Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

171. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

 

 

Izmjene i dopune

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

 

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 25/17 i 12/18) članak 1. mijenja se i glasi:

                                                                     

„Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima u 2018. godini za:

1.       odvodnju atmosferskih voda,

2.       održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

3.       održavanje javnih površina,

4.       održavanje nerazvrstanih cesta,

5.       održavanje groblja

6.       održavanje javne rasvjete.

 

Financiranje održavanja komunalne infrastrukture iz ovog Programa obavljat će se iz:

komunalne naknade

komunalnog doprinosa

opći prihodi i primici

naknade za uporabu pomorskog dobra

ostalih prihoda za posebne namjene-Hrvatske vode

boravišna pristojbe

žuc

viška sredstava.“

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

 

„U 2018. godini za održavanje postojećeg sustava atmosferske odvodnje na području Grada Dubrovnika, potrebno je izdvojiti financijska sredstva kako bi isti bio u stanju funkcionalne sposobnosti. Sastavni dijelovi sustava su slivnici, rešetke, otvoreni i zatvoreni kanali za atmosfersku odvodnju. Cestovni jarci i slivnici održavaju se tako da u svakom trenutku mogu primiti količinu oborina za koju su projektirani, pa se u tu svrhu redovito čiste i popravljaju i nadograđuju ako nije potrebna građevinska dozvola ili rješenje o gradnji.

 

Čišćenje se obavlja u:

-ZONI  A – najmanje dva puta tjedno, a obuhvaća: sve slivnike, kanale, rešetke i šahtove unutar gradskih zidina, Brsalje, Pile, Ploče, Iza Grada, Uz Posat, Dr. Ante Starčevića, Kralja Zvonimira (šetnica), Kralja Tomislava, Obalu Stjepana Radića, Grušku obalu, Obalu Pape Pavla Ivana II, A. Hebranga, Splitski put, N. Tesle, Put Republike, V. Nazora, I. Vojnovića, Od Batale, Zagrebačku ulicu, P. Krešimira IV, F. Supila, P. Čingrije, Liechtensteinov put, M. Perića,  D.Alighierija,  P. Bakića,  spoj ulica Iza Grada i Zagrebačke ul., V. Bukovca,  Masarykov put, N. i M. Pucića,  Sv.Đurđa,  Miletićevu i J. B. Jelačića.

 

- ZONI B - najmanje jednom tjedno, A obuhvaća: Lapadsku obalu, Od Sv. Mihajla, I. Matijaševića, Između tri crkve, Don F. Bulića, Zlatni potok, Kneza Branimira, G. Rajčevića, Goricu Sv. Vlaha, S. Cvijića, Od Gaja, Dr. V. Mačeka, P. Hektorovića,  M. Marojice, I. Meštrovića,  Kardinala Stepinca (do P.Svačića), Dr. Ante Šercera, Ćira Carića, M. Vodopića, Uz Tabor, Padre Perice, Kunsku, Sustjepansku, Sunčanu, Kralja Zvonimira, I.Zajca, V.Lisinskog, Baltazara Bogišića, P. Budmani, Anice Bošković i Hvarsku.

 

-ZONI C  – najmanje jednom u 15 dana, a obuhvaća: I. Dulčića, Ispod Petke, S. S. Kranjčevića, Volantinovu, Od Bosanke, Od Srđa, Između vrta, J. Pupačića, Zrinsko-Frankopansku, M. Marulića, U Pilama, Od Tabakarije i Cavtatsku.

 

- ZONI D – prema potrebi, a obuhvaća: sve kanale, slivnike i rešetke koje nisu obuhvaćene zonama A, B i C, a nalaze se na području od Orsule do Kantafiga.

 

- ZONI E – prema potrebi, a obuhvaća: Mokošicu ( Novu i Staru ) i naselja u Rijeci dubrovačkoj, Zaton, Orašac, Trsteno i Brsečine.

- ZONI F – prema potrebi, a  obuhvaća naselja: Koločep, Lopud, Suđurađ, Luku Šipansku, Gromaču, Kliševo, Riđicu i Ljubač.

 

U tijeku vremenskih nepogoda i nakon njih obvezno je izvršiti pregled i čišćenje.

Za radove iz članka 3. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Slivnici,rešetke i oborinski kanali

 

Obavljanje:-----------------------------------------         Vodovod Dubrovnik d.o.o.

