Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

175. Pravilnik o snimanju na javnim površinama i u prostorima kojima gospodari Grad Dubrovnik

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17.), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 1/14., 21/15., 3/16., 17/16., 15/17., 25/17., 12/18.) i članka 70. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 10/09., 2/10., 6/11, 2/12, 5/14, 8/14., 19/15, 10/16 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika  na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

 

 

P  R  A  V  I  L  N  I  K 

o snimanju na javnim površinama i u prostorima kojima gospodari

Grad Dubrovnik

 

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom se uređuje postupak davanja u zakup i na drugo korištenje javnih površina i prostora kojima upravlja Grad Dubrovnik za potrebe snimanja.

 

Javne površine i prostori kojima upravlja Grad Dubrovnik daju se u zakup za potrebe snimanja i plaća se zakupnina ako se za potrebe snimanja: ometa normalan promet pješaka i/ili vozila, postavljanjem opreme i scenografije zauzima javna površina, potpuno ili djelomično zatvaraju ulice, trgovi, kanali, luke i sl. za pješački i drugi promet, zatvaraju prostori za potrebe snimanja te uključuju postavljanje opreme i scenografije.

 

Javne površine i prostori kojima upravlja Grad Dubrovnik daju se za drugo korištenje za potrebe snimanja i plaća se naknada za korištenje ako se za potrebe snimanja: ne ometa normalan promet pješaka i/ili vozila, ne postavlja oprema i scenografija na javnu površinu, ne zatvaraju potpuno ili djelomično ulice, trgovi, kanali, luke i sl. za pješački i drugi promet, ne zatvaraju prostori za potrebe snimanja i ne uključuju postavljanje opreme i scenografije.

 

 

Članak 2.

 

Snimanje u smislu ovog Pravilnika, podrazumijeva sve aktivnosti vezane uz snimanje:

    filmova, serijala, televizijskih emisija (kao što su: dokumentarne emisije, turističko - promotivni uradci, emisije  o modnoj industriji, reklamni i glazbeni spotovi, emisije o  kulturnoj baštini i sl.)

    komercijalnih fotografija,

    računalnih programa,

    drugih vizualnih reprodukcijskih tehnologija u svrhu daljnje distribucije.

 

Razdoblje snimanja uključuje postavljanje, pripremu  i trajanje izvedbe.

Pravne i fizičke osobe mogu snimati na javnim površinama i u prostorima kojima upravlja Grad Dubrovnik pod uvjetom da su, sukladno odredbama ovog Pravilnika, ishodili akt Grada Dubrovnika kojim im se snimanje dozvoljava.

 

Snimanje za vlastite potrebe, snimanje u svrhu edukacije, školska i radionička snimanja obrazovnih ustanova s područja Dubrovačko-neretvanske županije kao i  redovna snimanja novinarskih priloga medijskih kuća nisu predmet ovog Pravilnika i mogu se obavljati na javnim površinama kojima upravlja Grad Dubrovnik bez posebnog odobrenja, pod uvjetom da se ne krše odredbe pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

 

Snimanje bespilotnim letjelicama (dron) vrši se u skladu s  posebnim propisima (Zakon o zračnom prometu „Narodne novine“ broj: 69/09., 84/11., 54/13., 127/13., 92/14), Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova (“Narodne novine“ broj: 49/15., 77/15), Zakon o obrani („Narodne novine“ broj: 73/13., 75/15., 27/16., 110/17., 30/18), Uredbe o snimanju iz zraka („Narodne novine“ broj: 70/16.).

 

 

Članak 3.

 

Prije početka snimanja zainteresirane pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Podnositelj zahtjeva) moraju uputiti pravilno popunjeni Zahtjev s popratnom dokumentacijom Upravnom odjelu Grada Dubrovnika nadležnom za gospodarenje gradskom imovinom. Zahtjev i popis popratne dokumentacije, iz prethodnog stavka, čini sastavni dio ovog Pravilnika kao Prilog 1.

 

Zahtjev je potrebno dostaviti najkasnije 15 dana prije namjeravanog početka snimanja.

 

Nije dozvoljeno snimanje sadržaja koji bi mogli povrijediti moralne, vjerske, nacionalne i druge osjećaje građana, kao niti ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.

