Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 29. srpnja 2016.Objavljeno: 29.07.16.

72. Odluka o zaduživanju Grada Dubrovnika

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09, 139/10), članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 20/15.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 25. i 26. srpnja 2016., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o zaduživanju Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

Odobrava se zaduživanje Grada Dubrovnika za financiranje kapitalnog  projekata iz  Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika za 2016. do 2018. godinu, kod HBOR-a u iznosu od 40.000.000 kuna, i to kako slijed po programima odnosno projektima

 

Projekt 108001  -  Izgradnja groblja na Dubcu……………………40.000.000 kuna

 

Uvjeti kreditiranja su slijedeći:

 

1.         Iznos kredita:                                                     40.000.000,00

2.         Kreditor:                                                            HBOR

3.         Vrsta kredita                                                       Dugoročni kunski kredit

4.         Metoda obračuna kamata                                     Kamatna stopa je promjenjiva temeljem

                                                    odluke Uprave HBOR-a, prema             

                                                    kriterijima iz Odluke o kamatnim

                                                    stopama i Pravilnika o načinu i rokovima

                                                    obračuna kamata HBOR-a.

5.         Nominalna kamatna stopa:                                  3%

6.         Efektivna kamatna stopa:                                    3,17%

7.         Interkalarna kamata:                                          u visini redovne kamatne stope

8.         Rok iskorištenja kredita:                                     30.06.2020.

9.         Rok otplate kredita:                                           u 40 jednakih tromjesečnih rata, od kojih

                                                                                prva dospijeva na naplatu 30.09.2020.

10.     Naknada za obradu zahtjeva:                             0,8% jednokratno na iznos odobrenog  

                                                                                kredita (320.000 kuna)

11.     Zatezna kamata:                                                 12%

12.     Iznos ukupnih kamata:                                       8.624.938,69 kuna

13.     Ukupna cijena kredita:                                       48.624.938,69 kuna

14.     Konačna cijena kredita:                                     48.944.938,69 kuna

15.     Instrumenti osiguranja:                                      5 (pet) bjanko vlastitih trasiranih i

                                                                                  akceptiranih mjenica Korisnika kredita s

                                                                                   odredbom “bez protesta” i mjeničnim

                                                                                   očitovanjem,

                                                                                                                                                     1 (jednu) zadužnicu Korisnika kredita na iznos odobrenog kredita uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove.

 

Članak 2.

 

Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamate) osigurat će se u Proračunu Grada Dubrovnika iz komunalnog doprinosa i općih prihoda i primitaka.

 

Članak 3.

 

Odobrena kreditna sredstva koristiti će se za financiranje kapitalnog projekta Grada Dubrovnika ''Izgradnja groblja na Dupcu'' u skladu sa Proračunom Grada Dubrovnika za 2016. godinu i projekcije za 2017 i 2018. godinu, te Planom razvojnih programa Grada Dubrovnika za 2016. – 2018. godinu.

 

Članak 4.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika za potpisivanje Ugovora o kreditu između Grada Dubrovnika i HBOR-a,  nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika za izdavanje bianko zadužnice i mjenica za osiguranje povrata kredita.

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 401-01/16-01/73

URBROJ: 2117/01-09-16-8

Dubrovnik, 25. i 26. srpnja 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------