Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 29. srpnja 2016.Objavljeno: 29.07.16.

70. Odluka o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu

Na temelju odredbe članka 56. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 82/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 25. i 26. srpnja 2016., donijelo je

 

 

O D L U K U
 o autotaksi prijevozu

na području i s područja Grada Dubrovnika

 

 

I.  OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuje za područje Grada Dubrovnika organizacija obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi stajališta i način njihova korištenja, uvjeti vezani za izdavanje i važenje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, uvjeti vezani za izgled i opremu vozila, uvjeti pod kojima je prijevoz dozvoljen prijevoznicima sa sjedištem izvan područja Grada Dubrovnika, cijena prijevoza i mjerila za određivanje broja autotaksi prijevoznika i vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.

 

 

Članak 2.

 

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju slijedeće značenje:

        „autotaksi prijevoz“ je djelatnost prijevoza putnika koja se obavlja osobnim   automobilom ako se putnik ili skupina putnika uzimaju na jednom mjestu, a prijevoz obavlja temeljem jedne narudžbe i uz jedno plaćanje naknade za obavljeni prijevoz;

        „autotaksi prijevoznik“ je pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost autotaksi prijevoza;

        „autotaksi vozilo“ je osobni automobil za autotaksi prijevoz koji ispunjava posebne uvjete propisane za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe;

        „vozač autotaksi vozila“ je osoba koja upravlja autotaksi vozilom i ima odgovarajuću stručnu osposobljenost za vozača utvrđenu Zakonom, te položen ispit iz članka 36. ove Odluke,

        „dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza“ je akt koji izdaje Grad Dubrovnik, fizičkoj osobi obrtniku ili pravnoj osobi- trgovačkom društvu koje ima zaposlenog vozača temeljem čije stručne osposobljenosti (SSO o početnim kvalifikacijama / sss u zanimanju vozač do 1. srpnja 2013.g.iz čl.9.Zakona o prijevozu u cestovnom prometu) je izdana licencija,

        „licencija za obavljanje autotaksi prijevoza“ je akt kojim se odobrava obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu,

        „izvod iz licencije“ je isprava za svako pojedino autotaksi vozilo, a sadrži podatke o:izdavatelju, prijevozniku, broju obrtnice odnosno matičnom broju sudskog registra, broju licencije i datumu važenja licencije, registarskoj oznaci, marki i tipu vozila, vrsti prijevoza koja se vozilom može obavljati, datumu izdavanja izvoda, žigu i potpisu,

 

 

II.  ORGANIZACIJA I UVJETI OBAVLJANJA  AUTOTAKSI PRIJEVOZA

 

Članak 3.

 

Autotaksi prijevoz na području i sa područja Grada Dubrovnika može obavljati fizička osoba obrtnik ili druga pravna osoba sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Dubrovnika na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola).

 

Dozvolu izdaje Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

 

Dozvola se izdaje po načelu jedna dozvola po jednoj licenciji, jednom vozilu i jednom profesionalno osposobljenom vozaču temeljem čije stručne osposobljenosti (SSO o početnim kvalifikacijama / sss u zanimanju vozač do 1. srpnja 2013.g.iz čl.9. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu) je izdana licencija.

 

Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana, izuzev slučajeva iz stavaka 5. i 6. ovoga članka

 

U slučaju smrtnog slučaja, dozvola nastavlja vrijediti za vrijeme za koje je izdana te je može nastaviti koristiti osoba koja preuzima (nasljeđuje)obrt ako u roku od trideset dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju podnese zahtjev Upravnom odjelu te priloži isprave iz članka 9. odluke.

 

U slučaju otvaranja bolovanja osobe temeljem čije stručne osposobljenosti (SSO o početnim kvalifikacijama / sss u zanimanju vozač do 1. srpnja 2013.g.iz čl.9. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu) je izdana licencija dozvolu može koristit osoba koja je zaposlena kod autotaksi prijevoznika.

 

Dozvola se izdaje na vrijeme od četiri (4) godine.  

 

Upravni odjel vodi upisnik izdanih dozvola koji se objavljuje na web stranicama Grada Dubrovnika.

 

Prije preuzimanja dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza gradski autotaksi prijevoznik je dužan dostaviti potvrdu, Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, Odsjeka komunalnog redarstva Grada Dubrovnika, da gradsko autotaksi vozilo ispunjava uvjete iz čl. 24. ove Odluke.

 

 

Članak 4.

 

Prijevoznici koji nemaju sjedište ili prebivalište na području Grada Dubrovnika mogu obavljati autotaksi prijevoz na njegovu području pod uvjetima utvrđenim posebnim sporazumom koji Grad Dubrovnik može sklopiti sa susjednim jedinicama lokalne samouprave.

 

 

Članak 5.

 

Gradsko vijeće osniva Povjerenstvo za autotaksi prijevoz (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

 

Povjerenstvo se sastoji od:

     predstavnika vijećnika koje imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika,

     predstavnika Upravnog odjela za poduzetništvo turizam i more Grada Dubrovnika.