 

 

Članak 4.

 

O davanju u zakup ili na drugo korištenje javnih površina ili prostora kojima gospodari Grad Dubrovnik za potrebe snimanja odlučuje gradonačelnik zaključkom na temelju prijedloga Upravnog odjela Grada Dubrovnika  nadležnog za gospodarenje gradskom imovinom ili Stručnog povjerenstva.

 

Stručno povjerenstvo imenuje gradonačelnik, a sastoji se od pet članova.

 

Stručno povjerenstvo odlučuje ukoliko se izjasnila većina svih članova.

 

Stručno povjerenstvo razmatra zahtjeve iz članka 5. stavak 2., te članka 6. ovog Pravilnika.

 

 

Članak 5.

 

O zahtjevima za snimanje s manjom snimateljskom ekipom (do šest članova kreativnog tima +dva pomagača) s laganom opremom (kamera za ramena, prenosiva zvučna oprema) i u kraćem trajanju (do 3 dana), koji:

    ne ometaju normalan promet pješaka i/ili vozila na javnim površinama,

    ne remete javni red i mir,

    ne uključuju noćna snimanja,

    ne uključuju korištenje javne površine ukupno više od 500 m2  

    ne uključuju uporabu bilo kakvih pirotehničkih sredstava,

    javne površine i prostori kojima gospodari Grad Dubrovnik ne zatvaraju za potrebe snimanja i ne uključuju postavljanje opreme i scenografije,

odlučuje gradonačelnik zaključkom na prijedlog upravnog odjela Grada Dubrovnika za gospodarenje gradskom imovinom.

 

Ukoliko uvjeti navedeni u stavku 1. ovog članka nisu kumulativno ispunjeni o zahtjevu odlučuje gradonačelnik zaključkom na prijedlog stručnog povjerenstva.

 

 

Članak 6.

 

O zahtjevima za snimanje sa većom snimateljskom ekipom (više od  šest članova kreativnog tima + dva pomagača) s težom opremom i većim brojem sudionika u snimanju (filmovi, serijali, dokumentarci i sl.) koji:

    ometaju normalan promet pješaka i/ili vozila,

    postavljanjem opreme i scenografije zauzimaju javnu površinu,

    po potrebi zahtijevaju potpuno ili djelomično zatvaranje ulica trgova, kanala, luka i sl. za pješački i drugi promet,

    zahtijevaju obavljanje povremenog transporta sredstava za snimanje u prometnim zonama s ograničenim prometom,  

    zahtijevaju zatvaranje prostora i javnih površina kojima gospodari Grad Dubrovnik za potrebe snimanja i uključuju postavljanje opreme i scenografije

odlučuje  gradonačelnik zaključkom na prijedlog Stručnog povjerenstva.

 

Uz zahtjev za snimanje iz stavka 1. ovog članka,  na području koje predstavlja kulturno dobro, podnositelj zahtjeva dužan je ishoditi Rješenje Ministarstva kulture, uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

 

 

Članak 7.

 

Prilikom razmatranja zahtjeva iz članka 5 . i 6. ovog Pravilnika  nadležni upravni odjel odnosno stručno povjerenstvo može zatražiti mišljenje drugih javnopravnih tijela,  tijela Grada Dubrovnika, kao i ustanova kojima je osnivač Grad Dubrovnik.

 

 

Članak 8.

 

Na temelju zaključka, kojim se odobrava davanje u zakup javnih površina i prostora kojima gospodari Grad Dubrovnik za potrebe snimanja, Grad Dubrovnik i Podnositelj zahtjeva  sklapaju ugovor o zakupu kojim reguliraju svoja  međusobna prava i obveze.

 

Ugovor iz stavka  1.  ovog članka zaključuje se u pisanom obliku i sadrži osobito:

    podatke o ugovornim stranama;

    naziv lokacije, površinu i namjenu;

    naziv ili opis objekta, odnosno pokretne naprave koja se postavlja;

    rok na koji se ugovor zaključuje;

    iznos zakupnine, način obračuna, rok plaćanja i instrument osiguranja plaćanja;

    odredbe o prestanku zakupa javne površine ili prostora kojim gospodari Grad Dubrovnik,

    obvezi uklanjanja objekta ili naprave s javne površine ili prostora kojim gospodari Grad Dubrovnik i dovođenje lokacije u prvobitno stanje;

    odredbe o naknadi štete,

    odredbe o  trajanju i osiguranoj svoti  police javne odgovornosti prema trećima

    odredbe o otkazu i otkaznim rokovima;

    mjesto i vrijeme sklapanja ugovora te potpis ugovornih strana.

