Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 8 - 1. srpnja 2016.Objavljeno: 01.07.16.

62. Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Vodovodu Dubrovnik d.o.o.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 27. lipnja 2016., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje

Vodovodu Dubrovnik d.o.o.

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o davanju suglasnosti za zaduživanje Vodovoda Dubrovnik d.o.o. („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 9/15.)  u članku 1. stavak 2. redak 8.,  mijenja se i glasi:

 

„Krajnji rok i način korištenja kredita:        Do 30.06.2018. godine, koji je ujedno i datum

prijenosa kredita u otplatu. Broj pojedinačnih korištenja kredita ograničava se na --- korištenja. Korištenje kredita je sukladno dinamičkom planu korisnika kredita koji je i HBOR-u prihvatljiv, s tim da je Korisnik kredita u obvezi najmanje 15 dana prije povlačenja sredstava pisanim putem obavijestiti HBOR o povlačenju sredstava kredita.“

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada

Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 406-01/14-02/90

URBROJ: 2117/01-09-16-37

Dubrovnik, 27. lipnja 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------