Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

188. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Lapad

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

 

Z A K LJ U Č A K

o izmjeni Zaključka KLASA: 602-01/17-02/04, URBROJ: 2117/01-01-17-4

 

 

Zaključak gradonačelnika, KLASA: 602-01/17-02/04, URBROJ: 2117/01-01-17-4 od 22. svibnja 2018. mijenja se i umjesto:

 

1.     U školski odbor Osnovne škole Lapad imenuju se sljedeći članovi:

1.     Roberta Soko

2.     Dolores Grilec

3.     Alida Andolšek

treba glasiti:

 

U školski odbor Osnovne škole Lapad imenuju se sljedeći članovi:

1.     Nikola Babić

2.     Dolores Grilec

3.     Alida Andolšek

 

2.     Ovaj Zaključak biti će objavljen u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 602-01/17-02/04

URBROJ: 2117/01-01-18-4

Dubrovnik, 22. svibnja 2018.g.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------