Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

178. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekta ili manifestacija u sklopu Javnog poziva organizacija civilnog društva iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2019. godinu

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), članaka 16. i 19. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/16), i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018. donijelo je

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

 

 

Članak 1.

 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija u sklopu Javnog poziva u području urbanizma i prostorno planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo se imenuju:

  1. 1.Ivana Krešić-predsjednica;
  2. Iva Knego-član;
  3. Erna Raguž-Lučić -član;
  4. Krešo Plazibat-član
  5. Tomi Šoletić-član

 

 

Članak 3.

 

Zadaće Povjerenstva su:

      razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete javnog poziva sukladno kriterijima javnog poziva;

      izrada prijedloga odluke o odobravanju financijskih sredstava za programe i projekte.

 

 

Članak 4.

 

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 1 (jedne) godine i mogu se ponovno imenovati).

 

 

Članak 5.

 

Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

 

 

Članak 6.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 350-01/18-01/10

URBROJ: 2117/01-09-18-08

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------