Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 29. srpnja 2016.Objavljeno: 29.07.16.

81. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Dubrovnika u 2016. godini

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini („Narodne novine“, broj 33/16.) i članka 32. Statuta  Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 25. i 26. srpnja 2016.,donijelo je

 

 

O D L U K U

o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim

školama na području Grada Dubrovnika u 2016. godini

 

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se sredstva za financiranje  tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama Grada Dubrovnika koja se osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu, te se utvrđuju minimalni kriteriji i mjerila za priznavanje gore spomenutih troškova.

 

 

Članak 2.

 

U Proračunu Grada Dubrovnika koji je preuzeo financiranje dijela javnih potreba u osnovnom školstvu osiguravaju se sredstva za:

     materijalne i financijske rashode osnovnih škola,

     rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola,

     rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje školskih ustanova prema standardima i normativima koje propisuje ministar, a u skladu s državnim pedagoškim standardima,

     prijevoz učenika osnovnih škola,

     rashode za projekte širih javnih potreba kao što su produženi boravak, stručno-razvojne službe, rano učenje informatike, asistent u nastavi, sufinanciranje školskog športa, nagrađivanje najuspješnijih učenika te ostali projekti u osnovnom školstvu.

 

 

Članak 3.

 

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje i opremanje osnovnih škola Grada Dubrovnika, koja se osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu, iznose 967.700,00 kuna. Od toga su 467.663,00 kune decentralizirana sredstva, kojima se Odlukom Vlade Republike Hrvatske, osigurava minimalni financijski standard.

 

 

DEFINIRANJE  POJMOVA

 

Članak 4.

 

Investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala u osnovnim školama je predvidivo i plansko održavanje i obnavljanje školskih zgrada i ugrađene opreme, kao i obnavljanje i zamjena pokretne opreme, nastavnih sredstava i pomagala.

 

Tekuće održavanje (hitne intervencije) odnosi se na popravak kvarova koji se ne mogu planirati, te održavanje sredstava rada i opreme radi osiguravanja pretpostavki za redovito funkcioniranje škole.

 

Utvrđuje se redoslijed prioriteta u izvođenju investicijskog održavanja, nabave opreme, nastavnih sredstava i pomagala kako slijedi:

     održavanje kotlovnica i sustava grijanja u cilju održavanja funkcionalnosti postrojenja,

     održavanje sanitarija i vodovodnih instalacija u cilju poboljšavanja zdravstveno-higijenskih uvjeta korištenja,

     nabavka nove opreme, zamjena dotrajale, te nabavka nedostatnih sredstava i pomagala,

     održavanje krovova kako ne bi procurili i kako ne bi nastale popratne štete,

     održavanje elektroinstalaciju u cilju postizanja propisanih tehničkih i zakonskih standarda,

     održavanje vanjskih zatvora (prozori i vrata),

     ostali zahvati.

 

 

VRSTE TROŠKOVA, KRITERIJI I MJERILA

 

Članak 5.

 

Troškovi koji su predmet ove Odluke obuhvaćaju dakle sljedeće vrste troškova:

     troškove tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,

     troškove tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata,

     troškove hitnih intervencija.

 

Kriteriji i mjerila za financiranje minimalnog standarda tekućeg i investicijskog održavanja su: broj učenika, broj razrednih odjela, broj i kvadratura školskih zgrada, a mjerila su godišnje cijene određene prima sljedećim elementima, i to:

     po učeniku 60,00 kuna godišnje,

     po razrednom odjelu 200,00 kuna godišnje,

     po školskoj zgradi 4.500,00 kuna godišnje,

     po kvadratu školske zgrade 5,50 kuna godišnje.

 

Članak 6.

 

Grad Dubrovnik osigurava u Proračunu za 2016. godinu dodatnih 500.000,00 kuna za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije u osnovnim školama.

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 602-01/16-02/05

URBROJ: 2117/01-09-16-3

Dubrovnik, 25. i 26. srpnja 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------