Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 8 - 1. srpnja 2016.Objavljeno: 01.07.16.

60. Odluka o koeficijentu za obračun plaće ravnatelja/ice Dječjih vrtića Dubrovnik

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službene glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 27. lipnja 2016., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o koeficijentu za obračun plaće ravnatelja/ice

Javne ustanove Dječji vrtići Dubrovnik

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se koeficijent za obračun plaće ravnatelja/ice Javne ustanove Dječji vrtići Dubrovnik.

 

Plaću ravnatelja/ice čini umnožak koeficijenta složenosti poslova ravnatelja i osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Dubrovnika umnožen za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

Članak 2.

 

Koeficijent iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u visini od 3,71.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 601-01/16-01/06

URBROJ: 2117/01-09-16-19

Dubrovnik,  27. lipnja 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------