Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 29. srpnja 2016.Objavljeno: 29.07.16.

80. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola na području Grada Dubrovnika u 2016. godini

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini (“Narodne novine“, broj 33/16.) i članka 32. Statuta  Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici,  održanoj 25. i 26. srpnja 2016., donijelo je

 

 

O D L U K U

o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda

osnovnih škola na području Grada Dubrovnika u 2016. godini

 

 

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovom odlukom utvrđuje se iznos sredstava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) osnovnih škola na području Grada Dubrovnika nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa te kriteriji i mjerila za njihovu raspodjelu po pojedinoj osnovnoj školi.

 

Članak 2.

 

U proračunu Grada Dubrovnika koji je preuzeo financiranje dijela javnih potreba u osnovnom školstvu osiguravaju se sredstva za:

 

     materijalne i financijske rashode osnovnih škola,

     rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola,

     rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje školskih ustanova prema standardima i normativima koje propisuje ministar, a u skladu s državnim pedagoškim standardom,

     prijevoz učenika osnovnih škola,

     rashode za projekte širih javnih potreba kao što su produženi boravak, stručno-razvojne službe, asistent u nastavi, sufinanciranje školskog športa, nagrađivanje najuspješnijih učenika te ostali projekti u osnovnom školstvu.

 

 

Članak 3.

 

Materijalne i financijske rashode za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, koji su predmet ove odluke, utvrđuje Vlada Republike Hrvatske Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

 

Sukladno citiranoj odluci Vlade Republike Hrvatske ukupna godišnja sredstava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola, kojima je osnivač Grad Dubrovnik, za 2016. godinu iznose 5.268.581,00 kuna.

 

 

PLANIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA

 

Članak 4.

 

Školama na području Grada Dubrovnika priznaju se materijalni i financijski troškovi koji osiguravaju minimalni financijski standard osnovnih škola. Obračun ovih prava obavlja se prema kriterijima i mjerilima iz ove odluke za sljedeće vrste rashoda:

 

     Opći rashodi škole,

     Posebni rashodi škole.

 

 

VRSTE RASHODA, KRITERIJI I MJERILA

 

Članak 5.

 

A.      Opći rashodi škole

 

Opći rashodi škole obuhvaćaju sljedeće vrste:

     uredski materijal, materijal za nastavu i pedagošku dokumentaciju,

     komunalne usluge i naknade,

     usluge telefona (telefonski i telefaks troškovi, te poštarina),

     pedagoška i druga obvezatna periodika, časopisi prema uputi Ministarstva prosvjete i športa,

     zakupnine prostora i opreme za realizaciju nastave,

     nabava pribora za izvođenje nastavnih planova i programa, nabava sitnog inventara i sredstava zaštite na radu,

     materijal za čišćenje,

     odvoz smeća,

     potrošak vode i propisane vodne naknade,

     materijal i usluge za tekuće održavanje zgrada, sredstava rada i opreme,

     sredstva za zaštitu na radu,

     seminari, stručna literatura i časopisi,

     bankarske usluge i zatezne kamate,

     intelektualne usluge, usluge studentskih servisa,

     reprezentacija,

     dnevnice i troškovi putovanja na službenom putu,

     stručno usavršavanje prema programu Ministarstva prosvjete i športa,

     povećani troškovi za korištenje računalne opreme, i to:

održavanje software-a, popravak računala, potrošni materijal i sl.,

     nužne staklarske usluge,

     korištenje vlastitog prijevoznog sredstva (registracija, servisi, gorivo i dr.),

     ostali tekući troškovi koji su nužni za ostvarivanje nastavnog plana i programa škole,

     osiguranje imovine

     otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim tijelima (inspekcijski nalazi), kao i troškovi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole,

     zdravstveni pregledi zaposlenika škole.

                                                                                       

Kriteriji i mjerila za financiranje općih rashoda škola iz stavka 1. ove točke su: broj učenika, broj razrednih odjela, broj područnih škola, smjenski rad i kvadratura školskog prostora i starost zgrada, a mjerila su godišnje cijene određene prema sljedećim elementima, i to:

 

     po učeniku 700,00 kuna godišnje,

     po razrednom odjelu 5.000,00 kuna godišnje,

     po područnoj školi 12.000,00 kuna godišnje,

     po kriteriju smjenskog rada 30.000,00 kuna godišnje.

     po kvadratnom metru školskog prostora 25,50 kuna godišnje

     glavne školske zgrade -     do 10 godina starosti: 3.000,00 kuna godišnje

-          od 10 do 20 godina starosti 5.000,00 kuna godišnje

-          od 20 do 30 godina starosti 10.000,00 kuna godišnje

-          od 30 do 50 godina starosti 20.000,00 kuna godišnje

-          preko 50 godina starosti 30.000,00 kuna godišnje

s tim da škole koje su u međuvremenu doživjele rekonstrukciju ili nadogradnju ulaze u kategoriju koja im prethodi.

 

B. Posebni rashodi škole

 

Pod posebnim rashodima škole smatraju se sljedeće vrste troškova:

     prijevoz učenika sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Troškovi prijevoza učenika temelje se na stvarnom trošku prijevoza učenika za koje je u proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu osigurano 1.158.600,00 kuna.

 

 

Članak 6.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.    

   

KLASA: 602-01/16-02/04

URBROJ: 2117/01-09-16-3

Dubrovnik, 25. i 26. srpnja 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------