Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 29. srpnja 2016.Objavljeno: 29.07.16.

79. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 – pročišćeni tekst.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici održanoj 25. i 26. srpnja 2016. godine donosi

 

                                                           

O D L U K U

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

na području Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima značajni nositelji tih djelatnosti na području Grada.

 

 

Članak 2.

 

Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke određuju se kako slijedi:

 

 1. Libertas Dubrovnik d.o.o., Vukovarska 42,
 2. Vodovod Dubrovnik d.o.o., Vladimira Nazora 19,
 3. Sanitat Dubrovnik d.o.o., Marka Marojice 5,
 4. Vrtlar Dubrovnik d.o.o., Điva Natali 7,
 5. Čistoća d.o.o. Dubrovnik, Put od Republike 14,
 6. Boninovo Dubrovnik d.o.o., Između tri crkve 1,
 7. Domouprava Dubrovnik d.o.o., Iva Vojnovića 31,
 8. Luka Dubrovnik d.d., Obala Pape Ivana Pavla II,
 9. Javna ustanova Rezervat Lokrum, Put od Bosanke 4,
 10. Javna ustanova „Športski objekti Dubrovnik“, Liechtensteinov put 10,
 11. Dubrovnik ceste d.d., Vladimira Nazora 8,
 12. Tehnogradnja d.o.o. Čajkovica, Podgaj 3a
 13. Elektro-team d.o.o., Riječka 16 a,
 14. Građevinar Quellin d.d., Miha Pracata 7,
 15. TUP d.d. Dubrovnik, Sv.Križa 3,
 16. Nautički centar, Mokošica, Na moru 24,
 17. Atlas d.d. Dubrovnik, Vukovarska 19,
 18. Guliver d.o.o., Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 25,
 19. OŠ. Ivan Gundulić, Sustjepanska 4,
 20. OŠ. Lapad, Od Batale 14,
 21. OŠ. Mokošica, Bartola Kašića 20,
 22. OŠ. Marin Držić,Volantina 6,
 23. OŠ. A. Masle Donja banda 8, Orašac,
 24. Auto kamp Solitudo- Babin kuk, V. Lisinskog 17,
 25. Hotel Gruž, Pionirska 4,
 26. Hotel Ivka, Od Sv. Mihajla 21,
 27. Hotel Petka, Obala Stjepana Radića 38,
 28. Hotel Lafodia, Obala Ivana Kuljevana 51,Lopud,
 29. Hotel Radissonblu, Na moru 1, Orašac.

 

 

Članak 3.

 

Pravne osobe iz članka 2. su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika kojima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Dubrovnika, te Plana civilne zaštite Grada Dubrovnika. Izvod iz Procjene sadržavati će točno određene mjere i aktivnosti koje pravne osobe trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

 

 

Članak 4.

 

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, a sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15), posebnih propisa i općih akata, pravne osobe iz članka 2. ove Odluke su dužne izraditi Operativni plan.

 

Operativni plan sadržava način organiziranja i provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća.

 

 

Članak 5.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Dubrovnika koju je donio gradonačelnik Grada Dubrovnika 18. listopada 2012.g. KLASA:810-01/12-01/14, URBROJ:2117/01-01-12-2.

 

 

Članak 6.

 

Po jedan primjerak ove odluke dostaviti će se svakoj pravnoj osobi navedenoj u Odluci i Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Dubrovnik.

 

 

Članak.7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

  

KLASA: 810-01/16-01/10

URBROJ: 2117/01-09-16-5

Dubrovnik, 25. i 26. srpnja 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------