Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 8 - 1. srpnja 2016.Objavljeno: 01.07.16.

65. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 27. lipnja 2016., donijelo je

 

 

Izmjene i dopune

Plana korištenja javnim površinama izvan Povijesne jezgre

 ­                                                                         

 

­                                     

Članak 1.

 

U Planu korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre („Sl. glasnik Grada Dubrovnika br.13/14.), u poglavlju naslova „STOLOVI I STOLICE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA“ dodaje se slijedeći tekst:

 

OdTabakarije

-caffe bar „The Kop“, maks. 30,00 m2 - u ulici Od Tabakarije od ugla kuće prema k.br. 2 u dužini 5,0 m i širine 0,8 m uza zid, te uz ogradu restorana Orhan prema caffe baru „The kop“ u dužini od 9,0 m, te širine 1,40, 2,9 m, 3,8 m i 4,25 m.

 

Lapad

Šetalište kralja Zvonimira

 

Caffe bar Antika, maks.64,20 m2 na taraci ispred objekta.

 

Restaurant „Uvala“- maks.38,20 m2, 26,20 m2 na šetnici ispred objekta, čest.zem.880/1 k.o. Gruž i 12,00 m2 nasuprot hotela „Dubrovnik“

 

 

Članak 2.

 

U Planu korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre („Sl. glasnik Grada Dubrovnika br.13/14.), u poglavlju naslova „KIOSCI“ dodaje se slijedeći tekst:

 

Gruž

Vukovarska

KIOSK- montažni objekt do 15,00 m2 za jednostavne ugostiteljske usluge, južni dio čest.zem.1509 k.o. Dubrovnik (nova izmjera) odnosno između parka i šetnice Dr. Ante Starčevića

 

 

Članak 3.

 

U Planu korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre („Sl. glasnik Grada Dubrovnika br.13/14.), u poglavlju naslova „ŠTANDOVI, BANCI I SL“ dodaje se slijedeći tekst:

 

Šetalište kralja Zvonimira-križanje sa ulicom Marka Marulića

-banak za prodaju brodskih izleta Povijesnih brodova iz vremena Dubrovačke Republike na maks.2,0 m2 javne površine

 

Šetalište kralja Zvonimira-desno od ulaza na kupalište uvala Lapad prema hotelu Kompas

-banak za prodaju vodenih sportova. 

 

 

Članak 4.

                                                                     

Ova Izmjena Plana stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.       

 

                            

 

KLASA: 363-05/16-01/115                                                 

URBROJ: 2117/01-09-16-5

Dubrovnik, 27. lipnja 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------