Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 8 - 1. srpnja 2016.Objavljeno: 01.07.16.

63. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka za davanje koncesije za obavljanje lokalnih sezonskih linija u brodskom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

Na temelju članka 31. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine“, broj 33/06., 38/09., 87/09., 18/11., 80/13.) i članka 14., Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12.) i članka 32  Statuta grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 27. lipnja 2016., donijelo je                                                   

 

                                                                   

O  D  L  U  K  U

o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka za

davanje koncesije za obavljanje lokalnih sezonskih linija u brodskom prijevozu u                                            

linijskom obalnom pomorskom  prometu

                                                               

 

Članak 1.

 

 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka za davanje koncesije za obavljanje lokalnih sezonskih linija u brodskom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu. (u daljnjem tekstu :Povjerenstvo).

 

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

  1. Vlaho Margaretić – Grad Dubrovnik, predsjednik;
  2. Željko Raguž – Grad Dubrovnik, član;
  3. kap. Mato Kekez – Lučka kapetanija Dubrovnik, član;
  4. Mijo Rakuljić – Hrvatski registar brodova, član;
  5. Željko Dadić – Županijska lučka uprava, član;

 

 

Članak 3.

 

Zadaci Povjerenstva su:

  1. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije
  2. utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga,
  3. obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku prije početka postupka davanja koncesije te
  4. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije

 

 

Članak 4.

 

Članovi stručnog Povjerenstva imenuju se na mandat od 2 godine i mogu se ponovno imenovati.

 

 

Članak 5.

 

Administrativno – tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika. 

        

                                                          

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 342-01/16-01/08

URBROJ: 2117/01-09-16-8

Dubrovnik, 27. lipnja 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------