Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 8 - 1. srpnja 2016.Objavljeno: 01.07.16.

66. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst), članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), članka 64.  stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 23., stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 64/08) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

za Urbanistički plan uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

 

 

I.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje  i zaštitu okoliša proveo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati sukladno  Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati (KLASA: 351-01/16-01/36,          URBROJ:2117/01-01-16-4, od 22. ožujka 2016).

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno da predmetni Plan neće imati vjerovatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

II.

 

Razlozi za donošenje UPU-a stambenog naselja za branitelje na Nuncijati, ciljevi, programska polazišta te obuhvat plana  utvrđeni su u Odluci o izradi UPU-a            stambenog naselja za branitelje na Nuncijati koju je donijelo Gradsko vijeće 15.   prosinca 2015. godine („Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 1/16)

 

U članku 5. Odluke o izradi UPU-a  stambenog naselja za branitelje na Nuncijati navedeni su sljedeći razlozi za donošenje Plana:

              Sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Urbanistički plan uređenja donosi se obvezno za neuređene dijelove građevinskog područja i za izgrađene dijelove tih područja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju.

              Zadovoljenje stambenih potreba branitelja kojima je Grad Dubrovnik dodijelio zemljište na ovoj lokaciji na parcelama slijedom Rješenja Gradskog vijeća, KLASA: 940-01/09-03/02 URBROJ: 2117/01-09-09-3 od 31.siječnja 2009.,KLASA:940-01/09-03/02, URBROJ: 2117/01-09-10-7 od 27.srpnja 2010.  i   KLASA: 940-01/09-03/02 URBROJ: 2117/01-09-13-16 od 06. travnja 2013.

Ciljevi i programska polazišta dani su u članku 8. Odluke o izradi UPU-a.

   

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve i programska polazišta:

1.      Osnovni cilj ovog Plana je izgradnja naselja radi rješavanja stambenih potreba za obitelji poginulih hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida domovinskog rata na način da se planira nova urbana struktura, infrastruktura, te postojeća parcelacija prilagodi na način planiranja novog naselja koje će se maksimalno uklopiti u krajolik uvažavajući dominantnost i izloženost ovog prostora.

2.      Obzirom na izuzetno vrijednu i vizualno izloženu lokaciju potrebno je vrlo pažljivo pristupiti ovom zahvatu u prostoru. Izgradnjom novih struktura potrebno je ostvariti harmonični sklad cjeline uz očuvanje ambijentalnih karakteristika prostora: kulturno-povijesne cjeline crkvice na Nuncijati i njenog prirodnog okruženja sa trasom povijesnog vodovoda.

3.      U cilju izbjegavanja prostornih konflikata na ovoj izuzetno osjetljivoj lokaciji, a nastojeći uskladiti zatečeno stanje s novom izgradnjom potrebno je planirati naselje uz maksimalno poštivanje svih ograničavajućih elemenata u prostoru sukladno planskim obvezama iz GUP-a.

 

Sukladno posebnim uvjetima potrebno je:

     utvrditi prostorne i ostale uvjete potrebne za izgradnju novog stambenog naselja

     utvrditi način priključenja rekonstruirane i planirane zone na prometnu i komunalnu infrastrukturu sukladno GUP-u

     maksimalno sačuvati i zaštititi krajobrazne vrijednosti padina Srđa

     osigurati sve preduvjete za  zaštitu prostora i okoliša.

Na prostoru Nuncijate, sjeveroistočno od postojećeg naselja  sukladno GUP-u,    omogućena je izgradnja stambene zone M12 – mješovita pretežito stambena zona srednje gustoće, smještenu sjeverno (i južno) od crkve Gospe od Nuncijate uz postojeći put, u cilju rješavanja stambenih potreba za obitelji poginulih hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida domovinskog rata.

U ovim zonama redovito se grade srednje građevine ako urbanim pravilima GUP-a (poglavlje 8.) nije određeno drugačije.

