Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

173. Izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji Programa produženog boravka u osnovnim školama Grada Dubrovnika

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12,. 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

 

 

Izmjena i dopuna Pravilnika

o organizaciji Programa produženog boravka u

osnovnim školama Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o organizaciji Programa produženog boravka u osnovnim školama Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 14/17.) dodaje se stavak 2. u članku 5. koji glasi:

 

„Za drugo dijete u produženom boravku odobrava se popust od 50%, a za svako sljedeće dijete odobrava se oslobođenje od 100% cijene za roditelje.“

 

 

Članak 2.

 

Ova Izmjena i dopuna stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 602-01/18-02/04

URBROJ: 2117/01-09-18-02

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------