 

Povjerenstvo donosi pravovaljane odluke ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

 

Povjerenstvo:

     predlaže Upravnom odjelu Grada Dubrovnika izmijene i nadopune Odluke o autotaksi prijevozu,

     predlaže Upravnom odjelu optimalni  broj dozvola vodeći računa i o turističkim potrebama Dubrovnika,

     donosi konačni tekst javnog natječaja za dodjelu dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza,

     sudjeluje u provođenju javnog natječaja i vrši uvid u dokumentaciju istog,

     predlaže Gradskom vijeću na usvajanje od Upravnog odjela prethodno dostavljeno izvješće o provedenom postupku bodovanja s listom prvenstva,

     predlaže Upravnom odjelu donošenje rješenja o privremenom i trajnom oduzimanju dozvole,

     prati ostvarivanje i provedbu Odluke,

     upućuje mišljenja i savjete vezane uz provedbu odluke nadležnim gradskim i državnim tijelima,

     surađuje s autotaksi prijevoznicima, njihovim zakonskim udruženjima i građanima u cilju iznalaženja najboljih rješenja za organizaciju autotaksi prijevoza.

 

 

Članak 6.

 

Mjerila na temelju kojih se utvrđuje broj autotaksi prijevoznika i vozila na području Grada Dubrovnika su slijedeća:

     broj stanovnika Grada Dubrovnika,

 

Podaci za utvrđivanje mjerila ovog članka, pribavljaju se na temelju posljednjeg popisa stanovništva i podataka iz turističke zajednice.


Upravni odjel prati mjerilo iz ovog članka i dobivene podatke dostavlja Povjerenstvu koje predlaže Gradskom vijeću Grada Dubrovnika optimalni broj autotaksi vozila za područje Grada Dubrovnika vodeći računa i o turističkim potrebama Dubrovnika.


Broj vozila za područje Grada Dubrovnika sukladno stavku 1. ovog članka utvrđuje se u omjeru jedno (1) vozilo na svakih započetih 200 (dvije stotine) stanovnika.

 

 

Članak 7.

 

Dozvola se izdaje na temelju javnog natječaja za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za gradski autotaksi prijevoz koji objavljuje upravni odjel za poduzetništvo, turizam i morena temelju dostavljenog konačnog teksta javnog poziva Povjerenstva. Javni natječaj se oglašava u sredstvima javnog priopćavanja, na web stranicama Grada Dubrovnika i oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

Zaključak o objavljivanju javnog natječaja za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza donosi gradonačelnik.

 

Podnositelji zahtjeva se mogu prijaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja.

 

Grad Dubrovnik temeljem posebnog sporazuma sklopljenog s općinom Dubrovačko primorje i općinom Župa dubrovačka a uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Dubrovnika donosi odluku o ukupnom broju autotaksi prijevoznika sa sjedištem/prebivalištem na području tih općina koji mogu obavljati autotaksi prijevoz na području Grada Dubrovnika.

 

Svaka jedinica lokalne samouprave iz prethodnog stavka ovoga članka  donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza pod uvjetom da su njihove odluke o autotaksi prijevozu usklađene s ovom odlukom.

 

Nositelji dozvola plaćaju naknadu za obavljanje autotaksi prijevoza nadležnoj jedinici lokalne samouprave.

 

 

Članak 8.

 

Javni natječaj sadrži:

     broj dozvola koji se izdaje

     uvjete za izdavanje dozvole,

     vrijeme za koje se izdaje dozvola,

     način podnošenja zahtjeva,

     isprave kojima podnositelj zahtjeva dokazuje da ispunjava uvjete za izdavanje dozvole,

     isprava kojom se dokazuje sudjelovanje u Domovinskom ratu,

     isprava kojom se dokazuje da je dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja,

     kriterije za utvrđivanje prednosti u slučaju većeg broja zahtjeva od broja dozvola koje se izdaju i isprave kojima se prednost utvrđuje,

     rok za podnošenje zahtjeva i kome se zahtjev podnosi,

     naznaku da se zahtjevi podneseni izvan propisanog roka (nepravovremeni zahtjevi) neće razmatrati te da će se s njima postupati kao da nisu podneseni,

     i druge obavijesti.

 

 

Članak 9.

 

Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se na posebnom obrascu uz koji je podnositelj zahtjeva dužan priložiti isprave u originalu ili ovjerovljenom presliku, kojima dokazuje da ispunjava sljedeće uvjete za izdavanje dozvole:

     ima sjedište pravne osobe/prebivalište fizičke osobe obrtnika na području Grada Dubrovnika (original)

     ima obrtnicu ili  rješenje o upisu u registar trgovačkog suda (ovjereni preslik)

     ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza i pripadajući izvod iz licencije za vozilo za koje se traži dozvola, (ovjereni preslik)

     ima u vlasništvu, zakupu ili leasingu vozilo koje ispunjava uvjete propisane Zakonom, posebnim propisima i ovom Odlukom, (ovjereni preslik)

     ima položen ispit, odnosno ima zaposlenog vozača s položenim ispitom o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: poseban ispit za vozača autotaksi vozila),iz članka 36. (ovjereni preslik)

     ima važeće izvješće o Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra ugrađenog u autotaksi vozilo ne starije od 15 mjeseci,(ovjereni preslik)

     ima potvrdu nadležnog Upravnog odjela za financije Grada Dubrovnika, iz koje je razvidno da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Dubrovnik po svim osnovama na dan raspisivanja javnog natječaja, (original)

