Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

176. Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (''Službeni glasnik Grada Dubrovnika'', broj­ 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

 

 

P  R  A  V  I  L  N  I  K

o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi

Grada Dubrovnika

 

 

 

I. OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom uređuju se rokovi, kriteriji te postupak izrade i donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Program) za koji se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Grad) kao i način praćenja korištenja dodijeljenih sredstava, sve sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/2016 ), Zakonu o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09, 68/13), Zakonu o udrugama (NN 74/14), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), kao i Odluci Grada Dubrovnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i ostale organizacije civilnog društva.

 

 

II. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA ZA PROGRAME

 

Članak 2.

 

Utvrđivanje kulturnih programa od interesa za Grad, njihovo uvrštavanje u Program i raspodjela sredstava provodi se putem javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv) kojeg raspisuje Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

 

Članak 3.

 

Pozivom se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava odabir najkvalitetnijih programa i projekata koji su od interesa za opće dobro. Tekst javnog poziva se objavljuje u javnim glasilima i na web stranici Grada, a Poziv je otvoren za podnošenje prijava najmanje 30 dana od dana njegove objave.

 

 

Članak 4.

 

Na Poziv se mogu prijaviti programi iz sljedećih kulturnih djelatnosti:

    programi iz područja muzejsko-galerijske djelatnosti;

    programi iz područja dramske i plesne umjetnosti te drugih izvedbenih umjetnosti;

    programi iz područja glazbe i glazbeno-scenskog stvaralaštva;

    programi iz područja likovne umjetnosti, dizajna i arhitekture;

    programi iz područja knjižne djelatnosti te izdavanja knjiga i časopisa u kulturi;

    programi poticanja kulturno-umjetničkog amaterizma;

    programi poticanja razvitka filmske i audiovizualne kulture;

    programi iz područja novih medijskih kultura te inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;

    programi zaštite, konzervacije i revitalizacije kulturnih dobara;

    programi afirmiranja nematerijalne kulturne baštine;

    programi poticanja i njegovanja tradicijske kulture i kulture nacionalnih manjina;

    programi poduzetništva u kulturi;

    edukativni programi u kulturi i programi razvoja publike (radionice, simpoziji i seminari, umjetnička kritika);

    rezidencijalni programi i programi međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje, poglavito suradnje među gradovima prijateljima Dubrovnika;

    kulturne manifestacije i festivalski programi;

    zajednički programi više udruga i zajednički programi udruga i kulturnih ustanova.

 

 

Članak 5.

 

Obvezna dokumentacija Poziva sadrži:

    tekst javnog poziva,

    upute za prijavitelje,

    obrazac za prijavu programa,

    obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

    obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta,

    obrazac za izvještavanje o provedbi programa.

 

Pozivom se može zatražiti dodatna dokumentacija koja je potrebna za provedbu postupka.

 

Obvezna dokumentacija Poziva te svi pravilnici, odluke, kriteriji i drugi dokumenti relevantni za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika dostupni su na službenoj web stranici Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 6.

 

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge te druge pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske. Pravne osobe koje se prijavljuju na Poziv obavezno moraju biti registrirane za obavljanje kulturne djelatnosti koja je predmet prijavljivanja.

 

Pravo prijave na Poziv nemaju udruge i druge neprofitne organizacije koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH, kao niti udruge i druge neprofitne organizacije na koje se primjenjuje Zakon o udrugama (NN 74/14), a koje nisu uskladile svoje statute sa spomenutim Zakonom.

 

Pravo podnošenja prijave nemaju predlagatelji koji imaju dospjela dugovanja prema Gradu Dubrovniku i Republici Hrvatskoj te predlagatelji koji nisu dostavili valjana izvješća o izvršenim programima sufinanciranim iz proračuna Grada Dubrovnika u prethodnim godinama.

 

 

Članak 7.

 

Prijave programa podnose se u pisanom obliku, na obrascima koje izrađuje Odjel, na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom i napisane na računalu.

 

Pojedini prijavitelj ne smije na Poziv prijaviti više od tri programa, projekta i manifestacije.

 

Obrazac prijave (u daljnjem tekstu: Prijavnica) se može preuzeti od dana objave Poziva isključivo na službenoj web stranici Grada Dubrovnika.

 

Prijava obvezno sadrži:

  1. Ispravno i potpuno ispunjen obrazac Prijavnice, što znači:

- ispunjena sva obvezna polja,

- isprano navedeni podaci o prijavitelju,

- ispunjeni podaci o predloženom programu,

- ispunjene tablice financijskog plana (specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa s vidljivim podatcima o ukupnim troškovima programa, o iznosu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te o iznosu sredstava koja se prijavom traže od Grada Dubrovnika).

