Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

187. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ

Na temelju članka 64.  stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. Stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 3/17) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13.-pročišćen tekst, 9/15 i 12/15-Odluka Ministarstva uprave RH), Gradonačelnik Grada Dubrovnika dana 2. listopada 2018. donosi

 

 

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ

 

 

I.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje  i zaštitu okoliša proveo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ (u daljnjem tekstu UPU naselja Suđurađ), sukladno  Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU naselja Suđurađ, (KLASA: 351-01/18-01/42, URBROJ:2117/01-01-18-05, od 18. svibnja  2018).

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno da predmetni Plan neće imati vjerovatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

 

II.

 

Razlozi za donošenje UPU naselja Suđurađ, ciljevi, programska polazišta te obuhvat plana   utvrđeni su u Nacrtu odluke o izradi UPU naselja Suđurađ.

 

U članku 3. Nacrta odluke o izradi UPU naselja Suđurađ navedeni su sljedeći razlozi za donošenje Plana:

    Rješavanje osnova prometne, pomorske, komunalne i druge infrastrukture

    Omogućavanje infrastrukturnih i drugih projekata s potencijalom iskorištavanja EU fondova

    Razrađivanje i utvrđivanje uvjeta za izgradnju građevina i drugih objekata

    Oživljavanje otoka kroz održivi razvoj gospodarstva, turizma i poljoprivrede

    Utvrđivanje mjera za zaštitu okoliša, prirodnih i kulturnih vrijednosti

    Razrada i prostorna organizacija različitih tipova luka i pomorskog prometa, sukladno PPU-u, te njihovo usklađenje s potrebama stanovništva, sigurnosnim čimbenicima i zaštitom krajolika i prirode.

 

Programska polazišta dana su u članku 6., a ciljevi u članku 7. Nacrta odluke o izradi UPU naselja Suđurađ:

Programska polazišta za izradu Plana:

a.     opremanje neizgrađenog i neuređenog dijela naselja mješovite namjene

b.     urbana sanacija javnih prostora (osobito trg, obala, obale, vezovi, čekaonica, Orsan, plaža i dr.)

c.     planiranje nedostajuće mjesne infrastrukture (odvodnja otpadnih voda i oborinska odvodnja, elektro-opskrba, lučka infra i supra-struktura,)

d.     interaktivna izrada stručnih studija zajedno s Planom uz nadopunu istih konkretnim saznanjima iz njega

-       poštovanje konzervatorskih smjernica i njihova razrada

-       smisleno krajobrazno uređenje i tematika za cijeli Plan kroz krajobraznu studiju

-       maritimna procjena za koncept organizacije luke i morskog obuhvata

e.     uređenje zone gospodarskog i poslovnog karaktera namjene na sjeverozapadu obuhvata Plana.

f.      redefiniranje položaja i obuhvata zelenih površina te zona rekreacije u obuhvatu UPU-a.

-       definiranje biciklističkih staza i pratećih športskih sadržaja

-       definiranje mjesta za polaganje i priveza kajaka i ostale vodene sportove

 

Za područje planske oznake K preispitat će se detaljnije smjernice neposredno lokacijski povezanog prostora i komunikacija tih namjena s morem.

 

Za područje planske oznake Z3, izvan obuhvata plana propisat će se detaljnije smjernice.

 

Primarni cilj jest revitalizacija povijesnog dijela naselja i podizanje urbanog standarda kroz:

    razvoj osnovne infrastrukture

    oživljavanje  trga i povijesnog dijela naselja

    održivo gospodarenje lukama

    suvremeno uređenje cijelog naselja oslanjajući se na autentičnu lokalnu vrijednost  i održivi razvoj

    definiranje i omogućavanje razvoja zaseoka

 

III.

 

U cilju utvrđivanja vjerovatno značajnog utjecaja na okoliš Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša zatražio je mišljenja tijela određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. Zaprimljena su slijedeća mišljenja:

 

  Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirodu (KLASA:351-01/18-01/64, URBROJ:2117/1-09/2-18-04, zaprimljeno 6. lipnja 2018.) smatra da je za UPU naselja Suđurađ obzirom se istim planira rješavanje osnova prometne, pomorske, komunalne i druge infrastrukture, kao i prostorna organizacija lučkog područja koje uključuje dvije luke, luku otvorenu za javni promet te luku nautičkog turizma do 100 vezova. Obuhvat plana čini i zona poslovne namjene a ciljevi su i infrastrukturno opremanje i oživljavanje trga i povijesnog dijela naselja Suđurađ koji predstavlja strogo zaštićenu povijesno-graditeljsku cjelinu.              Također naglašavaju da se područje obuhvata Plana nalazi unutar područja ekološke mreže Natura 2000, područja očuvanja za vrste i stanišne tipove (POVS) HR 4000028 Elafiti, a plansko je područje u sklopu otočja Elafiti, predloženo za proglašenje Regionalnog parka prirode.

  Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana (KLASA:351-03/18-01/0000333, URBROJ:374-24-1-18-2, zaprimljeno 19. srpnja 2018.) smatraju da s gledišta vodnog gospodarstva za predmetni UPU nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. 

  Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode (KLASA:612-07/18-58/370, URBROJ:517-05-2-3-18-7, zaprimljeno 5. rujna 2018.) daje mišljenje da za planiranu izradu Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode i da je Urbanistički plan uređenja naselja Suđurađ prihvatljiv za ekološku mrežu. U cilju očuvanja strogo zaštitćenih vrsta i ugroženih i rijetkih stanišnih tipova izdani su uvjeti zaštite prirode koji će se ugraditi u Plan.     

  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA:351-01/18-01/01, URBROJ:2117/1-18-18-01/2, zaprimljeno 5. rujna 2018.) daje mišljenje kako zahvati planirani predmetnim Planom ne mogu imati negativan utjecaj na cjelovitost i karakteristike područja ekološke mreže HR4000028 Elafiti te da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za UPU naselja Suđurađ. 

 

IV.

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja naselja Suđurađ, donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja Plana na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja, a uzimajući u obzir Uredbom o strateškoj procjeni plana i programa na okoliš propisane kriterije za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš.

Naime, područje obuhvata Plana obuhvaća prostor približno 47 ha od čega kopneni dio iznosi oko 32 ha, a morski oko 14 ha. UPU obuhvaća naselja Suđurađ na istoku otoka Šipana, najvećeg otoka među Elafitskim otočjem površine oko 16,5 km2. Sukladno prostornom planu uređenja u naselju Suđurađ prevladava mješovita M1 namjena – pretežito stanovanje. Od toga je gotovo pola (48%) neizgrađeno i neuređeno što znači da se na tom području bez izrade UPU-a ne mogu izdavati akti o gradnji. Uz mješovitu namjenu nalaze se i Z namjena – zaštitno zelenilo, Z2 namjena – šport i rekreacija te D namjena – društvena. U naselju se nalaze i dvije zone ugostiteljsko turističke namjene T koje nisu u obuhvatu ovog Plana, već su za njih planirani zasebni planovi.

U okviru zone poslovne namjene Suđurađ planirani su obrtni sadržaji, servisi i usluge, trgovine, komunalni sadržaji, garaže i slično, koji zbog prostornih i drugih ograničenja ne mogu bitri smješteni unutar građevinskog područja neselja. Građevine se trebaju graditi na način da djelatnost koja se u njima obavlja ne smije ugrožavati okoliš.

Naselje Suđurađ ima dvije luke, luku otvorenu za javni promet lokalnog značaja kategoriziranu kao putnička luka te luku posebne namjene – luka nautičkog turizma kapaciteta do 100 vezova. Obje luke su uključene u obuhvat Plana. Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja sastoji se od: istočna strana malog mula u dužini od 19 m – služi za trenutačni ukurcaj/iskrcaj putnika, mandrč – služi za stalni vez lokalnog stanovništva, glava starog mula (15 m), istočna strana velikog mula (35 m) i rampa (10 m) trajektnog pristaništa – služi za vez javnog linijskog pomorskog prometa, operativna obala u duljini od 52 m između starog mula i trajektnog pristana – služi za vez domaćih brodara (22 m) i trenutačni ukrcaj/iskrcaj putnika (20 m). Ostali dio luke namjenjen je komunalnom vezu. Unutar luke za javni promet određuju se iskrcajna mjesta za ribarska plovila.

Unutar UPU-a ne nalaze se područja zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode.

Međutim, cijeli obuhvat UPU-a naselja Suđurađ nalazi se unutar područja ekološke mreže značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR4000028 – Elafiti za koju je proveden postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu koja je ocjenila da se uz primjenu mjera zaštite okoliša i priorde iz plana višeg reda te uz poštivanje propisanih uvjeta zaštite prirode, može isključiti značajan utjecaj Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da je UPU naselja Suđurađ prihvatljiv za ekološku mrežu.

Uvjeti zaštite prirode, koje je potrebno ugraditi u Plan su:

    očuvati povoljnu građu i strukturu morskog dna, obale i priobalnog područja u što prirodnijem obliku,

    sadržaje luke planirati u već antropogeno utjecajnoj zoni luke,

    ne provoditi aktivnosti na sjevernom dijelu uvale Suđurađ na prostoru hridi i livada posidonije,

    u području gdje su rasprostranjene livade posidonije u izvedbi sidrišta koristiti tehnička rješenja kojima se minimalno oštećuje morsko dno i biocenoza dna (ekološka sidrišta).

Za potrebe UPU-a naselja Suđurađ izraditi će se stručne podloge i studije koje obrađuju ključne sektore luke, kulturne i krajobrazne vrijednosti. Predviđena je izrada krajobrazno-konzervatorske studije koja će valorizirati krajobrazne i kulturne vrijednosti analizirati utjecaj planom predviđenih zahvata te dati smjernice uređenja i zaštite koje će se ugraditi u Plan. Također je predviđena izrada maritimne studije koja će poslužiti kao podloga za planiranje i organizaciju lučkih prostora, dimenzioniranje luke nautičkog turizama, smještaj u prostoru i kapacitiranje broja vezova.

Slijedom svega navedenog zaključeno je da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja naselja Suđurađ.

 

V.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša će sukladno članku 160. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članku 5. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08 i 80/13) po donošenju ove Odluke o istoj informirati javnost putem mrežnih stranica Grada Dubrovnika.

 

VI.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA:351-01/18-01/42

URBROJ: 2117/01-01-18-18                                                                                    

Dubrovnik, 2. listopada 2018.        

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------