     ima SSO o početnim kvalifikacijama / sss u zanimanju vozač do 1. srpnja 2013.g.Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (ovjereni preslik)

     ima početne kvalifikacije za obavljanje autotaksi prijevoza, (ovjereni preslik)

     vozačku dozvolu (ovjereni preslik)

     prometne dozvole, (ovjereni preslik)

     važeću potvrda stanice za tehnički pregled o ispunjavanju Posebnih uvjeta za autotaksi vozilo, ne stariju od 15 mjeseci, (ovjereni preslik)

     dokumentacija kojom se dokazuje sudjelovanje u Domovinskom ratu, (original)

     dokumentacija kojom se dokazuje da je dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja, (original)

     potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za podnositelja, člana uže obitelji podnositelja i vozača,(original)

     u slučaju dugovanja prema RH sa osnova mirovinskog i zdravstvenog osiguranja potpisao predstečajnu ili drugu nagodbu ( ovjereni preslik)

     dokumentaciju kojom se dokazuje socijalni status (elekronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (original)

     ovjerenu izjavu o spremnosti sudjelovanja u programu dubrovačke autotaksi kartice (original)

     rodni list za maloljetnu djecu, (ovjereni preslik)

     uvjerenje o prebivalištu za člana uže obitelji,

     ugovor s bankom o korištenju uređaja za kartično plaćanje,

     potvrda Porezne uprave o visini poreznog duga.

 

Zaprimljeni zahtjevi dostavljaju se Povjerenstvu radi otvaranja zahtjeva, što se vrši uz nazočnost javnoga bilježnika.

 

 

Članak 10.

 

Svi zaprimljeni zahtjevi upisuju se u interni upisnik zahtjeva kojeg vodi Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more.

 

Zaprimljeni zahtjevi se dostavljaju Povjerenstvu radi otvaranja zahtjeva, koje otvaranje se vrši uz nazočnost javnog bilježnika.

 

 

Članak 11.

 

Redoslijed prvenstva prema kojemu autotaksi prijevoznici stječu pravo na dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza određuju se na temelju određenih kriterija.

 

Bodove prema kriterijima iz ovoga članka Odluke, ostvaruje podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvola, odnosno fizička ili pravna osoba na čije ime će glasiti dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

 

U slučaju zajedničkog obrta bodove prema određenim kriterijima ostvaruje ona osoba u zajedničkom obrtu na temelju čije je stručne osposobljenosti izdana licencija i koje je u zahtjevu određena na čije će ime glasiti dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

 

Kriteriji po kojima se utvrđuje redoslijed prvenstva iz st. 1. ovoga članka su:

 

a)  Prebivalište fizičke osobe obrtnika ili sjedište pravne osobe na području Grada Dubrovnika

- do 1 godina                                   1 bod

- do 2 godine                                   2 boda

- do 3 godine                                   3 boda

- do 4 godine                                   4 boda

- do 5 godina                                   5 bodova

- od 5   do 10 godina                      10 bodova

- od 10 do 15 godina                     15 bodova

-  od 15 do 20 godina                    20 bodova

- od 20 do 25 godina                     25 bodova

- od 25  do 30 godina                    30 bodova

- od 35 do 40 godina                     35 bodova

- od 40 do 45 godina                     40 bodova

- od 45 do 50 godina                     45 bodova

- više od 50 godina                       50 bodova

 

b) Autotaksi prijevoznik sa izdanim dozvolama za obavljanje autotaksi prijevoza od 2011. do 2016. i koji su uredno podmirili za sebe i svog eventualnog  zaposlenika(vozača) sve zakonom propisane obvezne doprinose za  mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz osobnog obrta ili trgovačkog društva kojeg je vlasnik i nema duga prema Gradu ............ 200 bodova.

 

c) Odredba se primjenjuje i na sve postojeće taksiste koji imaju potpisan Ugovor o re programu s Ministarstvom financija RH – Porezna uprava i svoj dug uredno i redovito plaćaju te da nemaju dug prema Gradu Dubrovniku po svim osnovama.

 

d) Sudjelovanje u Domovinskom ratu

     prema vremenu provedenom u obrani suvereniteta RH podnositelju zahtjeva za svaki mjesec pripada 0,5 boda, a za razdoblje od 01. listopada 1991. do 15. siječnja 1992. za svaki mjesec pripada 1 bod

 

e) Dijete poginulog ili nestalog hrvatskog  branitelja

-    25  bodova

 

f) Ekološki kriterij

     hibrid vozilo                                                                      10 bodova

     vozilo na električni pogon                                                 20 bodova

 

g) Ako je u obrtu ili drugoj pravnoj osobi autotaksi djelatnost jedina djelatnost

       -  30 bodova

 

h) Ako podnositelj zahtjeva fizička osoba obrtnik ili zaposleni  vozač podnositelja zahtjeva pravne osobe temeljem čije stručne osposobljenosti je izdana licencija nema sklopljen ugovor o radu kao zaposlenik kod druge pravne ili fizičke osobe

   -   50 bodova.

