Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

177. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva organizacija civilnog društva iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2019. godinu

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), članka 16. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/16), i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

 

 

 

Članak 1.

 

Imenuju se članovi Povjerenstva za provjeru ispunjavanja  propisanih uvjeta javnog poziva u području urbanizma i prostornog planiranja za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo se imenuju:

  1. Martina Barkiđija - predsjednica;
  2. Ivana Krešić - član;
  3. Andrija Obad - član;
  4. Tatijana Papić - član;
  5. Erna Raguž-Lučić - član

 

 

Članak 3.

 

Zadaće Povjerenstva su:

1.    otvaranje zaprimljenih prijava;

2.    utvrđivanje je li prijava dostavljena na pravi javni poziv i u zadanom roku;

3.    utvrđivanje jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obrasci i dokumentacija;

4.    utvrđivanje jesu li prijavitelj i partnerske organizacije prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje

5.    utvrđivanje je li lokacija provedbe programa, projekata ili manifestacije prihvatljiva;

6.    utvrđivanje je li program, projekt ili manifestacija sukladan uvjetima javnog poziva,

7.    provjera ispunjavanja drugih propisanih uvjeta javnog poziva;

8.    donošenje odluke o neispunjavanju propisanih uvjeta javnog poziva;

9.    utvrđivanje popisa prijava koje se upućuju na razmatranje i ocjenjivanje povjerenstvu za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija.

 

Povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva.

 

 

Članak 4.

 

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 1 (jedne) godine i mogu se ponovno imenovati).

 

 

Članak 5.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 351-01/18-01/10

URBROJ: 2117/01-09-18-07

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------