Budući se radi o obiteljskim građevinama koje se planiraju na izuzetno vrijednoj i vizualno izloženoj lokaciji, predlaže se u okviru prostornih mogućnosti i planiranih potreba, unutar planirane namjene predvidjeti objekte stambene namjene S, sukladno uvjetima propisanima GUP-om za niske, samostojeće građevine.

 

III.

 

U cilju utvrđivanja vjerovatno značajnog utjecaja na okoliš Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša zatražio je mišljenja tijela određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. Zaprimljena su slijedeća mišljenja:

     Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni odjel za zaštitu i spašavanje Dubrovnik (KLASA:350-02/16-01/03, URBROJ:543-04-01-16-04, zaprimljeno 6. travnja 2016.) očituje se da nije nadležna za davanje ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

     Vodovod Dubrovnik d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku (BROJ:2974/16-C-MJ, zaprimljeno 8. travnja 2016.) očituje se da iz oblasti odvodnje otpadnih fekalnih voda nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš ua predmetni plan.

     Ministarstvo unutarnjih poslova, policijska uprava Dubrovačko-neretvanske županije, Služba upravnih i inspekcijskih poslova (BROJ:511-03-06/4-3/14-16, zaprimljeno 18. travnja 2016.) daje mjere zaštite od požara te popis propisa koje je potrebno poštivati, slično kao kod davanja prethodnog mišljenja za izradu premetnog plana.

     Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje (KLASA:351-03/16-04/361, URBROJ:517-06-2-1-2-16-2, zaprimljeno 15. travnja 2016.) daje mišljenje da je za planove koje se donose na lokalnoj razini nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno da Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ne sudjeluje u postupku ocjene o potrebi strateške procjen utjecaja na okoliš UPU-a stambenog naselja za branitelje na Nuncijati.

     Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku (KLASA:351-03/16-04/361, URBROJ:517-06-2-1-2-16-2, zaprimljeno 15. travnja 2016.) smatra opravdanim pokretanje postupka izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš obzirom nova izgradnja može značajno utjecati na vizure UNESCO-om zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Dubrovnika.

 

IV.

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja Plana na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja.

Naime, područje obuhvata plana se ne nalazi u području ekološke mreže niti ni unutar zaštićenih područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Jednako tako, planirano naselje nalazi se uz već postojeće koje predstavlja rubnu zonu Grada koju karakterizira neplanska izgradnja. Transformacijom područja Gruža u 19.st. i osobito 20.st. predio Nuncijate se neplanski izgrađuje i nepovratno mijenja karakter ovog prostora prelazeći rubnu granicu izgradnje Dubrovnika iznad Jadranske turističke ceste - državne ceste D8. Realizacija UPU-a stambenog naselja za branitelje na Nuncijati planira se nova urbana struktura s pratećom infrastrukturom koja se maksimalno uklapa u krajobraz uvažavajući dominantnost i izloženost prostora niskom izgradnjom, očuvanjem krajobraznih elemenata i njihovom interpretacijom, te koridorima zelenila. Tako planirana izgradnja utječe pozitivno i na već postojeću obzirom će njena realizacija biti planska, a  prati je  izgradnja nova pristupne ceste, kao i ostala prateća infrastruktura koja u postojećem naselju izostaje.

Predmetni plan ne predstavlja okvir za provedbu zahvata za koje se provodi postupak procjene utjecaja na okoliš sukladno Prilozima Uredbe kojom se uređuje postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

V.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša će sukladno čl. 160. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i čl.5. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) po donošenju ove Odluke o istoj informirati javnost putem mrežnih stranica Grada Dubrovnika.

 

VI.

 

Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ te stupa na snagu   osmog dana od dana objave.

 

KLASA: 351-01/16-01/36

URBROJ: 2117/01-01-16-15

Dubrovnik,  23. lipnja 2016.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------