 

i)  Socijalni status

     Nezaposleni podnositelj i nezaposlena supruga/suprug.........................................  5 bodova

     Nezaposleni podnositelj i nezaposlena supruga/suprug s jednim maloljetnim

     djetetom................................................................................................................ 10 bodova

     Nezaposleni podnositelj i  nezaposlena supruga/suprug

     s dvoje maloljetne djece.....................................................................................   15 bodova

     Nezaposleni podnositelj i nezaposlena supruga/suprug

     s troje maloljetne djece......................................................................................   20 bodova

     Nezaposleni podnositelj i nezaposlena supruga/suprug

     s više od troje maloljetne djece..........................................................................   25 bodova

    

 j) ovjerena izjava o sudjelovanju u programu dubrovačke autotaksi kartice…………… 500 bodova

 

 

Članak 12.

 

Redoslijed na listi prvenstva utvrđuje Povjerenstvo, a konačnu odluku donosi Gradsko vijeće na osnovi zbroja bodova. Ako dva ili više podnositelja ostvare isti broj bodova na Listi prvenstva, prednost ima podnositelj koji ima dulje prebivalište na području Grada Dubrovnika.

 

Ako pojedinom  kandidatu sa liste prvenstva prestane važiti dozvola, zbog nekog od razloga propisanih ovom Odlukom, dozvolu dobiva sljedeći kandidat sa utvrđene liste prvenstva.

 

 

Članak 13.

 

Lista prvenstva sadrži:

     redni broj,

     naziv/ime i prezime, adresu sjedišta/ prebivališta podnositelja zahtjeva,

     OIB fizičke ili pravne osobe

     broj bodova prema pojedinim kriterijima za svakog podnositelja zahtjeva,

     ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,

     mjesto i datum utvrđivanja liste prvenstva.

 

Povjerenstvo sastavlja izvješće o provedenom postupku bodovanja koje zajedno s listom prvenstva dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.

 

Upravni odjel sastavlja izvješće o provedenom postupku bodovanja koje zajedno s listom prvenstva dostavlja Povjerenstvu koji isto  predlaže Gradskom vijeću na usvajanje.

 

Lista prvenstva sa bodovima prema kriterijima se objavljuje na web stranicama i oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 14.

 

Podnositelju zahtjeva koji je sukladno odredbama ove Odluke ostvario pravo na dozvolu Upravni odjel će izdati rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Dubrovnika,  te uručiti dozvolu.

 

Podnositelju zahtjeva koji temeljem odredbi ove Odluke nije ostvario potrebnu prednost u odnosu na broj dozvola koje se izdaju Upravni odjel će rješenjem odbiti zahtjev.

 

Protiv rješenja kojim je  odbijen zahtjev podnositelj može izjaviti žalbu ministarstvu nadležnom za promet.

 

Ukoliko pojedinom kandidatu sa liste prvenstva prestane važiti dozvola, zbog nekog od razloga propisanih ovom Odlukom, osim u slučaju članka 3. stavka 5., dozvolu može dobiti isključivo prvi sljedeći kandidat sa utvrđene liste prvenstva ukoliko i dalje zadovoljava uvijete propisane člankom 9. ove Odluke.

 

Od prvog sljedećeg kandidata, sa utvrđene liste prvenstva,  Upravni odjel će zatražiti da dostavi isprave iz čl. 9. ove Odluke,  kojima dokazuje da ispunjava sve uvjete potrebne za dobivanje dozvole iz čl. 3. ove Odluke, u roku od 30 dana od dana uručenja obavijesti.

 

 

Članak 15.

 

Autotaksi prijevoznik dužan je podnošenjem zahtjeva obavijestiti Upravni odjel o svakoj promjeni podataka na temelju kojih je dozvola izdana u roku od 8 dana od dana promjene. U slučaju promjene podataka iz stavka 1. ovog članka, Upravni odjel će izdati novu dozvolu s rokom važenja koji je bio utvrđen dozvolom prije promjene podataka (zamjenska dozvola).


Nova dozvola će se izdati nakon vraćanja dozvole čije važenje prestaje zbog promjene podataka.

 

 

Članak 16.

 

Dozvola prestaje važiti istekom roka na koji je izdana.      

 

 

Članak 17.

 

Dozvola sadrži:

     ime i prezime, odnosno naziv i prebivalište/sjedište autotaksi prijevoznika te OIB,

     ime i prezime profesionalno osposobljenog  vozača temeljem čije stručne osposobljenosti (SSO o početnim kvalifikacijama / sss u zanimanju vozač do 1. srpnja 2013.g.iz čl.9.Zakona o prijevozu u cestovnom prometu) je izdana licencija (čl.3.Odluke),

     područje na kojem se obavlja autotaksi prijevoz,

     vrijeme važenja,

     tip, registarsku oznaku i broj šasije vozila

     redni broj

     tijelo koje je izdalo.

 

 

Članak 18.

 

Upravni odjel će rješenjem trajno ukinuti dozvolu prije isteka vremena na koje je izdana ako:

     autotaksi prijevoznik to sam zatraži,

     ako se utvrdi da je autotaksi prijevoznik prestao ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovi kojih mu je dozvola izdana (članak 9. ove Odluke),

     prestankom važenja licencije,

     autotaksi prijevoznik prestane obavljati djelatnost,

     prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe osim u slučaju iz čl. 3. .st. 5. ove Odluke,

     ako je gradski autotaksi prijevoznik pravomoćno proglašen krivim zbog četiri ili više prekršaja iz članka 38. ove odluke  ili dva ili više kaznenih djela počinjenih za vrijeme obavljanja autotaksi djelatnosti tijekom jedne kalendarske godine,

     ukoliko prilikom godišnje provjere autotaksi prijevoznik ne ispunjava uvjete iz čl. 19. ove Odluke

 

U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, autotaksi prijevoznik nema pravo na povrat godišnje naknade za autotaksi stajalište.

