Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 29. srpnja 2016.Objavljeno: 29.07.16.

78. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financijskom leasingu za trgovačko društvo Čistoća d.o.o

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08; 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 25. i 26. srpnja 2016., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financijskom leasingu

za trgovačko društvo Čistoća d.o.o. Dubrovnik

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za sklapanje ugovora o financijskom leasingu za trgovačko društvo Čistoću d.o.o. Dubrovnik,  OIB: 16912997621, za kupnju 11 (jedanaest) komunalnih vozila za skupljanje komunalnog otpada i to:

   

  1. 4 (četiri) specijalna komunalna vozila: specijalno komunalno vozilo za skupljanje i odvoz komunalnog otpada sa dizalicom za podzemne kontejnere, min. 18 m3; specijalno komunalno vozilo za skupljanje i odvoz komunalnog otpada min 7 m3; specijalno komunalno vozilo za skupljanje i odvoz komunalnog otpada, min 5 m3; specijalno komunalno vozilo za skupljanje i odvoz komunalnog otpada, 5 m3, na podvozju max. 3,5 tone prilagođeno uvjetima Stare gradske jezgre), u ukupnom iznosu  od 835.246,60 EUR-a s PDV-om, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB- na dan plaćanja.
  1. 3 (tri) električna vozila usko vezana za potrebe interventnog djelovanja, u ukupnom iznosu  od 111.384,00 EUR-a s PDV-om, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja
  2. 4 (četiri) specijalna vozila: specijalno vozilo za prijevoz kontejnera - autopodizač; specijalno vozilo za pranje i čišćenje javnih prometnih površina; kombi vozilo sa utovarnom rampom i dostavno vozilo, u ukupnom iznosu od 384.576,01 EUR-a s PDV-om, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja

 

kod Unicredit leasing Croatia d.o.o., Heinzelova 33, 10000 Zagreb, OIB:018736141210 po slijedećim uvjetima

 

       

 

u EUR-ima

Stavke ponude

Specijalna komunalna vozila

Električna vozila

Vozila

UKUPNO

Ukupna nabavna vrijednost bez PDV-a

630.000,00

84.000,00

286.522,25

1.000.522,25

Iznos PDV-a

157.500,00

21.000,00

71.630,57

250.130,57

Bruto nabavna vrijednost s PDV-om

787.500,00

105.000,00

358.152,82

1.250.652,82

Učešće u visini 25% bruto vrijednosti

196.875,00

26.250,00

89.538,21

312.663,21

Jednokratni trošak obrade

0,00

0,00

0,00

0,00

***Mjesečna rata

10.632,86

1.413,90

4.910,63

16.957,39

Kamatna stopa

*3,10%

*3,10%

**3,75%

 

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

677.746,60

90.384,00

312.945,44

1.081.076,04

Ukupna cijena ponude s PDV-om

835.246,60

111.384,00

384.576,01

1.331.206,61

 

*Kamatna stopa = tromjesečni EURIBOR + 3,36%

     

** Kamatna stopa = tromjesečni EURIBOR + 4,01%

     

*** Mjesečne rate su plative u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja

Rok otplate kredita je 5 godina u 60 mjesečnih anuiteta.

 

 

Članak 2.

 

Odmah po sklapanju Ugovora o financijskom leasingu, Čistoća d.o.o. Dubrovnik dužna je izvijestiti Upravni odjela za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/16-09/158

URBROJ: 2117/01-09-16-6

Dubrovnik, 25. i 26. srpnja 2016.

  

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------