Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

183. Rješenje o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) i članka 5. Odluke o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je ­                                                                           ­                                                                                                                                                                              

 

 

R J E Š E NJ E

o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika

za glazbenu djelatnost

 

 

  1. Brigita Masle Dražinić imenuje se za predsjednicu Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika za glazbenu djelatnost.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                                                     

 

KLASA: 013-03/18-03/19

URBROJ: 2117/01-09-18-02

Dubrovnik,  9. studenoga 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------