 

Rješenje o prestanku važenja dozvole u slučajevima iz stavka 1. ovog članka donosi Upravni odjel na prijedlog Povjerenstva.

 

Protiv rješenja o prestanku važenja dozvole, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu ministarstvu nadležnom za promet.

 

Podnesena žalba zadržava izvršenje rješenja.

 

Autotaksi prijevoznik mora u roku od osam (8) dana od dana primitka konačnog rješenja o ukidanju dozvole Upravnom odjelu vratiti dozvolu.

 

Upravni odjel će rješenjem privremeno ukinuti dozvolu ako se utvrdi da ako je autotaksi prijevoznik pravomoćno  proglašen krivim zbog dva ili više prekršaja iz članka 38. ove odluke počinjenih tijekom jedne kalendarske  godine.

 

Dozvola se može privremeno ukinuti u trajanju od jednog do dvanaest mjeseci.

 

Rješenje o privremenom prestanku važenja dozvole u slučajevima iz stavka 7. ovog članka donosi Upravni odjel na prijedlog Povjerenstva.

 

Protiv rješenja o privremenom prestanku važenja dozvole, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu ministarstvu nadležnom za promet.

 

Podnesena žalba zadržava izvršenje rješenja.

 

Autotaksi prijevoznik je dužan u roku od osam (8) dana od dana primitka konačnog rješenja o privremenom ukidanju dozvole Upravnom odjelu vratiti dozvolu.

 

 

III. GODIŠNJA PROVJERA

 

Članak 19.

 

Nakon kalendarske godine od dana izdavanja dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza izvršit će se godišnja provjera.

 

Prilikom godišnje provjere na traženje nadležnog upravnog odjela , autotaksi prijevoznici dužni su dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje da:

     ima sjedište/prebivalište na području Grada Dubrovnika,

      ima potvrdu nadležnog Upravnog odjela za financije Grada Dubrovnika, ne stariju od 30 dana od trenutka primitka poziva na godišnji pregled, iz kojih je razvidno da nema dugovanja prema Gradu Dubrovnik,

     nema dugovanja po osnovi mirovinskog i zdravstvenog osiguranja ili da je ishodio rješenje o otvaranju pred stečajnog postupka ili druge nagodbe nadležnog tijela (ugovor sa poreznom upravom).

 

 

IV.  ORGANIZACIJA I NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

 

Članak 20.

 

Autotaksi prijevoz obavlja se u vremenu od 00:00 do 24:00 sata i obavlja ga isključivo osoba naznačena u dozvoli (čl.17. st.1. t.2.).

 

Vozač može primati putnike na gradskom autotaksi stajalištu, na cesti ili na mjestu koje je pozivom radiovezom ili nekom drugom telekomunikacijskom vezom odredio putnik pod uvjetom da je zaustavljanje autotaksi vozila (u daljnjem tekstu: vozilo) dopušteno prometnim propisima.

 

 

Članak 21.

 

Na autotaksi stajalištima vozila stoje prema redoslijedu dolaska na stajalište i vozilo može zauzeti samo jedno mjesto, i obvezan je svoje vozilo pomicati u pravcu polazne linije prvog vozila, odmah nakon se što vozilo ispred njega pomakne, odnosno krene sa stajališta.

 

Usluge prijevoza pružit će vozač koji je prvi po redoslijedu dolaska na stajalište. Ako vozač koji je prvi na stajalištu ne želi primiti putnika, mora napustiti svoje trenutno mjesto na stajalištu i zauzeti mjesto na začelju, a uslugu prijevoza pružit će drugi vozač.

 

 

Članak 22.

 

Ako se autotaksi vozač na stajalištu nalazi na prvom mjestu u redoslijedu čekanja na vožnju i ako se udalji a pojavi se putnik sa zahtjevom za vožnju, drugi vozač u redoslijedu odvozi vožnju, a prvi ide na zadnje mjesto na stajalištu.

 

Ako se autotaksi vozač na stajalištu nalazi na prvom mjestu u redoslijedu čekanja na vožnju i ako se udalji a zahtjeva za vožnjom nije bilo, ostaje na prvom mjestu.

 

 

Članak 23.

 

Vozač je dužan prije početka prijevoza putnika uključiti taksimetar.

 

Vozač je dužan prijevoz obaviti najkraćim putem, ili putem koji mu odredi putnik, ako je to dopušteno prometnim propisima. Vozač je dužan prijevoz obaviti bez obzira na duljinu vožnje. Putnik može odobriti vozaču da uz njega primi i druge putnike. Kad se odjednom prevozi više putnika, usluga se naplaćuje samo jedanput.

 

Kad jedan od putnika napusti vozilo i plati prijevoz, nastavak vožnje smatra se novom vožnjom te se taksimetar ponovno uključuje.

 

Vozač je  dužan prijevoz dovršiti dolaskom na odredište koje odredi putnik.

