Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

181. Zaključak o usvajanju Cjenika Dubrovačke kartice broj 1/2018.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

 

 

1.     Usvaja se Cjenik Dubrovačke kartice broj 1/2018.

 

2.     Cjenik Dubrovačke kartice broj 1/2018 čini sastavni dio ovog Zaključka.

 

 

CJENIK DUBROVAČKE KARTICE BROJ 1/2018

 

1.     U okviru projekta Dubrovačka kartica (Dubrovnik Card) određuju se sljedeće cijene:

 

a.     cijena Dnevne Dubrovačke kartice određuje se u iznosu od 250,00 kuna.

b.     cijena Trodnevne Dubrovačke kartice određuje se u iznosu od 300,00 kuna.

c.     cijena Tjedne Dubrovačke kartice određuje se u iznosu od 350,00 kuna.

 

2.     Za svaku kupljenu Dubrovačku karticu putem internet-web stranice www.dubrovnikcard.com, kupcu se odobrava 10% popusta na trenutno važeće cijene.

 

Ovaj cjenik počinje se primjenjivati od 01. svibnja 2019. godine.   

 

KLASA: 307-03/18-01/02

URBROJ: 2117/01-09-18-03

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------