Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 29. srpnja 2016.Objavljeno: 29.07.16.

73. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15, ) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.-pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 25. i 26. srpnja 2016., donijelo je 

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama odluke o

komunalnom  redu

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br. 10/09, 2/10., 6/11.,

2/12., 5/14, 8/14, 19/15) u glavi II. točka 12. mijenja se i glasi: „Autobusne postaje, stajališta, parkirališta, pretovarna zona“.

 

 

Članak 2.

 

Iz članaka 56. dodaje se članka 56.a koji glasi:

 

Pretovarna zona je prostor zatvorenog parkirališta namijenjen pretovaru robe za opskrbu Povijesne jezgre Grada Dubrovnika kao i parkiranju posebnih vozila (elektrovučna vozila i karići) kojima se roba dovozi do pješačke zone.

 

Zadržavanje u Pretovarnoj zoni dopušteno je u svrhu iskrcaja dostavnih vozila i ukrcaja robe na vozila kojima se ta roba dovozi do pješačke zone.

 

Pravilnikom o pretovarnoj zoni urediti će se uvjeti i načini pod kojim se dostavna vozila i vozila kojima se roba dovozi do pješačke zone koriste istom.

 

Grad Dubrovnik upravlja prostorom Pretovarne zone putem upravnog odjela nadležnog za komunalno gospodarstvo, a istim može upravljati pravna ili fizička osoba kojoj Grad Dubrovnik povjeri upravljanje.“

 

 

Članak 3.

 

U članku 114. dodaje se stavak 3. koji glasi:

 

„Zabranjeno je parkirati i ostavljati elektrovučna vozila i kariće na javnim površinama.“

 

U Članku 114. dodaje se stavak 4. koji glasi:

 

“Na uklanjanje parkiranih i ostavljenih elektrovučnih vozila i karića iz stavka 3. ovog članka primjenjuju se odredbe članka 113. stavak 2. , 3., 4. i 5.“

 

 

Članak 4.

 

Iza glave VIII dodaje se:

 

„VIII a JAVNI RED

Članak 120 a.

 

Nije dopušteno kretanje po Povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika bez odjeće, dijela odjeće (obnaženog gornjeg ili donjeg dijela tijela) ili u kupaćem kostimu.“

 

 

Članak 5.

 

U članku 126. dodaje se točka 36. i glasi:

 

„36. ako se Povijesnom jezgrom Grada Dubrovnika kreće suprotno odredbama članka 120 a.“

 

 

Članak 6.

Članak 127. mijenja se i glasi:

 

„Za prekršaje iz članka 125 i 126. Odluke, kazne na mjestu počinjenja prekršaja komunalni je redar ovlašten naplatiti odmah od počinitelja uz izdavanje potvrde, sukladno odredbama Prekršajnog zakona.“

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/16-09/08

URBROJ: 2117/01-09-16-6

Dubrovnik, 25. i 26. srpnja 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------