                                                                                                

Vozač koji zbog kvara na autotaksi vozilu ili drugog opravdanog razloga ne može dovršiti prijevoz dužan je putniku osigurati drugi autotaksi prijevoz.

 

 

V.  AUTOTAKSI VOZILO

 

Članak 24.

 

Vozilo mora uz uvjete utvrđene propisom kojim se određuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, ispunjavati i sljedeće uvjete:

     da je bijele ili crne boje,

     da ima najviše 4 + 1 sjedala

     da ima ispravan i baždaren protupožarni aparat,

     ima na krovu vozila „TAXI“ oznaku s brojem dozvole prikazanoj na shemi koja je sastavni dio ove odluke, koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju, a na kojoj se nalazi natpis “TAXI”,

     imati na prednjim bočnim (vozačevim i suvozačevim) vratima istaknut grb Grada Dubrovnika sukladno fotografiji koja je sastavni dio odluke,

     ima na bočnim stranama vozila istaknuta obilježja Grada Dubrovnika, na način prikazan u shemi koja je sastavni dio ove odluke

     plan grada Dubrovnika,

     da ima valjani GPS uređaj za cestovnu navigaciju,

     da ima uređaj za kartično plaćanje,

 

 

Članak 25.

 

Nositelj dozvole ili zaposleni autotaksi vozač u pravnoj osobi ili obrtu, može koristiti zamjensko vozilo koje mora udovoljavati svim zakonskim i pod zakonskim propisima kojima se određuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe kao i uvjete iz članka 24.ove Odluke.

 

O korištenju zamjenskog vozila Upravni odjel će izdati dodatak dozvoli za obavljanje autotaksi prijevoza i to na rok od 30 dana.

 

 

Članak 26.

 

Autotaksi vozila osim zakonskih i posebnih uvjeta, propisanih temeljem zakona i drugih propisa o izgledu, opremi i ispravnosti, moraju svojim vanjskim i unutrašnjim izgledom uvijek biti spremna za pružanje usluga, tako da se ne smiju voziti oštećena vozila sa iskrivljenim odnosno ulupljenim vanjskim dijelovima karoserije, odnosno opreme koja je obvezna na vanjskom dijelu karoserije, polomljenih stakala na otvorima i signalnim uređajima, moraju biti uredno obojena, uz redovito održavanje čistoće izvana i iznutra, prozračena, ugodna mirisa, uredno presvučenih sjedala i naslona.

 

 

Članak 27.

 

Autotaksi prijevoznik ne može vozilo koristiti za oglašavanje i isticanje promidžbenih poruka

osim na stražnjem vjetrobranskom staklu uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela.

 

 

Članak 28.

 

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza u vozilu mora se nalaziti:

     važeća licencija za obavljanje autotaksi prijevoza sa izvodom iz licencije za vozilo,

     obrtnica ili rješenje o upisu u sudski registar

     dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza,

     ugovor o radu zaposlenog vozača kod pravne osobe ili obrtu koji obavlja autotaksi prijevoz,

     uvjerenje o položenom posebnom ispitu za vozača autotaksi vozila iz članka 36. ove Odluke,

     važeće izvješće o Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra ugrađenog u autotaksi vozilo,

     potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo kojim se obavlja djelatnost prijevoza prema posebnim propisima koju izdaje nadležna institucija,

     polica osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za sve putnike u vozilu,

     ovjeren cjenik usluga autotaksi prijevoza (na hrvatskom i engleskom jeziku) postavljen na putniku vidljivom mjestu u vozilu,

     naljepnicu sadržaja: „bez uredno uključenog taksimetra niste dužni platiti“ na hrvatskom i engleskom, a postavljenu na putniku vidljivom mjestu u vozilu,

     knjigu uvezanih računa ili fiskalnu kasu sa pisačem za ispis računa kao i pečat,

     valjani GPS uređaj za cestovnu navigaciju,

     plan grada Dubrovnika,

     uređaj za kartično plaćanje računa,

     oznaku sudjelovanja u programu lojalnosti

     protupožarni aparat

 

 

VI.  CJENIK USLUGA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

 

Članak 29.

 

Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se za:

     početak vožnje (startna cijena)29 kuna,

     vožnja po kilometru u iznosu 9,00 kuna,

     prijevoz osobne prtljage po komadu u iznosu 2,00 kuna,

     vrijeme čekanja po obračunskoj jedinici sat u iznosu 150,00 kuna,

 

Taksimetar u vozilu mora biti usklađen sa cjenikom, odnosno sa promjenama cijene autotaksi usluge.

 

Korisnici dubrovačke autotaksi kartice ostvaruju pravo na cijenu autotaksi prijevoza:

     početak vožnje (startna cijena) 12 kuna,

     vožnja po kilometru u iznosu  6,00 kuna,

     prijevoz osobne prtljage po komadu u iznosu 2,00 kuna,

     vrijeme čekanja po obračunskoj jedinici sat u iznosu 100,00 kuna.

 

Dubrovačku autotaksi karticu izdaje Udruženje obrtnika autotaksi prijevoznika Dubrovnik svakoj osobi koja podnese uredan zahtjev za izdavanje kartice.

 

Zahtjev se osobno podnosi Udruženju obrtnika autotaksi prijevoznika Dubrovnik uz predočenje identifikacijske isprave i sadrži:

     ime, prezime i adresu podnositelja zahtjeva,

     2 fotografije podnositelja zahtjeva dimenzija (3.5 cm x 4.5 cm)

     potpis podnositelja zahtjeva.