  1. Detaljan opis programa, razrađen kako je naznačeno u Prijavnici.
  2. Opis dosadašnje djelatnosti prijavitelja i najznačajnije reference te profesionalni životopis voditelja programa.
  3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istog programskog troška, koji se može preuzeti na službenoj web stranici Grada Dubrovnika.
  4.  Preslik rješenja o registraciji za pravne osobe, odnosno preslik osobne iskaznice za fizičke osobe te drugi važeći dokumenti kojima se dokazuje pravni i porezni status prijavitelja (potvrda o članstvu u HZSU, potvrda o upisu u registar poreznih obveznika i sl.).
  5. Potvrdu Porezne uprave, ne stariju od 15 dana od datuma prijave, kojom se dokazuje da prijavitelj nema duga prema Republici Hrvatskoj .

 

Prilikom potpisivanja ugovora o sufinanciranju programske djelatnosti, obvezno je dostaviti uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju.

 

Obrazac Prijavnice mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjeren pečatom te dostavljen u izvorniku.

 

 

Članak 8.

 

Administrativno – tehničke i druge stručne poslove u svezi raspisivanja i objave Poziva, otvaranja prijava i utvrđivanja ispunjavaju li prijave formalno – pravne uvjete Poziva, provodi Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje svojom odlukom imenuje Gradsko vijeće. Zadaće Povjerenstva su:

    otvaranje zaprimljenih prijava,

    utvrđivanje je li prijava dostavljena na pravi javni poziv i u zadanom roku,

    utvrđivanje jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obrasci i dokumentacija,

    utvrđivanje jesu li prijavitelj i partnerske organizacije prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje,

    utvrđivanje je li lokacija provedbe programa, projekta ili manifestacije prihvatljiva,

    utvrđivanje je li program, projekt ili manifestacija sukladan uvjetima Poziva,

    provjera ispunjavanja drugih propisanih uvjeta Poziva,

    donošenje odluke o neispunjavanju propisanih uvjeta Poziva,

    utvrđivanje popisa prijava koje se upućuju na razmatranje i ocjenjivanje Kulturnim vijećima.

Povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta Poziva.

 

 

Članak 9.

 

Prijave koje nisu dostavljene u zadanom roku, nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne zadovoljavaju propisane uvjete, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za sljedeću godinu.

 

Ukoliko se radi o manjim propustima koji nikako ne utječu na stvarnu kvalitetu prijave, Povjerenstvo može zatražiti dopunu dokumentacije, kako bi se otklonio nedostatak prijave.

 

Svi prijavitelji čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta Poziva o toj činjenici moraju biti obaviješteni pisanim putem, u roku od osam dana od dana donošenja odluke, s naznakom razloga zbog kojih prijava ne zadovoljava propisane uvjete.

 

Prijavitelj čija prijava bude odbijena ima pravo podnijeti prigovor pročelniku Odjela u roku osam dana od dana primitka odluke.

 

U slučaju da je prigovor pravovremen, izjavljen od ovlaštene osobe i utemeljen, prijava se upućuje u daljnju proceduru te se dostavlja nadležnom Kulturnom vijeću Grada Dubrovnika na ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata ili manifestacija, a u slučaju da je prigovor neutemeljen, prijava će biti odbijena.

 

 

III. POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA PROGRAMA

 

Članak 10.

 

Stručno ocjenjivanje podnesenih prijedloga programa provode Kulturna vijeća Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Kulturna vijeća), koje svojom Odlukom imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

   

 

Članak 11.

 

Članovi Kulturnih vijeća ne smiju biti u sukobu interesa.

 

Član pojedinog Kulturnog vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja Kulturnog vijeća o pitanju koje se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe (srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug) ili se odnosi na kulturni ili umjetnički projekt koji je predložila pravna osoba u kojoj član Kulturnog vijeća ili s njim povezane osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili sudjeluju u njezinom upravljanju.

 

 

Članak 12.

 

Zadaća Kulturnih vijeća je:

    razmatranje i stručno ocjenjivanje prijava koje su ispunile uvjete propisane Pozivom,

    izrada prijedloga odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava za programe i projekte.

 

Kulturna vijeća rade na sjednicama na kojima je nazočna natpolovična većina članova.

 

Kulturna vijeća svoje odluke donose većinom glasova nazočnih članova.

 

 

Članak 13.

 

Pri stručnom ocjenjivanju prijedloga programa, Kulturna vijeća primjenjuju utvrđene kriterije i sustav bodovanja koji su javno dostupni i objavljeni na službenoj web stranici Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 14.

 

Kulturna vijeća donose stručnu ocjenu za svaki pojedini program na temelju razmatranja utvrđenih kriterija Kulturnih vijeća za vrednovanje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.

 

Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća dostavljaju Odjelu. Na temelju stručne ocjene Kulturnih vijeća, Odjel izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima, u skladu s proračunskim mogućnostima.

 

Prijedlog pojedinog programa neće se sufinancirati iznad iznosa utvrđenih kriterijima  Kulturnih vijeća za vrednovanje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika. Iznimno, Odjel može odobriti i veći iznos za pojedini program ukoliko se ocijeni da je isti od posebnog značaja za Grad Dubrovnik.

 

S korisnicima sredstava Grad Dubrovnik sklopit će ugovore o sufinanciranju programa.

                                                           

 

Članak 15.

 

Konačni Prijedlog Programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik i prosljeđuje Gradskom vijeću na usvajanje.

