Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 8 - 1. srpnja 2016.Objavljeno: 01.07.16.

59. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01. 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12. i 19/13), članka 5 Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13.,   158/13 i 92/14), članka  29. stavak 1. točka 7. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.),  članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 27. lipnja 2016., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa

i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/14., 18/15., 5/16) u članku 1. iza riječi „visina naknade“ dodaje se: „ ,visina i uvjeti ostvarenja prava na pokaz/vinjetu, “.

 

Članak 2.

 

U članku 4. iza riječi promet briše se zarez te se riječ „tj.“ zamjenjuje se riječi „ili“.

 

Članak 3.

 

U članku 5. stavku 2. brojka „16“ zamjenjuje se brojkom „14“.

 

Članak 4.

 

U članku 6. stavku 1. iza riječi „naknadu za“ dodaje se: „svako pojedinačno“, briše se točka na kraju rečenice i dodaje se: „ili imati kupljen i istaknut  pokaz/vinjetu  sukladno odredbama ove Odluke.“

 

U članku 6. stavku 2. iza riječi „naknada“ dodaje se: „ i pokaz/vinjeta“

 

 

Članak 5.

 

U članku 7. stavku 1.iza riječi „naknada“ dodaje se: „ili pokaz/vinjeta“

 

Članak 6.

 

U članku 8. stavku 3.  iza riječi „godine“ stavlja se točka, o ostali dio rečenice se briše.

 

U članku 8. stavak 3. iza riječi „godine“ dodaje se: „Turističke agencije te vlasnici vozila; pravne ili fizičke osobe –obrtnici, pokaz/vinjetu mogu koristiti  isključivo za usluge prijevoza putnika sa brodova na kružnim putovanjima iz Luke Gruž na Pile.

 

Pokaz/vinjeta ne može se koristiti za prijevoz putnika sa brodova na kružnim putovanjima, iz Luke Gruž na Pile, kao dio izleta. Za  prijevoz putnika sa brodova na kružnim putovanjima, iz Luke Gruž na Pile, kao dio izleta, plaća se  naknada iz stavka 1. ovog članka.

 

U članku 8. u stavku 4. ispred riječi „vinjetu“ dodaje se: „pokaz/“, iza riječi „uvjete“ briše se: „i to minimum deset (10) vinjeta po agenciji“.

 

U članku 8. stavku 4. točki 1. briše se zarez i dodaje se „ili identifikacijski kod turističke agencije,“

 

U članku 8. stavku 4. točka 3. se briše.

 

U članku 8. stavku 4. iza točke 2. dodaje se: „(dalje u tekstu: Korisnik prava na pokaz/vinjetu)“

 

U članku 8. stavak 5. mijenja se i glasi: „Cijena jednog pokaza/vinjete iznosi 17.000,00 kuna, a Korisnik prava na pokaz/vinjetu može kupiti minimalno 10 (deset) pokaza/vinjeta.

 

U članku 8. stavak 6. mijenja se i glasi:

 

“Pokaz/vinjeta stavlja se na vidljivo mjesto na prednjem vjetrobranskom staklu vozila, a ista tijekom jednog kalendarskog dana vrijedi za neograničeni broj ukrcaja –iskrcaja putnika u vremenu u kojem je brod na kružnom putovanju usidren ispred Luke Gruž ili vezan u Luci Gruž, za jedno – određeno vozilo i to isključivo ono vozilo koje prvo toga dana iskoristi taj pokaz/vinjetu.

Korisnik prava na pokaz/vinjetu dužan je tijekom dana kada pokaz/vinjetu koristi za zaustavljanje i parkiranje na Pilama, društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. (elektroničkom poštom ili faxom) dostaviti vjerodostojnu izjavu iz koje je razvidan:

-          broj izleta

-          broj usluga isključivog prijevoza putnika (sa brodova na kružnim putovanjima iz Luke Gruž na Pile)

u područje posebnog prometnog režima koji organizira Korisnik prava na pokaz/vinjetu toga dana.

 

Obrazac vjerodostojne izjave nalazi se u  Prilogu 1 ove Odluke.

Korisnik prava na pokaz/vinjetu dužan je tražene podatke dostavljati isključivo na Obrascu iz Priloga 1 ove Odluke.

Original ispunjene vjerodostojne izjave korisnik prava na pokaz/vinjetu  dužan je dostaviti društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. (osobno ili putem pošte) najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana na koji se ista odnosi.

Neovisno o činjenici što je na vozilu propisno istaknut pokaz/vinjeta, ukoliko se vjerodostojna izjava, najkasnije tijekom dana na koji se odnosi (elektronskom poštom ili faxom) te u roku od 7 (sedam) dana od dana na koji se odnosi (osobno ili putem pošte), ne dostavi društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. , Korisniku prava na pokaz/vinjetu za sva predmetna zaustavljanja i parkiranja za taj dan naplatiti će se naknada iz stavka 1. ovog članka.