 

Udruženje obrtnika autotaksi prijevoznika  Dubrovnik dužno je u roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva izdati korisniku karticu.

 

 

Članak 30.

 

Autotaksi vozač ne smije tražiti višu cijenu za pojedinu uslugu od one predviđene cjenikom, a posebno ne činiti to ucjenom, koristeći određene okolnosti ili položaj korisnika usluge.

 

 

Članak 31.

 

Vozač nije dužan prevoziti životinje, osim pasa vodiča slijepih i slabovidnih osoba.

 

Cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca i stvari koje ne pripadaju u osobnu prtljagu utvrđuje se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza s onim vozačem koji ih želi prevesti.

 

Cijena vožnje izvan područja Grada Dubrovnika može se ugovoriti se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.

 

 

VII.  AUTOTAKSI VOZAČ

 

Članak 32.

 

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza vozač mora biti uredno odjeven, kulturno se odnositi prema putnicima i ne smije pušiti u vozilu za vrijeme vožnje.

 

Vozaču nije dopušteno obavljati autotaksi prijevoz pod utjecajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava.

 

Ako u jednom trenutku ima nekoliko potencijalnih putnika na stajalištu, vozač autotaksi vozila ne smije izabirati između više potencijalnih putnika  već je dužan voziti prvoga po redoslijedu.

 

Telefonski operater ne smije odbiti pružiti uslugu autotaksi prijevoza po pozivu putnika.

 

Vozač autotaksi vozila mora biti u neposrednoj blizini autotaksi vozila na stajalištu, a osobito ako se autotaksi vozilo nalazi na jednom od prva tri polazna mjesta.

 

 

Članak 33.

 

Vozač može odbiti prijevoz ako:

     je putnik pod utjecajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava,

     postoji opravdana opasnost da bi putnik mogao ugroziti njegovu sigurnost,

     postoje drugi opravdani razlozi.

 

 

Članak 34.

 

Nakon završetka vožnje vozač je dužan pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti policiji.

 

Ako se vlasnik stvari nađenih u vozilu ne javi u roku od osam dana, s njima se postupa prema posebnim propisima.

 

 

VIII.    AUTOTAKSI STAJALIŠTA

 

Članak  35.

 

Autotaksi stajalište je posebno izgrađena i označena prometna površina, određena za zaustavljanje vozila, koja omogućava siguran ulazak putnika.

 

Lokacije i broj autotaksi stajališta određuje gradonačelnika na prijedlog  upravnog odijela za Promet, stanogradnju i razvojne projekte

 

Način organizacije i kontrole autotaksi stajališta predlaže gradski odjel nadležan za promet.

 

Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućom vertikalnom prometnom

signalizacijom i odgovarajućom oznakom na kolniku.

 

Vertikalna prometna signalizacija postavlja se na početnom dijelu autotaksi stajališta i

na njoj se upisuje naziv autotaksi stajališta i broj stajališnih mjesta.

 

 

Troškove postavljanja i održavanja vertikalne prometne signalizacije i odgovarajuće

oznake na kolniku snosi Grad Dubrovnik.

 

Na autotaksi stajalištima se mogu instalirati sva potrebna tehnička sredstva i pomagala pomoću kojih se pristup istima omogućuje samo imateljima dozvole.

 

Autotaksi stajalištem se mogu koristiti autotaksi prijevoznici koji imaju dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza, za koje korištenje se plaća godišnja naknada.

 

Naknada za autotaksi stajališta prihod je proračuna Grada Dubrovnika i plaća se  godišnje u jednokratnom iznosu  sa dospijećem plaćanja 1. srpnja tekuće godine, a naknada za prvu godinu obavljanja djelatnosti plaća se u roku od osam (8) dana od dana izdavanja rješenja za obavljanje autotaksi djelatnosti.

 

Potvrdu o uplati naknade iz prethodnog stavka potrebno je donijeti prilikom preuzimanja dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza.

 

Autotaksi prijevoznik kojemu je izdana dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza ne može početi obavljati djelatnost dok nije izvršio obvezu plaćanja godišnje naknade.

 

Naknada za autotaksi stajališta iznosi 3.000,00 kuna godišnje.

 

Autotaksi vozač dužan je biti u autotaksi vozilu ili u neposrednoj blizini autotaksi vozila za vrijeme obavljanja autotaksi djelatnosti.

 

 

 IX.  POSEBAN ISPIT ZA VOZAČA AUTOTAKSI VOZILA

 

Članak 36.

 

Vozač mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Dubrovnika (poseban ispit za vozača autotaksi vozila).

 

Program posebnog ispita za vozača autotaksi vozila, vrijeme i način provjere znanja propisuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

 

O položenom posebnom ispitu za vozača autotaksi vozila izdaje se uvjerenje. Naknada za polaganje posebnog ispita za vozača autotaksi vozila plaća se sukladno važećem cjeniku Turističke i Ugostiteljske škole Dubrovnik.

 

 

X.  NADZOR

 

Članak 37.

 

Nadzor nad primjenom ove Odluke, osim zakonom propisanih institucija, obavlja Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, komunalno redarstvo Grada Dubrovnika.

