Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

172. Izmjene i dopune Programa obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik u 2018. godini

Na temelju članka 3. Odluke o obavljanju drugih komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 9/10, 2/12) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

 

 

Izmjene i dopune

Programa obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za

Grad Dubrovnik u 2018. godini

 

 

 

Članak 1.

 

U Programu obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik u 2018. godini („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 25/17 i 12/18)  članak 5. mijenja se i glasi:

 

„Svi radovi će se provoditi prema odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Pravilnika o načinu provedbe deratizacije i dezinsekcije kao mjere za sprječavanje zaraznih bolesti pučanstva.

Za radove iz članka 3. i 4. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Deratizacija, dezinsekcija, kafilerija  - aktivnost: Dezinsekcija i to kako slijedi:

 

Obavljanje: .................................  Sanitat d.o.o. - Dubrovnik.

Procjena troškova: .................................. 960.000,00 kuna.“

 

 

Članak 2.

 

Članak 13. mijenja se i glasi:          

 

„Hvatanje odbjeglih i napuštenih životinja obuhvaća:        

hvatanje pasa, mačaka i ostalih lutalica, 

cijepljenje i sterilizaciju uhvaćenih pasa, mačaka i ostalih lutalica,  

hranjenje uhvaćenih pasa, mačka i ostalih lutalica   

udomljavanje uhvaćenih pasa i mačaka lutalica,

 

Ova se djelatnost provodi neprekidno tijekom cijele godine.

 

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Deratizacija,dezinsekcija,kafilerija; projekt: Kafilerija       

 

Obavljanje: ............................................................... Sanitat d.o.o.

Procjena troškova: ......................................... 770.000,00 kuna.“

 

 

Članak 3.                    

 

Članak 18. mijenja se i glasi:

 

„Ova djelatnost se obavlja temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika, a izvršava se rješenjem komunalnog redarstva.

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Komunalni poslovi po posebnim odlukama; projekt: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

 

Obavljanje: .................................................... odabrani ponuditelj prema ugovoru.

Procjena troškova: ............................................................... 25.000,00 kuna.“

 

 

Članak 4.           

  

Članak 22. mijenja se i glasi:          

                                 

„Održavanje dječjih igrališta obuhvaća:

održavanje čistoće na dječjim igralištima

održavanje zelenila na dječjim igralištima

radove tekućeg održavanja na dječjim ogralištima

usluge video nadzora na dječjim igralištima

održavanje opreme - sitniji popravci i zamjena opreme na igralištima

 

Veće investicijsko opremanje i izgradnja dječjih igrališta su u nadležnosti Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima.

 

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika unutar programa: Javne površine; projekt: Održavanje dječjih igrališta

 

Obavljanje: ......................... Čistoća d.o.o., Vrtlar d.o.o. i odabrani ponuditelji prema ugovoru

Procjena troškova: .................................................. 1.100.000,00 kn.“

 

 

Članak 5.                    

 

Članak 27. mijenja se i glasi:          

 

„REKAPITULACIJA RASHODA

__________________________________________________________________________

          OPIS RADOVA                                                                            2018.god. ( kn )      

__________________________________________________________________________

1.  Održavanje javnih fontana                                                           715.000,00

                                                                    

2. Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija                                    1.440.000,00

3. Održavanje javnih zahoda                                                     ( iz cijene usluge)

         

4. Održavanje javnih satova                                                                40.000,00

                                          

5. Održavanje javnih kupališta                                                     

(sredstva su osigurana kroz Program:Pomorsko dobro i plaže         2.750.000,00

i Program: Čistoća javnih površina, Javne zelene površine               ( 640.000,00 )

                          

6. Hvatanje odbjeglih i napuštenih životinja - kafilerija                  770.000,00

7. Blagdansko uređenje  Grada  i naselja                                    ( 1.700.000,00 )

(sredstva su osigurana kroz Program:

 Javne zelene površine i Javna rasvjeta)                           

8.  Organizacija prometa u mirovanju                                     (iz cijene usluge)

             

9. Opskrba trgovina i građana unutar povijesne

 jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima                       (iz cijene usluge)

  _________________________________________________________________________

10.Održavanje spomenika i spomen obilježja s posebnim

     naglaskom na Domovinski rat                                                      50.000,00                                         

__________________________________________________________________________

11. Uklanjanje vozila i protupravno postavljenih predmeta          25.000,00

       na javnim površinama Grada Dubrovnika                                                                               

12.  Javno oglašavanje                                                            (iz cijene usluge)

 

13.Održavanje javne hidrantske mreže                               ( iz cijene usluge)

 

14. Označavanje naselja, ulica, obala, trgova i zgrada                    70.000,00        

                    

15. Održavanje dječjih igrališta                                                    1.100.000,00

__________________________________________________________________________

16.  Skrb o gradskim golubovima i labudovima                               40.000,00

 

17.Nabava materijala za male komunalne

     poslove po GK i MO                                                                 1.200.000,00

18. Neškodljivo zbrinjavanje životinjskih lešina                              95.000,00

__________________________________________________________________________

19.Rezidba grana visokih stabala                                                    200.000,00                         

          SVEUKUPNO:                                                                        8.495.000,00  kuna“

 

 

Članak 6.

 

Članak 28. mijenja se i glasi:          

 

„Financiranje radova iz članaka 2. do 26. u 2018. godini vršit će se iz slijedećih izvora:

 

1.Opći prihodi ....................................................................  5.745.000,00 kn 

2. Iz cijene usluge

3. Pomorsko dobro  .........................................................    2.750.000,00 kn                                                                                                                           

 

  UKUPNO:                                                                          8.495.000,00 kn“

__________________________________________________________________________

    

 

Članak 7.

 

Ove izmjene i dopune  Programa obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik u 2018.godini stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" .

 

 

KLASA: 363-01/17-09/32

URBROJ: 2117/01-09-18-08

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------