojenih računa za dani program, projekt te manifestaciju, ili osigurati da se troškovi vezani uz program, projekt ili manifestaciju mogu lako identificirati i pratiti do računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava Organizacije.

 

 

Članak 35.

 

Korisnik financiranja obvezan je omogućiti Gradu Dubrovniku, inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji obavljaju provjere sukladno Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili kontrolama na licu mjesta, provedbu programa, projekta ili manifestacije i po potrebi provedbu revizije na temelju prateće dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje programa, projekta ili manifestaciju u razdoblju od sedam godina nakon realizacije programa, projekta ili manifestacije.

 

 

Članak 36.

 

Korisnik financiranja obvezan je dopustiti proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima koji obavljaju nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta provedu provjere i nadzor u skladu s postupcima sadržanim u važećim propisima za zaštitu financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik će omogućiti odgovarajući pristup službenicima ili predstavnicima Grada, proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim revizorima koji obavljaju provjere i nadzor sukladno Uredbi mjestima i lokacijama na kojima se provodi program, projekt ili manifestaciju, uključujući njegov informatički sustav te sve dokumente i baze podataka vezane uz tehničko i financijsko upravljanje programom, projektom ili manifestacijom, te poduzeti sve mjere da olakša njihov rad.

 

 

Članak 37.

 

Pored izvješća navedenih u ovoj Odluci, dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora, a vezani su za program, projekt ili manifestaciju koja je financirana proračunom Grada Dubrovnika uključuju:

     računovodstvenu evidenciju (računalno ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava Organizacije, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih relevantnih računovodstvenih podataka,

     dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata,

     dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvještaja, narudžbenica, prijevoznih karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde) itd.

     dokaze primitka roba, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika,

     dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,

     dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o plaćanju podugovarača,

     putne naloge i izvješća s puta, a za troškove goriva putni radni list, sažet prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih vozila te troškove održavanja,

     evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista. Za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano po stavkama bruto primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i neto primanja.

     i druge.

 

 

Povrat sredstava

 

Članak 38.

 

Grad Dubrovnik će od korisnika financiranja zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrene potpore u slučaju kada utvrdi da korisnik financiranja:

     nije realizirao program, projekt ili manifestaciju utvrđenu proračunom i ugovorom,

     sredstva nije koristio namjenski,

     nije utrošio sva odobrena sredstva,

     iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku,

     da krši odredbe ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

 

 

Članak 39.

 

Korisnik financiranja dužan je Gradu Dubrovniku u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za povratom sredstava uplatiti dugovana sredstava u proračun Grada Dubrovnika.

 

Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u zadanom roku pokreće se postupak prisilne naplate.

 

U slučaju povrata sredstava, Grad Dubrovnik može u iznimnim situacijama odobriti plaćanje u ratama.

 

U slučaju da korisnik financiranja ne uplati sredstva koja duguje Gradu Dubrovniku u zadanom roku, isti neće moći ostvariti financijska sredstva sljedeće dvije godine.

 

 

Članak 40.

 

Korisnik financiranja ne smije izravno sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu, niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

 

 

Prihvatljivi i neprihvatljiv troškovi programa, projekata ili manifestacija

 

Članak 41.

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja a pritom ispunjavaju sljedeće kriterije:

     da su nastali za vrijeme razdoblja provedbe programa, projekta ili manifestacije u skladu sa ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškove revizije i troškove vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja,

     da su navedeni u ukupnom predviđenom proračunu programa, projekta ili manifestacije,

     da su nužni za provođenje programa, projekta ili manifestacije

     mogu biti jednostavno provjereni te su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja sukladno važećim propisima,

     trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

 

 

Članak 42.

 

Opravdanim troškovima smatrat će se, ukoliko se to predvidi javnim pozivom:

     troškovi zaposlenika angažiranih na programu, projektu ili manifestaciji koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama ove Odluke i Uredbe,

     putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i izvoditelje programa, projekta ili manifestacije,

     troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala namijenjenih isključivo za provedbu programa, projekta ili manifestacije, te troškovi usluga uz uvjet da su sukladni tržišnim cijenama,

     troškovi potrošne robe,

     troškovi koji izravno proizlaze iz zahtjeva ugovora uključujući rashode za usluge (informiranje, revizija, umnožavanje, osiguranje i dr.)

 

 

Članak 43.

 

Korisniku sredstava može se utvrditi i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi neizravni troškovi koji nisu povezani s provedbom programa, a maksimalni iznos takvih troškova utvrđuje se javnim pozivom.

 

 

Članak 44.

 

Neprihvatljivim troškovima programa, projekta ili manifestacije smatraju se:

     dugovi za pokrivanje gubitaka,

     dospjele kamate,

     stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,

     kupovina zemljišta ili građevina,

     gubitci na tečajnim razlikama,

     zajmovi trećim stranama,

     troškovi smještaja ( osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa, projekata ili manifestacija koji su od značaja za Grad Dubrovnik), ukoliko drukčije nije utvrđeno javnim pozivom,

     drugi troškovi definirani javnim pozivima.

 

 

Članak 45.

 

Model isplate sredstava korisniku financiranja, ostvarenih temeljem javnog poziva, utvrdit će se javnim pozivom ili ugovorom o financiranju, sukladno odredbama Uredbe.

 

 

Članak 46.

 

Konačan iznos sredstava koji korisnik ostvari temeljem ugovora, ne može biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna programa, projekta ili manifestacije.

 

 

Završne odredbe

 

Članak 47.

 

Nadzor i provedbu nad ovom Odlukom za pojedino područje provode nadležni upravni odjeli, Zajednica i/ili Savez.

 

Zajednica i Savez dužni su dostaviti Gradu Dubrovniku svu potrebnu dokumentaciju vezanu za provođenje ove Odluke, programa javnih potreba, a pojedinosti se utvrđuju posebnim ugovorom koji predlaže Grad Dubrovnik.

 

 

Članak 48.

 

Na sve postupke financiranja i provedbe programa, projekata ili manifestacija koji nisu uređeni ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Uredbe i drugih pozitivnih propisa.

 

 

Članak 49.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti: Odluka o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore neprofitnim organizacijama i javnim ustanovama („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 9/15.), Odluka o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore neprofitnim organizacijama  za projekte/programe iz područja zaštite okoliša i prirode, te urbanizma i prostornog planiranja („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 10/15.), Odluka o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 10/15.) i "Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika", broj:  10/2015.

 

 

Članak 50.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

 

KLASA: 550-01/16-01/132

URBROJ: 2117/01-09-16-3

Dubrovnik, 25. i 26. srpnja 2016.

  

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------