Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 29. srpnja 2016.Objavljeno: 29.07.16.

75. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 25. i 26. srpnja 2016., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za statut i poslovnik

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika­

 ­                                                                    

    

Članak 1.­

­                                                                                                                                                                                                      

U Odluci o osnivanju Odbora za statut i poslovnik Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/15. i 6/15.) u članku 3. točka 3. mijenja se i glasi:                                                

                                                                    

 „3. Nikša Selmani - za člana,

                                                                                                                                       

Članak 2.

                                                                    

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                        

 

 

KLASA: 013-03/15-03/05                                                    

URBROJ: 2117/01-09-16-3

Dubrovnik, 25. i 26. srpnja 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------