Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 29. srpnja 2016.Objavljeno: 29.07.16.

82. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Dubrovnika u 2016. godini

Na temelju točke VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini („Narodne novine“, broj 33/16.) i članka 32. Statuta  Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 25. i 26. srpnja 2016., donijelo je

 

 

O D L U K U

o kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama

na području Grada Dubrovnika u 2016. godini

 

 

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se sredstva za financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na Grada Dubrovnika koja se osiguravanju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu, te se utvrđuju kriteriji i mjerila za priznavanje gore spomenutih troškova.

 

 

Članak 2.

 

U Proračunu Grada Dubrovnika koji je preuzeo financiranje dijela javnih potreba u osnovnom školstvu osiguravaju se sredstva za:

     materijalne i financijske rashode osnovnih škola,

     rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola,

     rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje školskih ustanova prema standardima i normativima koje propisuje ministar, a u skladu s državnim pedagoškim standardima,

     prijevoz učenika osnovnih škola,

     rashode za projekte širih javnih potreba i izvannastavnih aktivnosti (produženi boravak, stručno-razvojne službe, rano učenje informatike, asistent u nastavi itd.)

 

Članak 3.

 

Sredstva za kapitalne projekte u osnovnim školama Grada Dubrovnika, koja se osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu, iznose 5.752.700,00 kuna. Od toga su 1.139.004,00 kuna decentralizirana sredstva, kojima se Odlukom Vlade Republike Hrvatske, osigurava minimalni financijski standard.

 

 

DEFINIRANJE POJMOVA

 

Članak 4.

 

Kapitalni projekt je zaokruženo dugotrajno ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje škole. On predstavlja logičan slijed financiranja nabave zemljišta, projekata, izvođenje radova, opremanja i stručnog nadzora do puštanja građevine u uporabu. Kapitalni projekt može se izvoditi u fazama po pojedinim vrstama radova, ali uvijek treba definirati krajnji cilj (građevina ili oprema u funkciji).

 

 

VRSTE TROŠKOVA, KRITERIJI I MJERILA

 

Članak 5.

 

Troškovi koji su predmet ove Odluke obuhvaćaju troškove ulaganja u dugotrajnu imovinu, a koji se sastoje od:

     troškova kupnje zemljišta,

     troškova projektiranja,

     troškova stručnog nadzora,

     troškova građenja,

     troškova opremanja,

     ostalih troškova.

 

Kriterij i mjerilo za financiranje troškova koji se odnose na izgradnju i opremanje novih građevina kao i nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina  je prosječna godišnja cijena po učeniku koja se temelji na stvarnom trošku ulaganja u osnovne škole sukladno financijskom planu za tekuću godinu. 

 

 

PLANIRANJE KAPITALIH IZDATAKA

 

Članak 6.

 

Opseg i visina kapitalnih ulaganja utvrđuje se u skladu sa stvarnim tehničkim stanjem (vijek trajanja), potrebnim adaptacijama, rekonstrukcijama i zamjenama u cilju poboljšanja uvjeta korištenja ili udovoljavanjima promijenjenim zakonskim i tehničkim propisima zgrada, opreme, nastavnih sredstava i pomagala.

 

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Dubrovnika za 2016. godinu donosi Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Isti se dostavlja Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na suglasnost.

 

Članak 7.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 602-01/16-02/06

URBROJ: 2117/01-09-16-3

Dubrovnik, 25. i 26. srpnja 2016.

   

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------