Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

184. Rješenje o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za muzejsko-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost i zaštitu i očuvanje kulturne baštine

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) i članka 5. Odluke o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je ­                                                                           ­                                                                                                                                                                              

 

 

R J E Š E NJ E

o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika

za muzejsko-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost

i zaštitu i očuvanje kulturne baštine

 

 

 

  1. Vinicije Lupis imenuje se za predsjednika Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika za muzejsko-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost i zaštitu i očuvanje kulturne baštine.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                                                     

 

KLASA: 013-03/18-03/21

URBROJ: 2117/01-09-18-02

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------