 

U obavljanju poslova nadzora komunalni redar ovlašten je:

     rješenjem narediti uklanjanje nedostataka što se odnose na propisani izgled i opremu vozila,

     pokrenuti prekršajni postupak,

     izdati obvezni prekršajni nalog,

     naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja.

 

Ukoliko komunalni redar pri obavljanju nadzora nad primjenom ove Odluke posumnja da je došlo do počinjenja prekršaja iz članaka 109., 110. i  111.Zakona, osobito ako:

     se u vozilu ne nalaze dokumenti propisani čl.29.Zakona,

     se obavlja  autotaksi prijevoz bez licence,

     se obavlja autotaksi prijevoz bez važeće dozvole,

     se obavlja autotaksi prijevoz bez upaljenog taksimetra s vidljivom cijenom,

     se obavlja autotaksi prijevoz protivno važećoj tarifi,

     se obavlja autotaksi prijevoz na području i s područja Grada Dubrovnika, a autotaksi prijevoznik nema sjedište/prebivalište u njemu niti potrebnu dozvolu,

o istome će sačiniti zapisnik u kojemu će navesti sve potrebne pojedinosti koje opravdavaju sumnju u počinjenje prekršaja.

 

Po sastavljanju zapisnika komunalni redar dužan je isti u roku 3 dana dostaviti Državnom inspektoratu, inspekciji cestovnog prometa, Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more.


Gradsko upravno tijelo nadležno za poslove komunalnog redarstva vodi evidenciju o počinjenim prekršajima i izrečenim novčanim kaznama autotaksi prijevozniku, odnosno vozaču zaposlenom kod pravne osobe koja je nositelj dozvole.

 


XI.  PREKRŠAJNE ODREDBE

 

Članak 38.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba, novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba-obrtnik, a novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako:

     daje dozvolu na korištenje drugoj osobi (čl.3.)

     daje dozvolu na korištenje drugoj osobi ili ako njegovim autotaksi vozilom autotaksi prijevoz obavlja osoba različita od osobe temeljem čije stručne osposobljenosti ( SSO o početnim kvalifikacijama/ sss u zanimanju vozač do 1. srpnja 2013. godine iz čl. 9. ZPCP-a) je izdana licenca (čl.3.)                            

     ne obavijesti Upravni odjel o svakoj promjeni podataka u roku od 8 dana (čl.15.)

     u roku od osam (8) dana od dana primitka konačnog rješenja o ukidanju dozvole Upravnom odjelu ne vratiti dozvolu (čl.18.)

     ne poštuje redoslijed na autotaksi stajalištu (čl.21. i 22.),

     obavlja autotaksi prijevoz bez upaljenog taksimetra (čl.23.)

     prijevoz ne obavlja najkraćim putem, ili putem koji mu odredi putnik, ili naplati uslugu više od jednoga puta (čl.23.) ,

     njeno vozilo ne ispunjava posebne uvjete (čl.24.),

     koristi zamjensko vozilo protivno uvjetima Odluke, ili nakon istekom roka određenog dodatkom  (čl.25.) ,

     autotaksi prijevoz obavlja vozilom koje je oštećeno, s iskrivljenim odnosno ulupljenim vanjskim dijelovima karoserije, odnosno opreme koja je obvezna na vanjskom dijelu karoserije, polomljenih stakala na otvorima i signalnim uređajima, neuredno obojeno, prljavo, neprozračeno, neugodna mirisa, ne presvučenih sjedala i naslona(čl.26.),

     koristi vozilo za oglašavanje i isticanje promidžbenih poruka suprotno Odluci (čl.27.)

     ako se za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza u vozilu ne nalaze sve propisane isprave (čl.28.)

     traži višu cijenu za pojedinu uslugu od one predviđene cjenikom, čini to ucjenom, koristeći određene okolnosti ili položaj korisnika usluge. (čl. 30.)

     se za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza neprimjerno ponaša (čl.32.)

     koristi autotaksi stajalište, a nema dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza grada Dubrovnika (čl. 35.)

     vozač nema položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Dubrovnika (poseban ispit za vozača autotaksi vozila). (čl.36.)

 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1.ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 

 

Članak 39.

 

Komunalni redar može naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez obveznog prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde sukladno odredbama zakona i ove Odluke.

 

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam (8) dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.

 

Autotaksi prijevoznici i njihova zakonom propisana udruženja mogu u svojstvu oštećenika podnijeti optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu protiv počinitelja prekršaja propisanih ovom Odlukom. 

 

 

XII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 40.

 

Upravni odjel objaviti će na službenim internet stranicama Grada Dubrovnika popis svih nositelja dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, s imenima/nazivima autotaksi prijevoznika, imenima vozača iz čl.3. st.3., 5. i 6. ove Odluke i registarskim oznakama automobila, kao i sve eventualno nastale promjene u roku od 8 dana od dana izdavanja dozvole ili nastanka promjene.

 

 

Članak 41.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj11/10, 3/11, 6/11, 2/12, 13/13, 5/14, 6/14, 10/14, 9/15 , 19/15, 1/16,2/16 i 3/16)."

 

 

KLASA: 340-05/16-02/36                                                  

URBROJ: 2117/01-09-16-3

Dubrovnik, 25. i 26. srpnja 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------