Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 8 - 1. srpnja 2016.Objavljeno: 01.07.16.

64. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama unutar povijesne jezgre

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 27. lipnja 2016., donijelo je

 

 

Izmjene i dopune

Plana korištenja javnim površinama unutar Povijesne jezgre

 

 

­                                     

Članak 1.

 

U Planu korištenja javnim površinama unutar Povijesne jezgre („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/07.), brišu se poglavlje pod nazivom Opće odredbe Plana korištenja javnim površinama unutar Povijesne jezgre

 

 

Članak 2.

 

U Planu korištenja javnim površinama unutar Povijesne jezgre („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/07.), u poglavlju naslova „STOLOVI I STOLICE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA“ dodaje se slijedeći tekst:

 

PLACA

 

Ugostiteljski objekt „Eat & sweet“- 34,80 m2 na Stradunu od ugla ulice Marojice Kaboge prema zapadu (5,80 m širine i 6,0 m dužine) i 10,44 m2 u ulici Marojice Kaboge  (3,70 m dužnih lijevo od vrata, 5,0 m dužnih desno od vrata, širina 1,20 m

 

Caffe bar Cele, maks. 149,60 m2, 90,00 m2 ispred objekta do kunete u 3 reda i 56,00 m2 na placetu prema crkvi Sv.Vlaha ostavljajući radi prolaza zamišljenu širine Lučarice do Place, te 3,6 m2 uza istočni zid ( 4 stolića sa po 2 stolice dimenzija 1,5 x 0,6 m)

 

ŠIROKA

 

Ugostiteljski objekt „Gavun“- maks  28,55 m2, 6 x 3 m i 3,3 x 3 m u Širokoj ulici ispred objekta i 1,30 x 0,5 m u Vari

 

Ugostiteljski objekt Proto, maks. 53,75 m2 (18,00 m2 ispred ulaza u objekt u Širokoj ulici,12,00 m2 ispred prostora na adresi Široka br.1, 9,75 m2 u ulici Vara od ugla Široke između vrata prema skalama od tarace restorana PROTO, 14,00 m2 Između polača uz fasadu objekta)

 

Ugostiteljski objekt Paradise, maks.23,00 m2, od ivice prozora južno prema  k.br.5 u dužini od 1,70 m i širini od 1,0 m, te od ulaza u k.br. 5 koji je u zakupu u dužini od 1,90 m i širini od 1,0 m uz zid prema jugu.  Od k.br. 6 uza zid prema ulici od Puča u dužini od 4,70 m i širini od 2,20 m, od ulaza u k.br. 6. južno u dužini od 1,60 m i širini od 1,60 m, od ulaza u stambeni objekt na k.br.8 u dužini od 2,70 m i širini od 1,60 m prema ulici Za rokom, te od ulaza u k.br.8 koji je u zakupu prema ulici Za rokom u dužini od 1,1 m i širini od 1,60 m, sve uza zid.

 

 

Članak 3.

 

U poglavlju naslova „OSTALE NAMJENE“, dodaje se slijedeći tekst:

 

Poljana Marina Držića-u voltu prema prolazu za Peskariju

 

- 2 info pulta s desne strane radi reklamiranje i prodaju karata polupodmornice

- 2 info pulta s lijeve strane radi reklamiranje i prodaju karata Povijesnih brodova

- 1 info pult s lijeve strane radi reklamiranje i prodaju brodskih izleta

 

 

Članak 4.

 

U poglavlju naslova „POKRETNE NAPRAVE ZA SVOJERUČNU IZRADU, IZLAGANJE I PRODAJU UMJETNIČKIH SLIKA,NAKITA ,IZVORNIH SUVENIRA I RUKOTVORINA“, briše se slijedeći tekst:

 

Bunićeva poljana-Iza katedrale

20 banaka za prodaju vezova, unikatnog nakita i sl.

 

U istom poglavlju dodaje se slijedeći tekst:

Bunićeva poljana –iza Katedrale

3 stilizirane štand-barke za prodaju suvenira

 

U istom poglavlju dodaje se slijedeći tekst:

Poljana Paska Miličevića pored fontane-banak za prodaju imena od žice i riže

 

 

Članak 5.

 

U poglavlju naslova „ŠTANDOVI, BANCI  I OSTALO“, mijenja se slijedeći tekst

 

Boškovićeva-Buža

3 info pulta do Rubineta

 

Boškovićeva –Buža

2 info pulta do Rubineta                                                                    

 

Članak 6.

 

Ova Izmjena Plana stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                        

 

                                                                                                      

KLASA: 363-05/16-01/116                                                 

URBROJ: 2117/01-09-16-5

Dubrovnik, 27. lipnja 2016. 

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------