Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

182. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) i članka 4. Odluke o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je ­                                                                           ­                                                                                                                                                                              

 

 

R J E Š E NJ E

o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika

za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti

 

 

 

  1. U Rješenju o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti („Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 12/18) u točki 1. podtočka 2. mijenja se i glasi:

 

      2. Žarko Dragojević,

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 013-03/18-03/20

URBROJ: 2117/01-09-18-02

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------