     

Grad Dubrovnik, ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja,  može zahtijevati da se  ugovor iz stavka 1. ovog članka sklopi kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu, o trošku zakupnika.

Ugovor o zakupu javne površine odnosno prostora kojima gospodari Grad Dubrovnik potpisuje gradonačelnik.

 

Grad Dubrovnik zadržava pravo, ovisno o lokaciji snimanja, preporučiti angažman lokalnog suradnika, iz sigurnosnih razloga.

 

 

Članak 9.

 

Grad Dubrovnik izuzima se od bilo kakve obveze prilagođavanja javnog prostora potrebama snimanja, osobito pregovaranja s vlasnicima/korisnicima poslovnih, stambenih  i drugih prostora o prestanku rada za vrijeme snimanja, zatvaranju vrata, prozora, uklanjanju predmeta s fasada  i slično.

 

Sve navedene radnje poduzima Podnositelj zahtjeva.

 

 

Članak 10.

 

Zahtjev za snimanje u javnom prostoru kojim upravlja pravni subjekti kojem je osnivač Grad Dubrovnik potrebno je dostaviti nadležnom upravnom odjelu Grada Dubrovnika sukladno članku 3. ovog Pravilnika.

 

Odobrenje Grada Dubrovnika preduvjet je odobrenja pravnog subjekta iz stavka 1. ovog članka za snimanje u javnim prostorima kojima isti upravlja.

 

Naknadu koju je podnositelj zahtjeva dužan platiti za snimanje u javnom prostoru utvrđuje pravni subjekt koji istim upravlja, sukladno važećim aktima pravnog subjekta.

 

 

Članak 11.

 

Za drugo korištenje javnom površinom i prostorima kojima upravlja Grad Dubrovnik za potrebe snimanja plaća se naknada.

 

 

 

 

Lokacija

Dnevni iznos naknade za drugo korištenje

Placa, Pred Dvorom, Poljana Paska Miličevića, Vrata od Pila, Brsalje

    do 10 m2

    do 50 m2

    do 500 m2

    do 1.000 m2

    preko 1.000 m2

 

 

    2.000,00 kn

    3.000,00 kn

    5.000,00 kn

-

-

Povijesna jezgra (ostalo) i kontaktna zona (bez Brsalja)

    do 10 m2

    do 50 m2

    do 500 m2

    do 1.000 m2

    preko 1.000 m2

 

    1.500,00 kn

    2.500,00 kn

    4.000,00 kn

        -

                    - 

Izvan povijesne jezgre (bez kontaktne zone)

    do 10 m2

    do 50 m2

    do 500 m2

    do 1.000 m2

    preko 1.000 m2

 

    1.000,00 kn

    1.500,00 kn

    2.500,00 kn

                    -

                    -

Prostori kojima upravlja Grad Dubrovnik

    do 50 m2

    do 500 m2

    preko 500 m2

 

 

    15,00 kn po m2

    8,00 kn po m2

    5,00 kn po m2

 

 

 

Članak 12.

 

Za zakup javne površine i prostora kojima gospodari Grad Dubrovnik za potrebe snimanja  plaća se zakupnina i sklapa ugovor iz članka 8. ovog Pravilnika.