Procjena troškova :-------------------------------         950.000,00 kuna.

 

 

Članak 3.

 

Članak 11. mijenja se i glasi:

 

„Za radove iz članka 8., 9., i 10. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Javne zelene površine i to kako slijedi:

 

Obavljanje: ............................................................... Vrtlar d.o.o.

Procjena troškova: ..................................................  9.600.000,00 kuna.“

 

 

Članak 4.

 

Članak 20. mijenja se i glasi:

 

„Za radove iz članka 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Organizacija i upravljanje javnim površinama: aktivnost - prometne površine , aktivnost-semafori  i  to kako slijedi:

Prometne površine

- za radove redovitog održavanja prometnih površina ...........................  17.453.000,00 kuna

- semafori  ..............................................................................................    140.000,00 kuna

 

Obavljanje: ................................................................ odabrani izvoditelji - prema ugovoru.

Procjena troškova: .............................................................................  17.593.000,00 kuna.“

 

 

Članak 5.

 

Članak 31. mijenja se i glasi:

 

„Za radove iz članka 26., 27., 28., 29., i 30. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Održavanje javne rasvjete : aktivnost izvan povijesne jezgre i to kako slijedi:

 

Redovito održavanje javne rasvjete ......................................   4.200.000,00 kuna

Intelektualne usluge .............................................................       130.000,00 kuna

 

Obavljanje: ......................................... odabrani izvoditelj - prema ugovoru.

Procjena troškova obavljanja: ............................................. 4.330.000,00 kuna.“

 

 

Članak 6.

 

Članak 36. mijenja se i glasi:

 

Za radove iz članka 32., 33., 34. i 35. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa : Održavanje javne rasvjete : aktivnost povijesna jezgra i to kako slijedi:

 

Redovito održavanje javne rasvjete .......................................    900.000,00 kuna

 

Obavljanje: ..................................... odabrani izvoditelj - prema ugovoru.

Procjena troškova: ...............................................................    900.000,00 kuna.

 

 

Članak 7.

 

Članak 38. mijenja se i glasi:

 

Pod troškom električne energije podrazumijevaju se troškovi za električnu energiju utrošenu na sustavu javne rasvjete na području Grada Dubrovnika.

 

Za troškove iz članka 38. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Održavanje javne rasvjete : aktivnost Grad Dubrovnik javna rasvjeta - trošak električne energije i to kako slijedi:

 

Troškovi za električnu energiju ..................................... 3.900.000,00 kuna.

 

 

Obavljanje: ................................ odabrani isporučitelj - prema ugovoru.

Procjena troškova:.....................................................  3.900.000,00 kuna.

 

 

Članak 8.

 

Članak 39. mijenja se i glasi:

 

„REKAPITULACIJA RASHODA

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          OPIS RADOVA                                                      2018.                  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.       Odvodnja atmosferskih voda                                950.000,00

2.       Održavanje čistoće u dijelu koji se

          odnosi na čišćenje javnih površina                    9.408.600,00

3.       Održavanje zelenih javnih površina                   9.600.000,00

4.       Održavanje nerazvrstanih cesta                      17.593.000,00

5.       Održavanje groblja i krematorija                        1.240.000,00          

6.       Održavanje javne rasvjete                                9.940.000,00

          SVEUKUPNO:                                                  48.731.600,00  kuna „        

 

 

Članak 9.

 

Članak 40. mijenja se i glasi:

 

„Financiranje radova iz članaka 3. do 38. u 2018. godini vršit će se iz slijedećih izvora:

 

1. Komunalna naknada .........................................................  35.930.000,00 kuna

2. Komunalni doprinos  .........................................................    5.551.600,00 kuna

2. Opći prihodi i primici ..........................................................   1.681.600,00 kuna

3. Ostali prihodi za posebne namjene-Hr.vode ........................   200.000,00 kuna

4. Boravišna pristojba ...............................................................   900.000,00 kuna

5. Naknada za uporabu pomorskog dobra...............................    650.000,00 kuna

6. ŽUC  ..................................................................................... 2.693.000,00 kuna

7. Višak sredstava .................................................................... 1.125.400,00 kuna

 

 

Članak 10.

 

Ove izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/17-09/31

URBROJ: 2117/01-09-18-08

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------