Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

174. Izmjena i dopuna Pravilnika o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima srednjih škola

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je 

 

 

Izmjena i dopuna Pravilnika

o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola

 

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 15/17.) dodaje se stavak 3. u članku 5. koji glasi:

 

„Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi zaključak kojim se određuje rok za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave udžbenika i popratne dokumentacije, a koji se potom objavljuje na službenoj web stranici Grada Dubrovnika.“

 

 

Članak 2.

 

Ova Izmjena i dopuna stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 602-01/18-02/05

URBROJ: 2117/01-09-18-02

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------