 

 

Lokacija

Dnevni iznos zakupnine

 

Placa, Pred Dvorom, Poljana Paska Miličevića, Vrata od Pila, Brsalje

    do 10 m2

    do 50 m2

    do 500 m2

    do 1.000 m2

    preko 1.000 m2

 

 

    6.000,00 kn

    8.000,00 kn

    15.000,00 kn

    25.000,00 kn

    50.000,00 kn

Povijesna jezgra (ostalo) i kontaktna zone (bez Brsalja)

    do 10 m2

    do 50 m2

    do 500 m2

    do 1.000 m2

    preko 1.000 m2

 

 

    5.000,00 kn

    7.000,00 kn

    12.000,00 kn

    20.000,00 kn

    40.000,00 kn

Izvan povijesne jezgre (bez kontaktne zone)

    do 10 m2

    do 50 m2

    do 500 m2

    do 1.000 m2

    preko 1.000 m2

 

    3.000,00 kn

    5.000,00 kn

    7.500,00 kn

    10.000,00 kn

    20.000,00 kn

Prostori kojima upravlja Grad Dubrovnik

    do 50 m2

    do 500 m2

    preko 500 m2

 

    40,00 kn po m2

     20,00 kn po m2

    10,00 kn po m2

 

 

 

Članak 13.

 

Od plaćanja zakupa ili naknade za snimanje utvrđene u članku 11. i 12. ovog Pravilnika oslobađaju se sljedeće kategorije:

    studentski film,

    promotivni film prema preporuci turističke zajednice,

    humanitarni, odnosno svaki onaj audiovizualni projekt kulturne ili obrazovne udruge koja izravno ili neizravno ne stječe profit od marketinga i produkcije filma ili od prikazivanja filmova i fotografija i sl. 

    za koje nadležno tijelo  utvrdi kako oslobađanje od plaćanja naknade opravdava javni interes uz poštivanje načela razmjernosti.

 

Za snimanje kategorija navedenih u stavku 1. ovog članka potrebno je dostaviti zahtjev sukladno odredbama članka 3. ovog Pravilnika.

 

 

Članak 14.

 

Nadležni upravni odjel grada Dubrovnika iz članka 3. stavak 1. ovog Pravilnika dužan je voditi ažurnu evidenciju Podnositelja zahtjeva, javne površine ili prostora  koji se daje u zakup ili na korištenje, vremenski period za koji se površina daje u zakup ili na korištenje, temu snimanja.

 

Za sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom, a odnose se na zakup i drugo korištenje javnih površina i prostora kojima upravlja Grad Dubrovnik za potrebe snimanja primijeniti će se odredbe Odluke o zakupu javnih površina Grada Dubrovnika, Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika, kao i drugi pozitivni propisi koji se odnose na predmetnu materiju.

 

 

Članak 15.

 

Nadzor nad  provedbom ovog Pravilnika provodi komunalno redarstvo.

 

 

Članak 16.

 

Komunalni redar ima pravo i obvezu zatražiti od  osobe koja se koristi javnom površinom ili prostorom kojima upravlja Grad Dubrovnik za potrebe snimanja na uvid akt Grada Dubrovnika kojim mu je isto dopušteno.

 

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru, u provedbi njegovih ovlasti, omogućiti nesmetano obavljanje nadzora te, ako to zahtjeva priroda posla, omogućiti pristup prostorijama, objektima, zemljištima, napravama, uređajima i stvarima, dati osobne podatke i pružiti druge potrebne informacije.

 

 

Članak 17.

 

Komunalni redar  će rješenjem naložiti bezuvjetni prestanak korištenja javnom površinom ili prostorom kojim upravlja Grad Dubrovnik u slučajevima kada se:

    pravna ili fizička osoba koristi javnom površinom ili prostorom kojim upravlja Grad Dubrovnik za potrebne snimanja, a bez valjanog ili važećeg akta Grada Dubrovnika sukladno odredbama ovog Pravilnika,

    pravna ili fizička osoba koristi javnom površinom ili prostorom kojim upravlja Grad Dubrovnik za potrebne snimanja protivno danom odobrenju,

    kada snimanjem vrijeđa moralne, vjerske, nacionalne i druge osjećaje građana, te ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske

 

 

Članak 18.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

    kada se koristi javnom površinom ili prostorom kojim upravlja Grad Dubrovnik za potrebe snimanja bez valjanog ili važećeg akta Grada Dubrovnika sukladno odredbama ovog Pravilnika,

    koristi javnom površinom ili prostorom kojim upravlja Grada Dubrovnik za potrebne snimanja protivno danom odobrenju.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se fizička osoba-obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn.

 

 

Članak 19.

 

Ovaj  pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/18-09/27

URBROJ: 2117-01-09-18-03

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------