Vjerodostojna izjava osnova je za provjeru postupanja i obračun. Evidentirani broj stvarnih zaustavljanja i parkiranja, za koji postoji obveza plaćanja naknade sukladno stavku 1. ovog članka, mora odgovarati broju izleta iz vjerodostojne izjave, odnosno ne može biti manji od broja izleta iz navedene izjave.

Ukoliko se naknadnom provjerom utvrdi kako postoji razlika, Korisniku prava na pokaz/vinjetu će se za pojedinačno zaustavljanje i parkiranje za koje je utvrđen nesrazmjer naplatiti naknada iz stavka 1. ovog članka.

Informacije o vremenu boravka brodova na kružnim putovanjima i druge podatke relevantne za provedbu ove Odluke pribavlja društvo Sanitat Dubrovnik d.o.o. po ovlaštenju Grada Dubrovnika od strane Lučke uprave Dubrovnik.

Grad Dubrovnik će odrediti izgled i izraditi potreban broj pokaza/vinjeta.

 

U članku 8. stavak 7. iza riječi „pojedine“ dodaje se „turističke“, briše se točka iza riječi „agencije“ i dodaje se: „odnosno vlasnika vozila; pravne ili fizičke osobe-obrtnika“.

 

U članku 8. stavak 8. se briše.

 

U članku 8. dosadašnji stavak 9. postaje stavak 8. mijenja se i glasi:

„Popust od 50% na iznos naknade iz stavka 1. ovog članaka može se odobriti u slučaju kulturnih, sportskih i drugih manifestacija  ili akcija od značaja za Grad Dubrovnik.

U svrhu ostvarenja prethodno navedenog popusta turistička agencija ili vlasnik vozila; pravna ili fizička osoba podnijeti će zahtjev Gradu Dubrovniku, s detaljnim obrazloženjem i dokazima iz kojih je razvidno kako će se turistički autobusi i/ili osobni automobili (8+1) parkirati i zaustavljati u području posebnog prometnog režima u svrhu kulturne, sportske ili druge manifestacije ili akcije od značaja za Grad Dubrovnik, najkasnije 30 dana prije održavanja iste.

Na temelju prethodnog pozitivnog mišljenja  stručnih službi Grada Dubrovnika, na podneseni zahtjev za ostvarenje popusta, Gradonačelnik može sklopiti ugovor sa turističkom agencijom ili vlasnikom vozila; fizičkom ili pravnom osobom kojim će se definirati prava i obveze ugovornih strana, u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Oslobađanje od plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka može se odobriti u slučajevima kada to opravdava javni interes i uz poštivanje načela razmjernosti (npr. humanitarne i slične akcije).

U svrhu ostvarenja prava na oslobađanje od plaćanje naknade iz stavka 1. ovog članka, turistička agencija ili vlasnik vozila; pravna ili fizička osoba podnijeti će zahtjev Gradu Dubrovniku, s detaljnim obrazloženjem i dokazima iz kojih je razvidno kako oslobađanje od plaćanja naknade opravdava javni interes, najkasnije 30 dana prije održavanja predmetnog događanja.

Na temelju prethodnog pozitivnog mišljenja  stručnih službi Grada Dubrovnika, na podneseni zahtjev za ostvarenje prava na oslobađanje, Gradonačelnik može sklopiti ugovor sa turističkom agencijom ili vlasnikom vozila; fizičkom ili pravnom osobom kojim će se definirati prava i obveze ugovornih strana, u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.“

 

U članku 8. dosadašnji stavak 10. postaje stavak 9.

 

Članak 7.

 

Dodaje se članak 10. i glasi:

 

„Naknadu iz članka 8. stavka 1. ove Odluke nije dužna platiti turistička agencija te vlasnik vozila; pravna ili fizička osobe-obrtnik, koji dokaže da je predmetno pojedinačno zaustavljanje i parkiranje dio organiziranog izleta koji uključuje posjet Dubrovačkim muzejima  i/ili drugim muzejsko-galerijskim ustanovama kojima je osnivač Grad Dubrovnik i/ili posjet otoku Lokrumu, i to ako se prijevoz obavlja:

- osobnim automobilom (8+1) najmanje posjet 5 osoba

- srednjim autobusom od 9-30 mjesta najmanje posjet 10 osoba

- velikim autobusom preko 30 mjesta najmanje posjet 30 osoba

 

U svrhu dokazivanja ostvarenja uvjeta za oslobađanje od plaćanja naknade iz članka 8. stavka 1. ove Odluke  koristi se isključivo:

-          posebna isprava (dalje u tekstu: vaučer), čiji sadržaj je definiran Prilogom 2 ove Odluke, a može se preuzeti na web stranicama Grada Dubrovnika, web stranicama Dubrovačkih muzeja kao i na web stranicama društva Sanitat Dubrovnik d.o.o.

ili

-          vaučer kojim se dokazuje da je kupljena Dubrovačka kartica

 

Pravo na oslobađanje od plaćanja naknade imaju turističke agencije odnosno vlasnici vozila; pravne ili fizičke osobe-obrtnici, koji su kumulativno ispunili slijedeće uvjete:

-          potpuno i propisno ispunili 3 (tri) istovjetna primjerka vaučera iz alineje 1. prethodnog stavka,

-          djelatnicima društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. prilikom ukrcaja putnika predali 1 (jedan) primjerak vaučera iz alineje 1. ovog stavka

-          Dubrovačkim muzejima ili muzejsko-galerijskim ustanovama kojima je osnivač Grad Dubrovnik ili Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum, predali 2 (dva) primjerka vaučera iz alineje 1. ovog stavka

 

Dubrovački muzeji ili muzejsko-galerijske ustanove kojima je osnivač Grad Dubrovnik ili Javna ustanova rezervat Lokrum, koji su zaprimili vaučere iz prethodnog stavka ovog članka, dužni su  jedan primjerak zaprimljenih vaučera, uz službeni dopis, dostaviti društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o., najkasnije slijedeći radni dan, a  sve u svrhu kontrole vaučera koji su predani na Pilama djelatnicima društva Sanitat Dubrovnik d.o.o.

 

Ukoliko se prilikom provjere utvrdi kako vaučer koji je predan djelatnicima društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. nije istovjetan vaučeru predanom Dubrovačkim muzejima ili drugoj muzejsko-galerijskoj ustanovi kojoj je osnivač Grad Dubrovnik ili Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum, za predmetno zaustavljanje i parkiranje naplatit će se naknada sukladno odredbama članka 8. stavak 1. ove Odluke.

 

Ukoliko je na vaučeru naznačen manji broj posjetitelja u Dubrovačke muzeje ili druge muzejsko- galerijske ustanove kojoj je osnivač Grad Dubrovnik ili otoku Lokrumu, od broja posjeta potrebnog za oslobađanje za svako pojedino vozilo iz stavka 1. ovog članka, za predmetno zaustavljanje i parkiranje naplatit će se naknada sukladno odredbama članka 8. stavka 1. ove Odluke.

 

Ukoliko se pravo na oslobađanje od plaćanja naknade iz članka 8. stavka 1. ove Odluke koristiti na temelju vaučera kojim se dokazuje kako je kupljena Dubrovačka kartica, turistička agencija ili vlasnik vozila; pravna ili fizička osoba-obrtnik, dužni su djelatnicima društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. prilikom iskrcaja putnika na Pilama predati predmetni vaučer.

Ukoliko je na dostavljenom vaučeru naznačen manji broj posjetitelja od broja posjeta potrebnih za oslobađanje za svako pojedino vozilo iz stavka 1. ovog članka, predmetno zaustavljanje i parkiranje naplatit će se sukladno odredbama članka 8. stavak 1. ove Odluke.

 

Svaki drugi vaučer, osim vaučera čiji je oblik i sadržaj definiran Prilogom 2 ove Odluke te objavljen na web stranicama Grada Dubrovnika, Dubrovačkih muzeja ili društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. te vaučera kojim se dokazuje kako je kupljena Dubrovačka kartica, neće se smatrati dokazom za oslobađanje od plaćanja naknade iz članka 8. stavka 1. ove Odluke kao i ukoliko predani vaučeri ne budu imali ispunjene sve elemente koji su na istom navedeni. U prethodno navedenim slučajevima predmetno zaustavljanje i parkiranje naplatit će se sukladno odredbama članka 8. stavka 1. ove Odluke.

 

Članak 8.

 

U članku 14. stavku 1. alineja 5. mijenja se i glasi:

“Ako se koristila ili pokušala koristiti pravom na oslobađanje od naknade suprotno odredbama članka 10. ili 11. ove Odluke, tj. ako se  koristila ili pokušala koristiti istim pravom temeljem neistinite dokumentacije (članak 10. i 11.).„

 

U članku 14. stavku 1. dodaje se alineja 6. i glasi:

„Ako se koristila ili pokušala koristiti pokazom/vinjetom suprotno odredbama članka 8. ove Odluke.„

 

Članak 9.

 

U članku 17. dodaje se stavak 2. i glasi: „Pravo na pokaz/vinjetu sukladno odredbama ove Odluke je na snazi do 30. studenog 2018. godine.“

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                      

KLASA: 363-01/14-09/02                                                   

URBROJ: 2117/01-09-16-39

Dubrovnik, 27. lipnja 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------