 

Usvojeni Program se objavljuje u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ i na službenoj web stranici Grada.

 

 

Članak 16.

 

Odjel je obvezan pisanim putem obavijestiti prijavitelje čiji programi nisu prihvaćeni o razlozima nefinanciranja njihovog programa, uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocijenjenog programa.

 

Prijaviteljima kojima nisu odobrena financijska sredstva može se na njihov zahtjev u roku od osam dana od dana primitka obavijesti o neodobravanju financijskih sredstava, omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa.

 

Prijavitelji kojima nisu odobrena financijska sredstva imaju mogućnost izjave pisanog prigovora Odjelu u roku od 8 radnih dana od dana primitka pisane obavijesti o neodobravanju financijskih sredstava. Prigovor u pravilu ne odgađa izvršenje Programa i daljnju provedbu natječajnog postupka.

 

Prigovor se može podnijeti samo zbog povrede postupka odobravanja financijskih sredstava, a ne može se podnijeti na samu odluku o neodobravanju sredstava ili na visinu odobrenih sredstava.

 

Odluku o prigovoru donosi pročelnik Odjela u roku osam dana od dana primitka prigovora.

Postupak dodjele financijskih sredstava je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u upravnom postupku.

 

 

Članak 17.

 

Programi za koje se traži sufinanciranje izvan redovnog Poziva, moraju biti prijavljeni na posebnom obrascu koji je dostupan na službenoj web stranici Grada Dubrovnika.

 

Financijska sredstva za ovakve programe dodjeljuju se samo u opravdanim i iznimnim slučajevima, ali ne više od jednom u tekućoj godini i u maksimalnom iznosu od 5.000 (pet tisuća) kuna. S korisnikom sredstava Grad Dubrovnik sklopit će ugovor o dodjeli sredstava.

 

Sve odredbe ovog Pravilnika i drugih pozitivnih propisa primjenjuju se na odgovarajući način i u slučajevima kada se financijska sredstva proračuna Grada Dubrovnika dodjeljuju izvan redovnog Poziva.

 

 

IV. NAČIN PRAĆENJA I KORIŠTENJA DODIJELJENIH SREDSTAVA

 

Članak 18.

 

Ugovorom se utvrđuje način praćenja korištenja dodijeljenih sredstava te drugi posebni uvjeti. Ugovor mora biti potpisan u roku 60 dana od dana dostave, u protivnom će se smatrati da je korisnik odustao od korištenja dodijeljenih sredstava.

 

Sredstva osigurana u Proračunu Grada, sukladno raspodjeli utvrđenoj Programom, doznačuju se na žiro račun korisnika u rokovima i na način koji se utvrđuje ugovorom.

 

Korisnik se obvezuje pisanim putem zatražiti isplatu dodijeljenih sredstava, uz kratki opis tijeka ostvarivanja programa. Odobrena sredstva će se isplaćivati dinamikom koja ovisi o tijeku programa i raspoloživim sredstvima u Proračunu Grada Dubrovnika.

 

Zahtjev za isplatu prvog dijela dodijeljenih sredstava, kao i zadnji zahtjev za isplatu preostalog iznosa dodijeljenih sredstava moraju biti dostavljeni Upravnom odjelu za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika najkasnije do datuma određenih ugovorom, u protivnom će se smatrati da je Korisnik odustao od korištenja odobrenih sredstava i ugovor će se smatrati raskinutim.

 

 

Članak 19.

 

Odobrena novčana sredstva korisnik je dužan utrošiti namjenski i u skladu s ugovorom i važećim zakonskim propisima. Pritom je obvezan voditi precizne i redovite račune vezane uz financirani program, koji moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi.

 

Korisnik je dužan po završetku programa, u roku utvrđenom ugovorom ili na zahtjev Odjela, Odjelu dostaviti opisno izvješće o ostvarenju programa te financijsko izvješće, dokaze i financijsku dokumentaciju o utrošenim sredstvima, sve sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te sukladno potpisanom ugovoru o sufinanciranju programa.

 

 

Članak 20.

 

Grad Dubrovnik će od korisnika financiranja zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrene potpore u slučaju kada utvrdi da korisnik financiranja:

    nije realizirao program utvrđen proračunom i ugovorom,

    sredstva nije koristio namjenski,

    nije utrošio sva odobrena sredstva,

    iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku,

    krši odredbe ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

 

U slučaju da korisnik financiranja ne uplati sredstva koja duguje Gradu Dubrovniku u zadanom roku, isti neće moći ostvariti financijska sredstva sljedeće dvije godine, odnosno sve dok traje postupak prisilne naplate.

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 21.

 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15), Grad Dubrovnik kao davatelj financijskih sredstava i kao tijelo javne vlasti, dužno je, radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Sukladno Zakonu te u interesu javnosti, Grad Dubrovnik objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na Javni poziv koji sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao dopuštenje za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama, a u svrhu za koju su prikupljeni.

 

 

Članak 22.

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 10/16.).

 

 

Članak 23.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 612-01/18-02/11

URBROJ: 2117/01-09-18-03

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.                              

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------